Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 10. dopisne seje Odbora za gospodarstvo

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu, Predlagatelj: minister za infrastrukturo

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

2. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, Predlagateljica: ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

3. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi, Predlagatelj: minister za okolje in prostor

4. Predlog konsolidirane premoženjske bilance države in občin na dan 31. 12. 2019, Predlagatelj: minister za finance

5. Predlog sklepa o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja za obvozno cesto Ribnica, Predlagatelj: minister za okolje in prostor

6. Predlog sklepa o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja za obvozno cesto Kočevje, Predlagatelj: minister za okolje in prostor

7. Poročilo Zavoda za gozdove Slovenije o stanju in oceni škode v gozdovih po naravnih ujmah v letu 2020, Predlagateljica: ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

8. Predlog soglasja k tretjemu odstavku 3. člena Sklepa o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2020,Predlagateljica: ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

9. Letno poročilo Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve za leto 2019 in uporaba bilančnega dobička, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

III. ZADEVE EU

10. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije, št. C(2020) 1429 final z dne 14. 5. 2020, zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz prvega odstavka 3. člena  Uredbe Komisije (ES) št. 29/2009 z dne16. januarja 2009 o zahtevah glede storitev podatkovnih zvez za enotno evropsko nebo, Predlagatelj: minister za infrastrukturo

11. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za ekonomske in finančne zadeve 9. junija 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA)Predlagatelj: minister za finance

12. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za finance 10. julija 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za finance

13. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za zunanje zadeve (trgovina) 9. junija 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

14. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za okolje 13. in 14. julija 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za okolje in prostor

15. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo 20. julija 2020 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagateljica: ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

16. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalnem zasedanju sveta COMPET (raziskave) 21. julija 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

17. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z Interventnim zakonom za odpravo ovir za izvedbo 187 investicij, Predlagatelj: minister za okolje in prostor

18. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z investicijami v infrastrukturo po Interventnem zakonu, Predlagatelj: minister za okolje in prostor

19. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z nerealno finančno oceno IZOOPIZG, Predlagatelj: minister za okolje in prostor

20. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s konceptom mobilnosti, Predlagatelj: minister za infrastrukturo

21. Predlog odgovora na poslansko pobudo Boštjana Koražije v zvezi z ustanovitvijo državnega prehranskega podjetja, Predlagateljica: ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

22. Predlog odgovora na vprašanje državnega svetnika Samerja Khalila glede določitve investitorja za pripravo in gradnjo južnega dela tretje razvojne osi - od priključka Maline do mednarodnega mejnega prehoda Metlika in priključka Črnomelj jug, Predlagatelj: minister za infrastrukturo

23. Predlog mnenja o Zahtevi Upravnega sodišča Republike Slovenije za oceno ustavnosti 58. člena Zakona o urejanju prostora, Predlagatelj: minister za okolje in prostor