Skoči do osrednje vsebine

Odločitve vlade s sej vladnih odborov

Na današnji seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve je Vlada RS sprejela sklep o razporeditvi proračunskih sredstev. Vlada je Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) iz naslova dodatnega zadolževanja – COVID-19 razporedila dobrih 77 milijonov evrov. Sredstva bodo porabljena za pokrivanje obveznosti povračila nadomestila plače zaradi začasnega čakanja na delo (COVID-19), podlaga za izplačila pa bodo zahtevki delodajalcev za mesec april.

Poleg tega je vlada v okviru finančnega načrta MDDSZ razporedila 45 milijonov evrov. Po sprejetju Zakona o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov, ki je omogočal povračilo nadomestila plač v višini 40 odstotkov je namreč MDDSZ za izvajanje tega ukrepa začasno prerazporedilo sredstva v okviru svojega finančnega načrta. S sprejemom novih ukrepov, ki so določili dvig višine financiranja nadomestila plače, so se pravice porabe zagotavljale iz tekoče proračunske rezerve in začasno znotraj finančnega načrta MDDSZ. Pravice porabe, ki so bile začasno prerazporejene, se sedaj prerazporejajo na proračunsko postavko za transfere brezposelnim. S tem bo mogoče izvesti izplačila denarnih nadomestil brezposelnim, kjer je potrebnih več sredstev, saj se zaradi večjega števila brezposelnih oseb povečuje število prejemnikov denarnega nadomestila za brezposelne.

Na seji vladnega odbora za gospodarstvo je Vlada RS sprejela odgovor glede začetka postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS v delu, ki se nanaša na ponujanje in prodajanje blaga, ter ga poslala Ustavnemu sodišču RS.

Pobudniki so pri ustavnem sodišču vložili pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti odloka ter predlagali začasno zadržanje izvrševanja le-tega.

Vlada je v odgovoru natančno pojasnila stališče glede skladnosti odloka z ustavo ter, da bi se izognila ponavljanju, navedla, da vse navedbe in utemeljitve, ki jih je podala v navedenem odgovoru, veljajo tudi za odlok v delu, ki se nanaša na ponujanje in prodajo blaga potrošnikom.

Poleg navedb v odgovoru vlada pojasnjuje tudi, da so omejitve, ki jih je določal odlok, bile le začasne narave in da vlada nadaljuje sproščanje ukrepov, ki jih je bilo treba v sredini marca nujno sprejeti, saj se je le tako lahko zajezilo širjenje nalezljive bolezni COVID-19. Ker se je epidemiološka slika v Sloveniji zaradi sprejetih omejevalnih ukrepov izboljšala, je vlada ocenila, da se lahko nadaljuje dodatno odpravljanje sprejetih omejitev, in odločila, da se odpravi večina sprejetih omejitev, ter zatorej sklenila, da se odlok preneha uporabljati z 18. majem 2020. Ker pa takratna epidemiološka slika ni dopuščala popolne sprostitve, je vlada sprejela odlok, s katerim se je začasno prepovedalo le še ponujanje nekaterih storitev na področju turizma neposredno potrošnikom.

Trenutna epidemiološka slika omogoča nadaljnje sproščanje ukrepov, zato je vlada 28. maja 2020 izdala odlok, s katerim je bila odpravljena tudi začasna prepoved za nastanitvene obrate z nad 30 sobami, nastanitvene obrate za potrebe zdraviliškega zdravljenja, velnes in fitnes centre, bazene, vodne aktivnosti.

Vlada glede na utemeljitve ustavnemu sodišču predlaga, da v tem postopku ustavnosodne presoje pobudo zavrne kot neutemeljeno ter ugotovi, da odlok v delu, ki se nanaša na ponujanje in prodajanje blaga, in v delu, ki se nanaša na ponujanje in prodajanje storitev, ni v neskladju z ustavo.

V Načrt razvojnih programov 2020–2023 je vlada uvrstila projekt Pametna mala in srednja podjetja za industrijo 4.0 (SMARTY). V projektu, ki se izvaja v okviru programa Interreg Europe, sodeluje štirinajst partnerjev iz šestih držav članic EU, med drugimi tudi Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK).

Projekt bo v pomoč malim in srednjim podjetjem, saj bo na podlagi prepoznanih dobrih praks oblikovan akcijski načrt s predlogi izboljšanja regionalnih in nacionalnih politik, programov in ukrepov za spodbujanje implementacije Industrije 4.0, naslednje faze digitalizacije industrije.

Podjetja z vpeljavo elementov 4. industrijske revolucije izboljšujejo svoje poslovne modele in procese, razvijajo nove kapacitete in posledično ohranjajo svoje konkurenčne prednosti. SVRK bo izkušnje v projektu SMARTY uporabila pri oblikovanju in izvajanju evropske kohezijske politike ter Slovenske strategije pametne specializacije (S4) v obdobju 2021-2027.

Na odboru je vlada v veljavni Načrt razvojnih programov 2020-2023 uvrstila tudi nov projekt, in sicer »Podpora ganskemu upravnemu organu za jedrsko varnost«. Glavni cilj projekta pomagati ganskemu upravnemu organu za jedrsko varnost, da bi okrepil znanje in strokovnost svojih sodelavcev in dosegel čim večjo stopnjo neodvisnosti.

Evropska komisija je ocenila, da ganski upravni organ za jedrsko varnost potrebuje pomoč, če želi zagotoviti varnost svojega raziskovalnega jedrskega reaktorja. Obenem pa tudi načrtujejo uporabo jedrske energije, kar zahteva bistveno drugačen način dela in znanja, kot ga trenutno ima ganski upravni organ. Evropska komisija se je odločila, da bi bilo koristno, če v tej fazi pomaga Gani, da se bolje pripravi in tudi spozna morebitne nove izzive. Projekt je v celoti usmerjen v krepitev sposobnosti upravnega organa, in sicer kot prvo nalogo izpostavlja določitev strategije in načrtov razvoja ustreznih kompetenc in učinkovitega dela upravnega organa. Celotna vrednost projekta znaša 1.199.900,00 evrov, od tega je ocenjeni delež, ki ga bo prispevala Uprava Republike Slovenije za jedrsko (URSJV) 92.250,00 evrov.

URSJV ima dobro definiran nabor nalog, sodelovala pa je tudi pri izdelavi razpisne dokumentacije, tako da so začetni in glavni koraki nalog že predvideni, in sicer bo URSJV predvsem sodelovala v prvih dveh zgoraj navedenih sklopih, in sicer:

  1. Naloga 1 je sestavljena iz osnovnega pregleda začetnih dokumentov, delavnice WS 1, kjer bodo predstavljene ugotovitve pregleda dokumentacije in pomoči ganskemu upravnemu organu, t.i. on-site-assistance, ko bo konzorcij dokončeval strategijo in akcijski plan skupaj s predstavniki ganskega upravnega organa.
  2. Naloga 2 je sestavljena iz naslednjih dejavnosti:
  • pregleda in analize sistema vodenja ganskega upravnega organa vključno z izvedbo tridnevnega ekspertnega obiska v avgustu 2020.
  • organizacije splošne delavnice sistema vodenja (5 dni). Glavni del pa je t.i. on-site-assistance, ko bo konzorcij izdeloval dokumente sistema vodenja skupaj s predstavniki ganskega upravnega organa.
  • izvedbe notranje presoje, ki se bo začela s petdnevno delavnico o notranjih presojah februarja 2021 in obenem bo konzorcij tudi nudil vso pripravo in podporo za izvedbo notranje presoje. Tu je vključena tudi zunanja presoja, kjer bo konzorcij pomagal pri izbiri akreditacijske institucije in tudi plačal zunanjo presojo.