Skoči do osrednje vsebine

Odločitve vlade s sej vladnih odborov

Na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo je Vlada Republike Slovenije sprejela Mnenje o Predlogu zakona o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami, ki ga je Državnemu zboru RS predložil Državni svet RS. Vlada predlogu zakona nasprotuje, ker je že pripravljena rešitev v Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, in sicer v 100.a členu (ZIUZEOP).

Z ZIUZEOP se rešuje stanje pri nekaterih izvajalcih obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja oziroma obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, katerih kapacitete predhodnega skladiščenja ali skladiščenja odpadne embalaže so presežene. V teh primerih obstaja tveganje za varstvo okolja in zdravje ljudi ter za doseganje predpisanih okoljskih ciljev na področju ravnanja z odpadki. Na podlagi 100.a člena ZIUZEOP se izvajalcu javne službe zbiranja oziroma obdelave omogoča, da odpadno embalažo, ki je niso prevzele družbe za ravnanje z odpadno embalažo sam odda v nadaljnjo obdelavo izvajalcem obdelave, in določa pogoje, pod katerimi jo lahko odda. Ta ukrep je nujen, ker je treba preprečiti nadaljnje kopičenje odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe. Stroške ravnanja z odpadno embalažo, ki jih bo imel izvajalec obdelave odpadkov, bo krila Republika Slovenija. Stroški prevzema komunalne odpadne embalaže so ocenjeni na 7.766.000 evrov, in sicer za 41.955 ton komunalne odpadne embalaže za obdobje od 2018 do 31. 5. 2020. Vlada rešuje zatečeno stanje kopičenja odpadne embalaže iz preteklih let in v letošnjem letu do 31. 12. 2020

Državni svet RS navaja, da bo zaradi sodb Upravnega sodišča izdanih decembra 2019, ki so odpravile spremembe okoljevarstvenih dovoljenj družb za ravnanje z odpadno embalažo, le te poskrbele samo za del embalaže, ki jo plačujejo pogodbeni zavezanci. Po podatkih Računskega sodišča RS naj bi to predstavljalo približno polovico vse odpadne embalaže, ki nastane v enem letu v Sloveniji. Za preostalo komunalno odpadno embalažo naj bi poskrbela Republika Slovenija. Vlada v svojem mnenju poudarja, da se s 100.a členom ZIUZEOP pri izvajalcih obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja oziroma obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov (izvajalci javne službe) rešuje zatečeno stanje iz preteklih let in v letošnjem letu do konca leta.

Glede odpadnih nagrobnih sveč Državni svet RS navaja, da dve največji družbi PRONS d.o.o. in SVEKO d.o.o. nista zagotovili finančnega jamstva za izpolnjevanje predpisanih obveznosti finančnih jamstev, ki jih za izvajanje dejavnosti zahteva Uredba o odpadnih nagrobnih svečah,
Pojasniti je treba, da je Agencija RS za okolje z odločbo določila finančno jamstvo in njegovo višino tako družbi PRONS d.o.o. kakor tudi družbi SVEKO d.o.o. Obe družbi sta se pritožili zoper omenjeni odločbi Agencije RS za okolje, zato tudi nista predložili finančnega jamstva. O pritožbah še ni bilo pravnomočno odločeno, zato je še preuranjeno sklepati, da bosta omenjeni družbi izbrisani iz evidence načrtov ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami in da ne bosta pobrali 1.200 ton odpadnih nagrobnih sveč. V zvezi z odpadnimi nagrobnimi svečami je treba pojasniti, da se na terenu soočamo tudi s kopičenjem odpadnih nagrobnih sveč pri upravljavcih pokopališč in izvajalcih javnih služb zbiranja komunalnih odpadkov, ki pa so predvsem posledica neodvoza odpadnih nagrobnih sveč iz preteklih let in neuspelih javnih razpisih za odvoz in predelavo teh sveč ter dejstva, da je v Sloveniji samo en predelovalec odpadnih nagrobnih sveč (drugi predelovalec pa zaradi požara v preteklosti ne obratuje). V obdobju po sprejetju Uredbe o odpadnih nagrobnih svečah (Uradni list RS, št. 25/19) prevzem odpadnih nagrobnih sveč poteka brez večjih zastojev.
Zaradi navedenega vlada ne podpira Predlog zakona o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami, ga je dne 27. 2. 2020 Državnemu zboru RS predložil Državni svet RS.

Na odboru je vlada v Načrt razvojnih programov 2020-2023 uvrstila sedem ERA projektov s področja gozdarstva in lesarstva. V okviru projektov se izvaja financiranje znanstvenoraziskovalnega dela. Gre za projekte: Mali gozdovi – veliki igralci, Uporaba drobnega lesa, Križno laminirane lesene konstrukcije, Inovativno oblikovanje lesenih gradbenih komponent, Inovativne strategije upravljanja gozdov, Odziv visokih lesenih stavb na veter in Specifikacija učinkovitosti lesa.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v okviru 8. Okvirnega programa EU za raziskave in inovacije - Horizon 2020 sodeluje v mreži ForestValue ERA-Net Cofund, skupaj s 30 financerskimi organizacijami iz 18 držav članic in pridruženih držav. Temeljna aktivnost mreže je izvedba skupnih transnacionalnih razpisov za raziskovalne in razvojne projekte s področja gozdarstva in lesarstva.
Na podlagi obveznosti, sprejetih s transnacionalnimi pogodbami, je ministrstvo pristopilo k izvedbi prvega transnacionalnega javnega razpisa mreže ForestValue JTC 2017. Na podlagi izbornega postopka na transnacionalni ravni je Mednarodni odbor razpisa v sofinanciranje predlagal 17 projektov, med njimi tudi 7 projektov z 9 slovenskimi prijavitelji. Skupna vrednost vseh sedmih slovenskih projektov je dobrih 12 milijonov evrov, od tega znaša skupna vrednost slovenskega dela projektov 1.470.000 evrov.

Vlada je na odboru za državno ureditev in javne zadeve v Načrt razvojnih programov 2020-2023 uvrstila projekt subvencioniranja priprave učbenikov 2020-2021. Z njim bo država prispevala k uresničevanju koncepta enake dostopnosti učbenikov in učnih gradiv učencem pod enakimi pogoji in prispevala k razvoju človeških virov kot enem ključnih dejavnikov razvoja družbe.

Načrtovana sredstva v višini 1.420.000 evrov, polovica letos in druga polovica v prihodnjem letu, se bodo zagotavljala za sofinanciranje izdajanja italijanskih prevodov slovenskih učbenikov, recenzij in za nakup italijanskih učbenikov, za izdajanje dvojezičnih učbenikov in učnih gradiv za učence in dijake madžarske narodnosti, za prilagoditve in/ali prevode učnih gradiv za učence Rome ter za zagotavljanje digitalnih virov in e-knjig in/ali za vzpostavitev platforme e-knjige v šolskih knjižnicah in nakupu licenc za e-knjige, s čimer bo omogočen nemoten potek izvajanja izobraževalnega procesa in izobraževanja na daljavo. Za pripravo in izdajo teh gradiv bo ministrstvo sklenilo pogodbe z založniki, ki so edini izdajatelji in lastniki avtorskih pravic za ta gradiva.