Skoči do osrednje vsebine

Odločitve s sej vladnih odborov

Vlada je na sejah današnjih odborov v dokončni obravnavi sprejela več sklepov.

Povečanje namenskega premoženja Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo

Vlada je sprejela sklep o razporeditvi sredstev iz naslova kupnin v višini 39.566,32 evra za povečanje namenskega premoženja Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo, ki ga slednji vpiše v sodni register.  

Na podlagi 7. člena Zakona o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij in sklepa vlade z 28. septembra 1995, D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o.,  kvartalno nameni sredstva od prodaje premoženja v proračun Republike Slovenije. Vsled navedenega Ministrstvo za finance razporedi sredstva na ustrezne proračunske postavke pristojnih ministrstev.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Sprejem Sprememb in dopolnitev Poslovnega in finančnega načrta Slovenskega regionalno razvojnega sklada za leti 2020 in 2021

Vlada je sprejela Spremembe in dopolnitve Poslovnega in finančnega načrta Slovenskega regionalno razvojnega sklada za leti 2020 in 2021.

Slovenski regionalno razvojni sklad celovito skrbi za izpopolnjevanje in uresničevanje ciljev na področju regionalne politike, politike razvoja podeželja in uravnoteženega razvoja dejavnosti na podeželju ter za izvajanje ukrepov endogene regionalne politike, ki jih izvaja na podlagi potrjenega poslovnega in finančnega načrta.

Vlada je 27. marca 2020 že sprejela poslovni in finančni načrt, vendar je Sklad zaradi razglasitve epidemije COVID-19 in pričakovanih negativnih posledic na gospodarstvo pripravil predlog prerazporeditve postavk. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v okviru Programa izvajanja finančnih spodbud COVID-19 določilo Sklad za izvajalca ukrepa in vsled tega je Sklad pripravil spremembe in dopolnitve poslovnega in finančnega načrta, ki jih 8. julija 2020 potrdil tudi Nadzorni svet Sklada.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Uvrstitev projekta 2330-20-0037 Finančno nadomestilo zaradi izpada pridelka v 2019 v veljavni Načrt razvojnih programov 2020 – 2023

Vlada je sprejela sklep, da se v veljavni Načrt razvojnih programov (NRP) 2020 - 2023 uvrsti projekt 2330-20-0037 »Finančno nadomestilo zaradi izpada pridelka v 2019«, ki sodi v skupino projekt 2311-11-S020 »Ureditev kmetijskih trgov«.

V letu 2019 je prišlo do neugodnih vremenskih razmer (deževna in hladna pomlad, neurja s točo), ki so povzročile delno ali popolno uničenje pridelka na kmetijskih površinah, kar je povzročilo težave pri zagotavljanju potrebne krme za živino, zmanjšanje količine in kakovosti kmetijskih pridelkov namenjenih prodaji ali predelavi in s tem slabitve ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo s primarno kmetijsko proizvodnjo.

Odlok o finančni pomoči zaradi izpada pridelka v primarni kmetijski proizvodnji zaradi neugodnih vremenskih razmer v letu 2019 je podlaga za izvedbo finančne pomoči prizadetim kmetijskim gospodarstvom, dejavnim v primarni kmetijski proizvodnji. Odlok določa ukrep, vlagatelje, upravičence, pogoje, način izračuna in postopke dodelitve finančne pomoči zaradi izpada pridelka v primarni kmetijski proizvodnji zaradi neugodnih vremenskih razmer v letu 2019.

Na podlagi 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 Vlada Republike Slovenije odloča o uvrstitvi projekta v veljavni Načrt razvojnih programov. Predlagamo, da se v veljavni Načrt razvojnih programov 2020 - 2023 uvrsti projekt 2330-20-0037 »Finančno nadomestilo zaradi izpada pridelka v 2019«.

Ocenjena vrednost projekta NRP znaša 875.000,00 evrov. Finančna sredstva bodo zagotovljena v okviru proračuna Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Sklep o prerazporeditvah pravic porabe

Vlada je sprejela sklep o prerazporeditvi pravic porabe v letošnjem državnem proračunu v skupni višini 24,3 milijona evrov.

Med drugim bo Finančna uprava Republike Slovenije prerazporedila neporabljene pravice porabe iz naslova izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka v višini 22.497.100 evrov na Ministrstvo za finance.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je predlagalo prerazporeditev sredstev znotraj svojega finančnega načrta v višini 684.930 evrov. Sredstva se prerazporejajo zaradi že prevzetih pogodbenih obveznosti v skladu z javnim razpisom za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 2020, ki so namenjeni preprečevanju in reševanju socialnih stisk posameznih ranljivih skupin prebivalstva.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je predlagalo prerazporeditev pravic porabe znotraj svojega finančnega načrta v višini 371.700 evrov, s čimer bodo zagotovili manjkajoča sredstva za pokritje nove zakonske obveznost s 1. 9. 2020 iz naslova višjih stroškov delovanja razvojnih oddelkov vrtcev.

Ministrstvo za finance bo na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport razporedilo sredstva v skupni višini 350.130,60 evra, in sicer za financiranje izpada plačil staršev vrtcem za čas, ko otrok ne obiskuje vrtca in so starši oproščeni plačila, ter za pokrivanje izpada prihodkov za javne in zasebne vrtce.

Ministrstvo za finance bo 100.000 evrov iz splošne proračunske rezervacije razporedilo na Ministrstvo za zunanje zadeve za namen humanitarne pomoči Libanonu po nedavni eksploziji.

Vir: Ministrstvo za finance