Skoči do osrednje vsebine

Odločitve vlade s sej vladnih odborov

Na današnji seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve je Vlada RS sprejela mnenje k predlogu za sprejem avtentične razlage 7. člena Zakona o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev. Vlada predloga za sprejem avtentične razlage ne podpira.

Vlada meni, da bi predlagana avtentična razlaga 7. člena Zakona o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov (ZIUFSZZ), predrugačila zakonsko določbo, na katero se nanaša. Zato ni dopustna, saj ne gre za avtentično razlago, temveč za spremembo oziroma dopolnitev ZIUFSZZ. Vlada ne podpira predloga za avtentično razlago, saj meni, da sta vsebina in izvajanje določb ZIUFSZZ jasna in nedvoumna.

Zakon o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, je bil sprejet v septembru 2017. Na podlagi vlog bolnišnic za pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki je 15 javnih bolnišnic iz državnega proračuna dne 30.11.2017 prejelo sredstva v skupni višini 135.685.281 eurov. Interventni zakon v prvem odstavku 7. člena določa namensko uporabo sredstev za namen:
1. plačilo zapadlih neplačanih obveznosti do dobaviteljev za dobavljeno blago in opravljene storitve, ki izhajajo iz naslova opravljanja javne službe po starosti zapadlosti in
2. plačilo posojil v okviru enotnega zakladniškega računa države in do komercialnih bank, najetih za financiranje tekoče likvidnosti.

Poslanke in poslanci so podali predlog za sprejem avtentične razlage 7. člena zakona, saj menijo, da poraba prejetih sredstev iz proračuna ni časovno omejena. Namen določbe naj bi bil, da javni zdravstveni zavodi denarna sredstva porabijo le za zapadle neplačane obveznosti do dobaviteljev, ki so nastale z izvajanjem javne službe in ne za plačilo obveznosti iz naslova stroškov dela ali za obveznosti iz naslova tržne dejavnosti.