Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 10. dopisne seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

I.  ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog mnenja o Predlogu zakona o dopolnitvi Zakona o delovnih razmerjih, Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

II.  ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

2. Predlog uredbe o ratifikaciji Sporazuma med Svetom ministrov Bosne in Hercegovine in vladami drugih pogodbenic Pobude za pripravljenost na nesreče in njihovo preprečevanje za Jugovzhodno Evropo o ureditvi statusa sekretariata Pobude za pripravljenost na nesreče in njihovo preprečevanje za Jugovzhodno Evropo v državi gostiteljici, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

3. Predlog odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 , Predlagatelj: minister za zdravje

4. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Narodni muzej Slovenije, Predlagatelj: minister za kulturo

5. Predlog odgovora na pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanj izven občin, Predlagatelj: minister za notranje zadeve

6. Predlog odgovora na pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti 1., 3. in 5. člena Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin, Predlagatelj: minister za notranje zadeve

7. Predlog odgovora na pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji, Predlagatelj: minister za notranje zadeve

8. Letno poročilo Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije za leto 2019, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

9. Predlog razporeditve presežka prihodkov nad odhodki Pedagoškega inštituta za leto 2019, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

10. Predlog za uvrstitev novega projekta 3130-20-0020 Ekosistem digitalne preobrazbe CARPE DIGEM v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za javno upravo

11. Predlog spremembe izhodiščne vrednosti projekta 2711-18-0047 B Postojna - prenova bolnišnične lekarne v veljavnem Načrtu razvojnih programov za obdobje 2020–2023, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za zdravje

12. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za finance

III. ZADEVE EU

13. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije št. C(2020)3150/26 final z dne 27. 5. 2020 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Delegirane direktive Komisije (EU) 2019/1845 z dne 8. avgusta 2019 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme pri uporabi bis(2-etilheksil)ftalata (DEHP) v nekaterih gumijastih sestavnih delih, ki se uporabljajo v sistemih motorja, zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku v pravni red Republike Slovenije,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za zdravje

14. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije št. C(2020)3150/26 final z dne 27. 5. 2020 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Delegirane direktive Komisije (EU) 2019/1846 z dne 8. avgusta 2019 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za svinec v spajkah, ki se uporabljajo v nekaterih motorjih z notranjim zgorevanjem, zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku v pravni red Republike Slovenije (kršitev št. 2020/0261),  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za zdravje

15. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 216/2013 o elektronski izdaji Uradnega lista Evropske unije, Predlagatelj: vršilec dolžnosti direktorja Službe Vlade RS za zakonodajo

IV.  ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

17. Poročilo o delovnem obisku ministra za zunanje zadeve Zvezne republike Nemčije Heika Maasa 3. julija 2020 v Republiki Sloveniji, – (DOKONČNA OBRAVNAVA)Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

18. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z nesorazmernim številom tujih vojakov v Sloveniji, Predlagatelj: Peter Šuhel

19. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z vabilom ameriškim vojakom, Predlagatelj: Peter Šuhel

20. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z zagotavljanjem šolskih potrebščin, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

21. Predlog odgovora na poslansko vprašanje poslanca dr. Franca Trčka v zvezi z nedopustnim ravnanjem predsednika vlade in zunanjega ministra na zunanje-političnem prostoru, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve