Skoči do osrednje vsebine

Odločitve vlade s sej vladnih odborov

Na dopisni seji vladnega odbora za gospodarstvo je vlada sprejela Letno poročilo Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve za leto 2019. Na dopisni seji odbora za državno ureditev in javne zadeve je vlada v veljavni načrt razvojnih programov 2020-2023 uvrstila nov projekt “Ekosistem digitalne preobrazbe CARPE DIGEM”. Na odboru je vlada sprejela tudi Letno poročilo Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije za leto 2019.

Na vladnem odboru za gospodarstvo je vlada na dopisni seji sprejela Letno poročilo Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve za leto 2019, ki ga je upravni odbor zavoda obravnaval na svoji 47. redni seji 18. junija 2020. Vlada je odločila, da se bilančni dobiček, ki po stanju na dan 31. decembra 2019 znaša 23.393.782,64 evrov, uporabi za druge rezerve iz dobička, od tega 402.897,08 evrov za izvajanje gospodarske javne službe oblikovanja in uporabe blagovnih rezerv, 11.293.994,24 evrov za izvajanje gospodarske javne službe oblikovanja obveznih rezerv nafte in njenih derivatov ter 11.696.891,32 evrov kot presežek institucionalne enote sektorja države, v skladu z Zakonom o fiskalnem pravilu.

Na današnji dopisni seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve je Vlada Republike Slovenije v veljavni načrt razvojnih programov 2020-2023 uvrstila nov projekt “Ekosistem digitalne preobrazbe CARPE DIGEM”. Predlagana sprememba veljavnega Načrta razvojnih programov 2020-2023 je v skladu z Zakonom o izvrševanju proračunov RS za leti 2020 in 2021. Ministrstvo za javno upravo (MJU) je partner v mednarodnem konzorciju desetih projektnih partnerjev iz Francije, Španije, Irske, Bolgarije, Portugalske, Irske in Slovenije. Mednarodni konzorcij je v okviru mednarodnega programa Interreg Europe prijavil projekt »CARPE DIGEM – Catalysing Regions in Peripheral and Emerging Europe towards Digital Innovation Ecosystems« v trajanju 42 mesecev, ki je pridobil nepovratna sredstva v višini 85 %, 15 % pa krije vsak partner sam. S projektom CARPE DIGEM bodo partnerji pokazali, da je širjenje in medsebojno povezovanje med-regionalnih digitalnih ekosistemov možno tudi na kolektivni ravni ter bodo tako okrepili povezovalno vlogo digitalizacije in izobraževalnih skupin. Cilj projekta je posameznikom in podjetjem zagotoviti dostop do tistih vsestranskih in celostnih digitalnih rešitev in ekosistemov, ki jih potrebujejo.

Vlada je med drugim Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v skladu s 26. členom ZIUZEOP razporedila sredstva državnega proračuna v višini dobrih 15 milijonov evrov za izplačila povračil nadomestila plače zaradi začasnega čakanja na delo. Poleg tega je vlada Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti razporedila dobrih 10 milijonov evrov za izvajanje zakona o urejanju trga dela. Z razporeditvijo se zagotavljajo sredstva za izplačilo denarnih nadomestil brezposelnim osebam v tem mesecu.

Prav tako je vlada na odboru za državno ureditev sprejela Letno poročilo Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije za leto 2019, ki ga je nadzorni svet Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije obravnaval 28. 5. 2020 in zavzel pozitivno stališče, ter ga pošlje Državnemu zboru Republike Slovenije.
Sklad je odločal o Zoisovih štipendijah, za katere je vlogo oddalo 6.904 vlagateljev. Prav tako je sklad nadaljeval z dodeljevanjem štipendij za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu.
Na področju programov mednarodne mobilnosti - Ad futura je sklad objavil 13 javnih razpisov, od tega 2 razpisa za podporo internacionalizaciji slovenskega visokega šolstva. Z dolgoročno politiko pri financiranju mednarodne mobilnosti je sklad v okviru programov Ad futura spodbudil interes za izobraževanje na področju naravoslovja, tehnike in medicine.
Sklad je nadaljeval z izvajanjem programov, sofinanciranih iz sredstev evropske kohezijske politike (EKP). V 2019 je bilo realiziranih za več kot 18.000.000 izplačil iz proračuna. Potrjen je bil nov program Kompetenčni centri za razvoj kadrov 3.0 za obdobje 2019– 2022 ter potrjene spremembe programov Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile in Štipendije za deficitarne poklice. Zaključil se je program Neformalno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih. V okviru programov EKP je bilo v tej finančni perspektivi realiziranih že več kot 45.000 vključitev.
Skupaj je bilo 1218 upravičencem iz naslova pravic delavcev v primeru insolventnosti delodajalca v letu 2019 izplačano 4.279.961 EUR.
Nadomestilo preživnine je za leto 2019 iz sklada prejelo skupaj 3844 otrok, v letu 2019 je bilo izplačano iz naslova nadomestil preživnine 3.435.066 EUR.
Sklad je v skladu z določbami Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov že 14. leto nadziral izvajanje kvotnega sistema in odloča o vzpodbudah za zaposlovanje invalidov.
V letu 2019 je sklad izdal 5.742 odločb o priznani pravici do nagrade za preseganje kvote, 910 odločb o priznani pravici do oprostitve plačila prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 480 odločb o priznani pravici do subvencije plače invalidom, 16 odločb o priznani pravici do prilagoditve delovnega mesta in sredstev za delo, 74 odločb o priznani pravici do plačila stroškov podpornih storitev in izplačal 46 prilagoditev vozil upravičencem. Pri vzpodbudah je zaznati porast vlog v primerjavi s preteklimi leti, posledično tudi porast izplačanih sredstev, kar za vzpodbude za leto 2019 skupaj znaša 27.424.008,77 evrov.

Na odboru za državno ureditev in javne zadeve je vlada sprejela tudi sklep o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki Pedagoškega inštituta za leto 2019. Presežek prihodkov nad odhodki Pedagoškega inštituta za leto 2019 se razporedi za nakup opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev. Pedagoški inštitut za leto 2019 izkazuje celotne prihodke v višini 1.716.703 evrov, celotne odhodke v višini 1.707.950 evrov ter presežek prihodkov nad odhodki z upoštevanjem davka od dohodka v višini 8.753 evrov (oz. s centi 8.753,35 evrov), vse na javni službi.