Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 10. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog soglasja k pobudi Občine Gorišnica za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v območju Državnega prostorskega načrta za gradnjo daljnovoda 2 × 400 kV Cirkovce–Pince, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

2. Predlog neodplačnega prenosa lastninske pravice na nepremičninah v k. o. 1725 – Ajdovščina, v korist Univerze v Ljubljani – sprememba obstoječe pogodbe, Poročevalka: dr. Simona Kustec Lipicer

3. Predlog določitve Direkcije Republike Slovenije za vode za upravljavca nepremičnin vse v k. o. 1723 Vič, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

4. Predlog določitve Javnega zavoda Triglavski narodni park za upravljavca nepremičnin v lasti Republike Slovenije na območju Triglavskega narodnega parka, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

II. PREDLOGI V UPRAVNIH IN SODNIH POSTOPKIH

5. Predlog spremembe pooblastila uradnim osebam Ministrstva za kulturo za vodenje upravnih postopkov iz pristojnosti Vlade Republike Slovenije, Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

III.  PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

6. Predlog soglasja k Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Javnem gospodarskem zavodu Protokolarne storitve Republike Slovenije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Božo Predalič

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

7. Predlog imenovanja generalnega sekretarja v Ministrstvu za notranje zadeve, Poročevalec: Aleš Hojs

8. Predlog soglasja o prenehanju funkcije vršilca dolžnosti direktorja in soglasje k imenovanju direktorja družbe SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Poročevalec: Jernej Vrtovec

9. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za javno zdravje, Poročevalec: Tomaž Gantar

10. Predlog imenovanja okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu, Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

11. Predlog soglasja k imenovanju vršilke dolžnosti direktorja Inštituta za hidravlične raziskave, Poročevalka: dr. Simona Kustec Lipicer

12. Predlog soglasja k imenovanju direktorja javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Jesenice, Poročevalec: Tomaž Gantar

13. Predlog imenovanja članice Sveta Ustanove Slovenska znanstvena fundacija, predstavnice ustanovitelja, Poročevalka: dr. Simona Kustec Lipicer

14. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnikov Vlade Republike Slovenije v Svetu Centra za mednarodno sodelovanje in razvoj, Poročevalec: dr. Anže Logar

15. Predlog sklepa o spremembi sklepa o imenovanju članov Sveta za kmetijstvo in podeželje, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

16. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju Sveta za vključevanje tujcev, Poročevalec: Aleš Hojs

17. Predlog sklepa o spremembi sklepa o ustanovitvi Delovne skupine za implementacijo projekta povezljivosti informacijskih sistemov Evropske unije na področju meja in vizumov ter na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja, azila ter migracij (interoperabilnost), Poročevalec: Aleš Hojs

18. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi delovne skupine Vlade Republike Slovenije za prestrukturiranje premogovnih regij, Poročevalec: Jernej Vrtovec

19. Predlog sklepa o ustanovitvi Medresorske delovne skupine za Dolgoročno podnebno strategijo Slovenije do 2050, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak