Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 6. dopisne seje Odbora za gospodarstvo

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Poročilo o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države v letu 2019, Predlagatelj: minister za finance

II.  ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

2. Predlog uredbe o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine opekarska glina v pridobivalnem prostoru Hardeška šuma – širitev 4 v občini Ormož, 00710-4/2020Predlagatelj: minister za infrastrukturo

3. Predlog uredbe o izvajanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/568 o določitvi obvezne predložitve izvoznega dovoljenja pri izvozu nekaterih izdelkov, Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

4. Končna ocena škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic neugodnih vremenskih razmer v letu 2019, Predlagatelj: minister za obrambo

6. Predlog soglasja k Spremembi Cenika cestnine za uporabo cestninskih cest, Predlagatelj: minister za infrastrukturo

7. Predlog aneksa št. 7 k Pogodbi o opravljanju storitev upravljavca javne železniške infrastrukture za obdobje od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2020, Predlagatelj: minister za infrastrukturo

8. Predlog soglasja k Spremembam in dopolnitvam Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega regionalno razvojnega sklada, Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

9. Predlog soglasja k sklepom Sveta Agencije za javnopravne evidence in storitve glede uporabe presežka prihodkov nad odhodki za leto 2019 in Poročilo Ministrstva za finance o izvedbi nadzora, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za finance

10. Predlog za uvrstitev novega projekta 2130-20-0009 Tovarna prihodnosti TPV Brezina v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

III. ZADEVE EU

11. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Novi akcijski načrt za krožno gospodarstvo Za čistejšo in konkurenčnejšo Evropo, Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

12. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Odločbe Sveta 2003/17/ES glede enakovrednosti poljskih pregledov semenskih posevkov žit, ki se izvajajo v Ukrajini, in enakovrednosti semena žit, ki se prideluje v Ukrajini, Predlagateljica: ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

13. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v skupščini Lizbonske unije, Predlagateljica: ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

14. Predlog odgovora na poslansko pobudo Luke Mesca v zvezi s preklicem zadržanja izvajanja proračuna in izdajo državnih obveznic kot bolj ustreznim načinom zagotavljanja sredstev za zajezitev zdravstvene, socialne in gospodarske krize zaradi epidemije koronavirusa Covid-19, Predlagatelj: minister za finance