Skoči do osrednje vsebine

Odločitve vlade s sej vladnih odborov

Vlada je na današnjih sejah odborov med drugim sprejela Program dela državne geodetske službe za leto 2020, v veljavni Načrt razvojnih programov 2020-2023 je uvrstila nov projekt z nazivom »Alpski observatorij za sušo« ter prostorsko ureditev območja Roška.

Na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo je Vlada RS sprejela Program dela državne geodetske službe za leto 2020. Program je pripravljen v skladu z določili Zakona o geodetski dejavnosti. V njem so opredeljene vse naloge, ki jih bosta Geodetska uprava Republike Slovenije (GURS) in Geodetski inštitut Slovenije (GIS) izvajala s sredstvi sprejetega Proračuna Republike Slovenije za leto 2020. Podrobneje so opisane predvsem tiste naloge, ki jih bo GURS v letu 2020 oddal v izvedbo zunanjim izvajalcem na podlagi postopkov javnega naročanja. Tako kot v preteklih programih je tudi v Programu dela državne geodetske službe za leto 2020 velika pozornost usmerjena v posodobitve evidentiranja nepremičnin ter razvoja celovitega nepremičninskega sistema in nacionalne prostorske podatkovne infrastrukture z namenom zagotavljanja podatkov ter storitev vsem uporabnikom, in sicer zlasti za podporo izvajanja politike urejanja prostora in okolja, zemljiške in kmetijske politike ter učinkovitega gospodarjenja z nepremičninami.

Ena večjih nalog Geodetske uprave Republike Slovenije v letu 2020 bo tudi pripis vrednosti nepremičninam na podlagi Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin – ZMVN-1 ter pričetek reševanja predlogov za ugotavljanje posebnih okoliščin na podlagi ZMVN-1.

Na odboru je vlada v veljavni Načrt razvojnih programov 2020-2023 uvrstila nov projekt z nazivom »Alpski observatorij za sušo«. Skupna vrednost projekta je 1.961.924,65 EUR. Projekt Alpski observatorij za sušo (Alpine Drought Observatory – ADO) je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v okviru Interreg programa Območje Alp. Projektnim partnerjem EU preko ESRR povrne 85% stroškov, 15% pa predstavlja lastna udeležba. Glavni cilj projekta ADO je pripraviti operativen informacijski sistem, ki bo s svojimi komponentami omogočal dostop in vpogled v zbrane relevantne podatke in njihove obdelave z namenom sledenja razvoju suše. Nabor kazalnikov bo prilagojen ugotovljenim posledicam suše na tem območju in bo predstavljal zlitje obstoječega znanja in metodologij izračuna sušnih kazalcev in najnovejših spoznanj na področju daljinskega zaznavanja (zlasti snežne odeje in vodnosti tal). Tehnično bodo orodja pripravljena tako, da jih bo mogoče vključiti v obstoječe sisteme za spremljanje suše (npr. na ravni EU - Evropski observatorij za sušo).

Na odboru za državno ureditev in javne zadeve je vlada v veljavni Načrt razvojnih programov uvrstila prostorsko ureditev območja Roška. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport se zaveda prostorske problematike Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani, Srednje šole za oblikovanje in fotografijo in pomanjkanja študentskih domov v Ljubljani. Da bi jo rešili, so se na MIZŠ odločili za celostno rešitev, in sicer z izvedbo projekta, ki predvideva novogradnje Akademije za likovno umetnost in oblikovanje, Srednje šole za oblikovanje in fotografijo ter študentskega doma na lokaciji med Poljansko in Roško cesto ter Strupijevim nabrežjem.

Vrednost celotne investicije na območju Roške znaša dobrih 75,6 milijona evrov. Predvidena je fazna izvedba projekta, in sicer najprej pripravljalna faza prostorske ureditve območja Roška. Ta je ocenjena na dobrih 560 tisoč evrov in bo financirana iz proračunskih sredstev RS. V tej fazi bosta izvedena urbanistični natečaj in občinski podrobni prostorski načrt, urejena pa bo tudi ločitev posameznih območij. Tako bodo izpolnjeni prostorski pogoji za pričetek posameznih projektov za rešitev prostorske problematike prej omenjenih zavodov. Za navedeno bodo v nadaljevanju v Načrtu razvojnih programov odprti samostojni projekti za posamezni zavod.