Skoči do osrednje vsebine

Odločitve vlade s sej vladnih odborov

Na današnji seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve je Vlada RS odprla novo proračunsko postavko in na njej zagotovila 500.000 evrov za medgeneracijski objekt v Loškem Potoku.

Na podlagi 10. člena Zakona o izvrševanju proračuna se v letu 2020 v finančnem načrtu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti odpre nova proračunska postavka – Medgeneracijski bivalni objekt – Loški Potok. Odprtje nove proračunske postavke je potrebno za realizacijo projekta medgeneracijskega bivalnega objekta v občini Loški Potok. Sredstva za pokrivanje obveznosti se zagotavljajo znotraj finančnega načrta Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Državni zbor RS je namreč v postopku sprejemanja Proračuna RS za leto 2020 sprejel amandma, s katerim je Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v okviru programa 2004 – Programi socialnega varstva in izenačevanje možnosti za invalide in podprograma 200401 – Programi socialnega varstva, povečal pravice porabe na navedenem programu in podprogramu v višini 500.000 EUR z obrazložitvijo, da se sredstva nameni za projekt medgeneracijskega bivalnega objekta v občini Loški Potok.

Na odboru za gospodarstvu je vlada danes sklenila, da se v veljavni Načrt razvojnih programov 2020-2023 uvrsti nov projekt Pripravljenost slovenskega e-računa 2. Namen projekta je razvoj sistema za izmenjavo e-naročilnic, e-potrditev naročil in e-dobavnic v novem standardu e-SLOG 2.0.
Uprava RS za javna plačila je partner v konzorciju z Gospodarsko zbornico Slovenije in podjetji ZZI, Mojdenar IT ter Vinibis. Konzorcij se je maja 2019 prijavil na razpis Evropske komisije: CEF (Connecting Europe Facility) Telecom Call e-Invoicing 2019, kjer je pridobil projekt Pripravljenost slovenskega e računa 2 (Readiness Of Slovenian E-invoicing – ROSE2) v skupnem znesku 860.100,38 evra, ki bo trajal do 30. septembra 2020. Delež Uprave RS za javna plačila na projektu je 50.362,76 evra, od tega 37.772,07 evra sredstev EU in 12.590,69 evra slovenske udeležbe.
Uprava RS za javna plačila je enotna vstopna in izstopna točka za izmenjavo e-računov, ki jih prejemajo in izdajajo proračunski uporabniki. V obdobju od 1. junija 2017 do 31. maja 2018 je uprava sodelovala v projektu ROSE, sofinanciranem s strani CEF, v okviru katerega je bil razvit nov nacionalni standard za e-račun e-SLOG 2.0, katerega skrbnik je Gospodarska zbornica Slovenije. E-SLOG 2.0 je skladen z evropskim standardom EN16931, sprejetim na podlagi Direktive 2014/55/EU Evropskega parlamenta in Sveta o izdajanju elektronskih računov pri javnem naročanju. Uprava je v okviru projekta ROSE razvila infrastrukturo za izmenjavo e-računov v nacionalnem standardu e-SLOG 2.0 in evropskem standardu EN16931, in sicer tudi prek evropskih omrežij e-SENS in PEPPOL.
V novem projektu ROSE 2 bo razvit nov nacionalni standard e-SLOG 2.0 za e-naročilnice, e-potrditve naročil in e-dobavnice ter različne inovativne nadgradnje sistemov za izmenjavo e-računov, sicer tako med proračunskimi uporabniki kot tudi med proračunskimi uporabniki in drugimi poslovnimi subjekti. V okviru te nadgradnje pa bo razvita tudi poslovna analitika izmenjanih e-naročilnic, e-potrditev naročil in e-dobavnic, ki bo na voljo vsem proračunskim uporabnikom.

Iskalnik