Skoči do osrednje vsebine

Odločitve vlade s seje delovnih teles

Na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo je vlada sprejela Poslovni in finančni načrt Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2020, ki ga je nadzorni svet Eko sklada obravnaval na 28. dopisni seji decembra 2019.

Vlada določa, da je delež zbranih sredstev iz prispevka za energetsko učinkovitost v letu 2020 v višini 2.010.000 evrov prihodek Eko sklada, in se porabi za izvajanje programa izboljšanja energetske učinkovitosti iz 314. člena Energetskega zakona (EZ-1).

Eko sklad bo v letu 2020 na podlagi EZ-1 nadaljeval z dodeljevanjem nepovratnih finančnih spodbud za program izboljšanja energetske učinkovitosti za naslednje namene:  
• do 15 milijonov evrov občanom in drugim subjektom za ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije v stavbah,
• do 7 milijonov evrov občinam za gradnjo ali nakup novih skoraj nič-energijskih stavb,
• do 5 milijonov evrov pravnim osebam za ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije,
• do 5  milijonov evrov občanom in pravnim osebam za električna vozila,
• do 0,5 milijona evrov za energetske preglede,
• do 3 milijone evrov za sisteme, ki izrabljajo obnovljive vire energije za samooskrbo z električno energijo.

Poleg zgoraj navedenega bo Eko sklad na podlagi 351. člena EZ-1 in Poslovne politike Eko sklada v obdobju od 2016 do 2020 zagotovil 0,35 milijona evrov za izvajanje Programa za informiranje, ozaveščanje in usposabljanje Centra za podpore/Borzen. Na podlagi 352. člena EZ-1 bo Eko sklad zagotavljal izvajanje programa energetskega svetovanja občanom v okviru mreže ENSVET, za kar je predvidenih 1,1 milijona evrov. Sredstva do 0,9 milijona evrov bodo namenjena subvencioniranju obrestne mere oziroma pokrivanju izpada prihodka Eko sklada iz naslova nižje obrestne mere za kredite pravnim osebam in občinam, ki bodo namenjeni določenim naložbam v učinkovito rabo energije, 1,5 milijona evrov pa bo zagotovil za finančni inženiring za kreditiranje preko drugih bank. Za stroške Eko sklada se bo zagotovilo do 1,7 milijona evrov. Skupaj je za vse naštete namene predvideno 41,05 milijonov evrov. Eko sklad bo v letu 2020 nadaljeval s kreditiranjem okoljskih naložb in za to zagotovil predvidoma do 50 mio EUR kreditnih sredstev. Posebej ugodni krediti bodo na voljo za projekte za povečanje energetske učinkovitosti v stavbah javnega sektorja in za projekte podjetij, katerih namen je učinkovita raba energije.