Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 3. seje Odbora za gospodarstvo

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog mnenja o Predlogu zakona o proračunskem skladu za investicije v prometno infrastrukturo, Poročevalec: Jernej Vrtovec

2. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa, Poročevalec: Jernej Vrtovec

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

3. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

4. Predlog sklepa o najvišji višini priznanih stroškov nakupa posamezne čebelarske opreme in novih sredstev za prevoz čebel na pašo za programsko obdobje 2020–2022, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

5. Predlog sklepa o oblikovanju obveznih rezerv nafte in njenih derivatov v letu 2020, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

6. Predlog odločbe o podaljšanju koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo »Casino Paquito«, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

7. Predlog odločbe o podaljšanju koncesije za trajno prirejanje klasične igre na srečo »TikiTaka«, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

8. Predlog odločbe o podaljšanju koncesije za trajno prirejanje klasične igre na srečo »Ekspres loterija«, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

9. Predlog odločbe o podaljšanju koncesije za trajno prirejanje klasične igre na srečo »HIP igra«, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

10. Predlog odločbe o podaljšanju koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnem salonu Casino Larix, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

11. Predlog odločbe o podaljšanju koncesije za trajno prirejanje klasične igre na srečo »3x3 plus 6«, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

12. Predlog za sklenitev sporazuma o prenehanju koncesijske pogodbe št. 35503-43/2009 z dne 24. 12. 2009 za rabo podzemne vode iz vrtine KOV-1 za stekleničenje in proizvodnjo pijač, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

12A. Predlog sklepa o izvedbi postopkov za odplačni prenos Selekcijsko poskusnega centra Ptuj, ki je obrat družbe Semenarne Ljubljana, d. o. o., na Republiko Slovenijo, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec 14. Poročilo o izvedenih ukrepih v letu 2019 iz Akcijskega načrta za povečanje konkurenčnosti gozdno-lesne verige v Sloveniji do leta 2020 (»Les je lep«), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

14A. Predlog odgovora na pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

15. Predlog pojasnil glede razlogov za izpodbijanje revizijskih razkritij v osnutku revizijskega poročila Računskega sodišča Republike Slovenije »Uspešnost izvedbe popravljalnih ukrepov za ureditev izvajanja gospodarske javne službe dejavnost distribucijskega operaterja v obdobju od 25. 11. 2014 do 30. 6. 2019« ter pooblastilo za zastopanje na razčiščevalnem sestanku,Poročevalec: Jernej Vrtovec

16. Predlog za uvrstitev novega projekta 2553-20-0001 Podpora ganskemu upravnemu organu za JV v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

17. Predlog za uvrstitev novega projekta 1541-20-9001 Pametna mala in srednja podjetja za industrijo 4.0 v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zvonko Černač

18. Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe (GSV, MGRT, SVRK, MF, Urad RS za preprečevanje pranja denarja, Uprava RS za javna plačila, Urad RS za nadzor proračuna, FURS, MKGP), (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

III. ZADEVE EU

19. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na Uradni opomin Evropske komisije št. SG-Greffe(2020)D/1310 z dne 13. 2. 2020 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2018/843 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma ter o spremembi direktiv 2009/138/ES in 2013/36/EU v pravni red RS, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

20. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2017/2454 glede datumov začetka uporabe zaradi krize, ki jo je povzročil izbruh COVID-19, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

21. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga izvedbene uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2019/2026, kar zadeva datuma začetka uporabe zaradi krize, ki je posledica izbruha COVID-19, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

22. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o spremembi direktiv (EU) 2017/2455 in (EU) 2019/1995 glede datumov prenosa in začetka uporabe zaradi krize, ki je posledica izbruha COVID-19, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

23. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 glede posebnih ukrepov za zagotovitev izredne začasne podpore v okviru EKSRP kot odziv na izbruh COVID-19, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

24. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za energijo 15. junija 2020, Poročevalec: Jernej Vrtovec

24A. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za kohezijsko politiko 15. junija 2020, Poročevalec: Zvonko Černač

25. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za ekonomske in finančne zadeve 9. junija 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

26. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 164. seji Upravnega sveta Evropske patentne organizacije 30. junija in 1. julija 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

27. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za finance 19. maja 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

27A. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na letnem videokonferenčnem zasedanju upravnega odbora Centra za razvoj financ 11. junija 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

28. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi s transakcijami med ožjimi družinskimi člani, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

29. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z ukrepi vlade za pomoč gospodarstvu in prebivalcem, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

30. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s stanjem depozitov Republike Slovenije, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

31. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z nepravilnostmi Banke Slovenije, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

32. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka glede ekonomičnosti naročila 10 mil. litrov vina za 15 mio. EUR, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

33. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka glede nakupa prehrambenih izdelkov s strani Zavoda RS za blagovne rezerve, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

34. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi s kartelnimi dogovori pri javnih naročilih, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

35. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z medicinskimi in zaščitnimi odpadki, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

36. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z zaporo avtoceste zaradi nadzora vinjet, Poročevalec: Jernej Vrtovec

37. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z nalepkami na vozilu, Poročevalec: Jernej Vrtovec

38. Predlog odgovora na poslansko pobudo Luke Meseca v zvezi z zaščito samozaposlenih oziroma prekarnih delavcev ob razglasitvi epidemije novega koronavirusa, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

39. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z Netflix davkom, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

40. Predlog odgovora na vprašanja državnega svetnika Dušana Strnada v zvezi z delovanjem Slovenske čebelarske akademije, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec