Skoči do osrednje vsebine

Odločitve vlade s sej vladnih odborov

Vlada je na današnji dopisni seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve sprejela sklep o več prerazporeditvah pravic porabe ter v veljavni načrt razvojnih programov 2020 - 2023 uvrstila nov projekt twinning Podpora pri ustanovitvi urada SIRENE v Srbiji. Na odboru za gospodarstvo pa je potrdila spremembe in dopolnitve poslovnega in finančnega načrta za leto 2020 ter letno poročilo za leto 2019 Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo.

Na današnji dopisni seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve je Vlada Republike Slovenije v veljavni načrt razvojnih programov 2020 - 2023 uvrstila nov projekt twinning Podpora pri ustanovitvi urada SIRENE v Srbiji. Cilj projekta je prispevati k doseganju varnostnih standardov pri izmenjavi informacij med Srbijo in državami članicami EU. Podrobnejši cilj projekta je priprava vseh potrebnih tehničnih, zakonodajnih in človeških virov za ustanovitev urada SIRENE v Srbiji. Vrednost projekta, ki ga je razpisala Evropska komisija v okviru instrumenta za predpristopno pomoč, je milijon evrov, trajal bo 24 mesecev. Slovenija ga bo izvajala kot sodelujoča partnerica v konzorciju z vodilno Agencijo za evropsko integracijo in ekonomski razvoj, ki sta jo ustanovila avstrijski ministrstvi za notranje zadeve in za finance.

Vlada je na odboru v dokončni obravnavi sprejela sklep o prerazporeditvi pravic porabe v letošnjem državnem proračunu v skupni višini 5.627.387,42 evra. Med drugim se na Ministrstvo za zunanje zadeve razporejajo sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 2.500.000 evrov, in sicer za nemoteno redno delovanje in plačilo pogodbenih obveznosti diplomatsko konzularnih predstavništev za september.
Poleg tega se na Ministrstvo za zdravje razporejajo sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 1.277.810,48 evra v skladu s 56. členom Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP), ki ureja povračilo nadomestil v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije iz državnega proračuna.
Hkrati se Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti razporejajo sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 825.275,06 evra v skladu z 71. členom ZIUZEOP, ki ureja dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije. Poleg tega se sredstva splošne proračunske rezervacije za zagotovitev pravic porabe v skladu z 71. členom ZIUZEOP razporejajo tudi za koncesionarje pri Ministrstvu za zdravje v višini 63.058,74 evra in za koncesionarje pri ministrstvu za delo v višini 480.918,12 evra.

Na vladnem odboru za gospodarstvo je vlada na dopisni seji sprejela spremembe in dopolnitve Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2020. Te se nanašajo predvsem na uvedbo novih produktov, modifikacijo obstoječih produktov, modifikacijo posameznih aktivnosti Sklada na področju strateških partnerstev in pomoči podjetjem pri internacionalizaciji ter celovito spremembo v finančnem delu. Na podlagi omenjenih sprememb in dopolnitev bo sklad v letu 2020 povečal osnovno načrtovana ponujena finančna sredstva za mala in srednja podjetja za 54%, osnovno načrtovano kvoto za vsebinsko podporo pa za skoraj 100%. Sklad bo s finančnimi spodbudami in vsebinsko podporo v letu 2020 podprl nekaj manj kot 6.500 projektov, kar je 41% več kot leta 2019, ko je bilo odobrenih približno 4.600 projektov v znesku približno 166 milijonov evrov.

Vlada je potrdila tudi Letno poročilo Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2019. Sklenila je, da se presežek odhodkov nad prihodki v višini 38.897,66 EUR, ugotovljen v računovodskih izkazih Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2019, pokrije iz nerazporejenih presežkov prihodkov nad odhodki iz preteklih let. Javni sklad RS za podjetništvo (v nadaljevanju: Sklad) je v letu 2019 preko javnih razpisov z ugodnimi finančnimi spodbudami podprl 1943 projektov mikro, malih in srednje velikih podjetij (MSP) v skupni višini 123,83 milijonov EUR. Z omenjenimi spodbudami je Sklad spodbudil približno 212,45 milijonov EUR investicij v gospodarstvu. Sklad je v letu 2019 presegel prvotno načrtovano višino odobrenih finančnih in vsebinskih spodbud, saj je imel 4.561.527,84 EUR skupnih prihodkov in 4.600.425,50 EUR skupnih odhodkov. Višina skupnih odhodkov je v primerjavi s preteklimi leti višja, kar je posledica zelo visoke realizacije izvedenih finančnih in vsebinskih spodbud, ki je za kar 28% višja od prvotno načrtovanih odobrenih spodbud oz. za kar 3,55-krat višja od prvotno načrtovanega števila podprtih projektov.