Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 2. seje Odbora za gospodarstvo

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah Zakona o javnem naročanju, Poročevalec: Boštjan Koritnik

2. Predlog mnenja o Predlogu zakona o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

3. Poročilo o izvajanju Programa ukrepov upravljanja voda v obdobju od oktobra 2016 do septembra 2018, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

4. Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 za obdobje od januarja 2014 do konca marca 2020 in Poročilo o izvajanju Akcijskega načrta za pospešitev črpanja sredstev iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020,Poročevalec: Zvonko Černač

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

5. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči vetrolomu iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

6. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

7. Predlog sklepa o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja za daljnovod 2 110 kV Murska Sobota–Mačkovci, od SM 16 do SM 21, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

8. Predlog popravka kvot pravic proračunske porabe po skupinah neposrednih uporabnikov proračuna za obdobje od aprila do junija 2020, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

14. Predlog odločbe o izdaji dovoljenja za uporabo besede »Slovenija« v firmi gospodarskega interesnega združenja »Aktivna Slovenija giz«, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

15. Četrtletno poročilo Slovenskega državnega holdinga, d. d., o upravljanju kapitalskih naložb za obdobje od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2020, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

16. Predlog soglasja Šolskemu centru Nova Gorica za sprejem odločitve o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta »Energetska prenova stavb Šolskega centra Nova Gorica«, Poročevalka: dr. Simona Kustec Lipicer

17. Predlog soglasja Šolskemu centru Kranj za sprejetje pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu Energetske sanacije Srednje ekonomske, storitvene in gradbene šole Kranj – objekt D in D1, Poročevalka: dr. Simona Kustec Lipicer

18. Predlog za uvrstitev sedmih projektov v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec Lipicer

III. ZADEVE EU

19. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Evropskemu Svetu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu Odboru in Odboru regij - Nova industrijska strategija za Evropo, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

20. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o spremembi Direktive 2011/16/EU zaradi nujne potrebe po odložitvi nekaterih rokov za predložitev in izmenjavo podatkov na področju obdavčevanja zaradi pandemije COVID-19, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

21. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) št. 575/2013 in (EU) 2019/876 glede prilagoditev zaradi pandemije COVID-19, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

22. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za kmetijstvo 9. junija 2020, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

23. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za zunanje zadeve (trgovina) 9. junija 2020, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

24. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za promet 4. junija 2020 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Jernej Vrtovec

25. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za kmetijstvo in ribištvo 13. maja 2020 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

26. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z zagotovitvijo likvidnosti gospodarstvu, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

27. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z zalogami zaščitne opreme, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

28. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi z eko subvencijami, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

29. Predlog odgovora na poslansko pobudo Braneta Golubovića v zvezi z ohranitvijo slovenske industrije srečanj, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

30. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z odlokom o spremembah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

31. Predlog mnenja o zahtevi Vrhovnega sodišča Republike Slovenije za oceno ustavnosti prvega odstavka 18. člena Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

32. Predlog mnenja o pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega stavka 37. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj