Skoči do osrednje vsebine

Odločitve vlade s sej vladnih odborov

Na današnji seji odbora za gospodarstvo je Vlada RS sprejela sklep, s katerim je v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023 uvrstila nov projekt, ki izhaja iz skupine projektov – Dodeljevanje spodbud za investicije, in sicer – Tovarna prihodnosti TPV Brezina. Na seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve pa je vlada sprejela spremembo izhodiščne vrednosti projekta obnove in sanacije nekdanje STŠ v Kopru v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2020-2023.

Podjetje TPV trženje in proizvodnja opreme vozil d.o.o. je na MGRT vložilo vlogo za dodelitev investicijske spodbude za investicijo »Tovarna prihodnosti TPV Brezina«. Investicijski projekt Tovarna prihodnosti TPV Brezina vključuje nakup objektov s pripadajočimi zemljišči, gradnjo in preureditev industrijskih objektov, nakup novih strojev, opreme in drugih osnovnih sredstev. Vrednost upravičenih stroškov znaša 32.500.000 evrov (brez DDV). Nove proizvodne zmogljivosti bodo omogočale velikoserijsko proizvodnjo strukturnih sklopov podvozja in karoserije s funkcijo podpore in zaščite električnega pogona za prvo gradnjo v vozila višjega cenovnega razreda. V okviru investicije bo najkasneje v treh letih po zaključku investicije ustvarjenih in zapolnjenih 50 novih delovnih mest, od tega 20 visokokvalificiranih. V vlogi je vlagatelj navedel, da potrebuje subvencijo v višini 6.500.000 evrov.

Investicijski projekt Tovarna prihodnosti TPV Brezina je komplementaren s projektom TPV4LIGHT, ki ga je TPV d.o.o. kot vodilni partner prijavil na Javni razpis "Demo piloti II 2018" in je del celotne investicije. Vrednost celotne investicije tako znaša 49.000.000 evrov (brez DDV), od tega bo 16.500.000 evrov (brez DDV) znašala vrednost naložb v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, ki jih je kot upravičene stroške podjetje TPV d.o.o. prijavilo v vlogi na javni razpis "Demo piloti II 2018" ter bo predmet sofinanciranja s strani proračunskih sredstev v višini 4.125.000 evrov.

Vlogo je obravnavala strokovna komisija, ki je preverila formalno popolnost vloge in ali investicija izpolnjuje vse pogoje in merila za dodelitev ter na tej podlagi izdala mnenje in s tem potrdila, da je vloga podjetja TPV trženje in proizvodnja opreme vozil d.o.o. formalno popolna in da investicija izpolnjuje predpisane pogoje in merila za dodelitev subvencije. Investicija se je začela izvajati 10. 12. 2018 in je v teku.

Komisija je ugotovila, da lahko višina subvencije za investicijo na podlagi vloge in ocene le-te znaša največ 20,6875 odstotkov od vrednosti upravičenih stroškov investicije, to je 6.723.437,50 evrov. Na podlagi navedenega je komisija predlagala, da se vlagatelju dodeli zaprošenih 6.500.000 evrov subvencije za sofinanciranje investicije »Tovarna prihodnosti TPV Brezina«.

Vrednost upravičenih stroškov znaša 32.500.000 evrov (brez DDV), od tega 9.380.000 evrov (brez DDV) za nakup, novogradnjo ter preureditev stavb z zemljišči, 22.590.000 evrov (brez DDV) za nakup strojev in opreme in 530.000 evrov (brez DDV) za nakup in prilagoditev programske opreme. V okviru investicije bo najkasneje v treh letih po zaključku investicije ustvarjenih in zapolnjenih 50 novih delovnih mest, od tega 20 visokokvalificiranih. Predviden datum začetka investicije je bil 10. 12. 2018, to je po datumu oddaje vloge, datum zaključka investicije pa je 30. 6. 2022.

Na podlagi navedenega je MGRT predlagal Vladi RS, da se investicija »Tovarna prihodnosti TPV Brezina« uvrsti v veljavni NRP. Ob tem velja omeniti, da v kolikor subvencija za investicijo ne bi bila dodeljena, oziroma nov projekt »Tovarna prihodnosti TPV Brezina« ne bi bil uvrščen v veljavni NRP, se predvideva nastanek materialne oziroma ekonomske škode podjetju ter se podjetje pušča v negotovem položaju glede izvedbe investicije. Gledano predvsem z vidika nižjega obsega investicije ter daljše časovne dinamike izvedbe investicije. Nižji obseg investicije bi imel za posledico tudi nižje število novoustvarjenih delovnih mest ter daljšo časovno dinamiko zaposlovanja.

Vir: MGRT


Na seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve je vlada sprejela spremembo izhodiščne vrednosti projekta obnove in sanacije nekdanje STŠ v Kopru v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2020-2023.

Vlada je sklenila, da se v Načrtu razvojnih programov za obdobje 2020-2023 poveča vrednost projekta obnova in sanacija nekdanje STŠ v Kopru. Vrednost projekta se poveča za dobrih 35 odstotkov, in sicer iz 4.218.154 evrov na 5.729.943,44 evrov. Povečanje je potrebno zaradi stanja objekta, ki je bilo drugačno, kot je bilo predvideno glede na izdelane sonde, ekspertize in statično presojo ter zaradi obsežnih arheoloških izkopavanj.

Namen projekta je zagotoviti Univerzi na Primorskem za članici Fakulteto za management in delno tudi za Pedagoško fakulteto nove delovne prostore, ki zagotavljajo ustrezne pogoje glede energetske gradnje ter omogočajo nemoteno opravljanje znanstveno-raziskovalne in izobraževalne dejavnosti. Hkrati bo projekt okrepil obe fakulteti ter s tem prispeval k višji kakovosti izobraževalnega sistema.

Vir: MIZŠ