Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 62. seje Odbora za gospodarstvo

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

1A. Pregled uresničevanja sklepov Vlade Republike Slovenije (stanje na dan 31. 1. 2020),Poročevalec: Stojan Tramte

1B. Predlog uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2020, 00715-7/2020Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

1. Predlog soglasja k pobudi Občine Braslovče za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v območjih državnih prostorskih načrtov za avtocesto Arja vas–Ločica pri Vranskem, prenosni plinovod (R25D) od odcepa na magistralnem plinovodu M2 pri Šentrupertu do termoelektrarne Šoštanj v Šoštanju, prenosni plinovod M 2/1 na odseku med Rogaško Slatino in Trojanami in za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj–Koper do priključka Velenje jug, Poročevalec: Simon Zajc

2. Obvestilo pobudniku v zvezi s podelitvijo koncesije za rabo termalne vode za potrebe kopališke dejavnosti iz vrtine RT-1/92 v Rogaški Slatini, Poročevalec: Simon Zajc

3. Obvestilo pobudniku v zvezi s podelitvijo koncesije za rabo termalne vode za potrebe kopališke dejavnosti iz vrtine RT-1/92 v Rogaški Slatini, Poročevalec: Simon Zajc

3A. Predlog odgovora na poziv Ustavnega sodišča Republike Slovenije v zvezi z Zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti druge vrstice razpredelnice iz 8. člena (skupina B), 11.a člena,13. člena, drugega odstavka 14. člena, drugega, tretjega, četrtega, petega in šestega odstavka 15. člena, 15.a člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Postojna in Zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti 5. člena in četrtega odstavka 8. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Postojna, Poročevalec: Simon Zajc

3B. Predlog pooblastila za zastopanje na razčiščevalnem sestanku in razlogov za izpodbijanje revizijskih razkritij v Osnutku revizijskega poročila o sodelovanju med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo na področju kulture, znanosti in izobraževanja, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

4. Predlog poročila izvajalca storitev nadzora o izvedenem nadzoru nad zapiralnimi in ostalimi aktivnostmi Rudnika Trbovlje-Hrastnik za poslovno leto 2018, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

5. Poročilo Ministrstva za infrastrukturo o višini in namenu porabe sredstev ter izvajanju programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik za prvo četrtletje leta 2019, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

6. Poročilo Ministrstva za infrastrukturo o višini in namenu porabe sredstev ter izvajanju programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik za drugo četrtletje leta 2019, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

7. Poročilo Ministrstva za infrastrukturo o višini in namenu porabe sredstev ter izvajanju programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik za tretje četrtletje leta 2019, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

9. Letno poročilo stalne koordinacijske skupine za promocijo Republike Slovenije za leto 2019, Poročevalka: mag. Kristina Plavšak Krajnc

10. Predlog sklepa za povečanje namenskega premoženja Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

III. ZADEVE EU

11.Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Naložbeni načrt za trajnostno Evropo - Naložbeni načrt za evropski zeleni dogovor, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

12.Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o spremembi Uredbe Sveta (EU) 2018/1977 o odprtju in zagotavljanju upravljanja avtonomnih tarifnih kvot Unije za nekatere ribiške proizvode v obdobju 2019–2020, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

13.Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve 25. februarja 2020 v Bruslju, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

14. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za konkurenčnost (notranji trg, industrija) 27. in 28. februarja 2020 v Bruslju, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

15. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za konkurenčnost (raziskave) 28. februarja 2020 v Bruslju, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

16. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na srečanju voditeljev skupine Prijateljev kohezije 1. februarja 2020 v Beji na Portugalskem, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

17. Informacija o organizaciji Vrha spretnosti 2020 (Skills Summit 2020) v Sloveniji v sodelovanju z Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

18. Poročilo o obisku ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška14. januarja 2020 v Republiki Albaniji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

19. Poročilo o izvedbi 8. zasedanje Medvladne slovensko-beloruske komisije za trgovinsko-gospodarsko in znanstveno-tehnično sodelovanje 3. in 4. februarja 2020 v Sloveniji,(DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

20. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z vključevanjem lokalnih skupnosti v lastniško strukturo hotelskih kapacitet na Pohorju, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

21. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z možnostjo priprave zakona o Pohorju, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

22. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z uvajanjem novih garnitur potniških vlakov na Slovenskih železnicah, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

23. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z nadzorom svetlobnega onesnaževanja, Poročevalec: Simon Zajc

24. Predlog odgovora na poslansko pobudo Mihe Kordiša v zvezi z zapiranjem transakcijskih računov zaradi izvršb, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj