Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 64. seje Odbora za gospodarstvo

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1A. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi in lovstvu – skrajšani postopek, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

1. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembi Zakona o dohodnini, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

2. Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 za obdobje od januarja 2014 do konca decembra 2019 in Poročilo o izvajanju Akcijskega načrta za pospešitev črpanja sredstev iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, Poročevalka: dr. Angelika Mlinar

2A. Predlog odgovora na vprašanje Komisije Državnega sveta Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj v zvezi s celovitim reševanjem problematike lastništva kategoriziranih občinskih (in državnih) cest, ki tečejo preko zemljišč v lasti fizičnih oseb, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

3. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o podukrepu podpore za ohranjanje, trajnostno rabo in razvoj genskih virov v kmetijstvu v okviru ukrepa kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

3A. Predlog uredbe o manjših napravah za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije ali s soproizvodnjo z visokim izkoristkom, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

4. Predlog odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju2020–2023, Poročevalec: Simon Zajc

5. Predlog odgovora na poziv Regionalno razvojnega centra Koper za zagotovitev dodatnih sredstev za izvedbo infrastrukturnih projektov v kohezijski regiji Zahodna Slovenija, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

6. Četrtletno poročilo Slovenskega državnega holdinga, d. d., o upravljanju kapitalskih naložb za obdobje od 1. 10. 2019 do 31. 12. 2019, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

7. Predlog sklepa o podelitvi predhodnega soglasja družbi AZON IP d. o. o., da lahko posluje kot invalidsko podjetje, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

8. Predlog poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada za leto 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Simon Zajc

9. Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe (MGRT, MJU, MZZ, MOP, UKOM),(DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

III. ZADEVE EU

10. Informacija o nameravanem sodelovanju Republike Slovenije v Evropski raziskovalni infrastrukturi za tehnologije za slikanje na področju bioloških in biomedicinskih ved – Konzorciju evropske raziskovalne infrastrukture Euro BioImaging (Euro-BioImaging ERIC), Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

11. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za zunanje zadeve (trgovina) 12. marca 2020 v Bruslju, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

12. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve 10. oktobra 2019 v Luxembourgu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

13. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve in Evroskupini 20. in 21. januarja 2020 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA)Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

14. Izhodišča za obisk državne sekretarke na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Eve Štravs Podlogar od 9. do 14. marca 2020 v Texasu v Združenih državah Amerike,Poročevalec: Zdravko Počivalšek