Skoči do osrednje vsebine

Odločitve s sej vladnih odborov

Na današnji seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve je Vlada Republike Slovenije potrdila spremembe projekta Gradnja enote Doma upokojencev Center Tabor – Poljane, na vladnem odboru za gospodarstvo pa je sprejela sklep, da se namensko premoženje in kapital Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, poveča.

Na današnji seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve je vlada potrdila spremembe projekta Gradnja enote Doma upokojencev Center Tabor – Poljane, Dom za bivanje »ROZA KOCKA«, v veljavnem Načrtu razvojnih programov za obdobje 2019 – 2022.

V obstoječem objektu Dom upokojencev Tabor – Poljane, Ljubljana, zaradi arhitekturnih in gradbenih omejitev z rekonstrukcijo objekta ni možno doseči ustreznih pogojev za sodoben način izvajanja celodnevne oskrbe starejših z demenco in sorodnimi stanji. Zato je zavod sklenil kupoprodajno pogodbo za nakup zemljišča ob Regentovi cesti, na podlagi katere se je na zemljiščih s parc. št. 1017/1, 1039/42, 1041/1,1041/3 vse k. o. 1738 - Dravlje, vpisal kot lastnik. Zemljišče s parc. št. 1039/42 k.o. 1738 - Dravlje je v lasti ustanovitelja Republike Slovenije. Prenos lastništva zemljišč, ki so v lasti javnega zavoda, se zemljiškoknjižno ureja. Zavod namerava zgraditi sodoben objekt, v katerem bi poleg dveh enot za stanovalce z demenco zgradili tudi bivalno enoto in oskrbovana stanovanja, javne prostore, namenjene vsem generacijskim programom za potrebe lokalnega okolja in podporo svojcem.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je zagotovilo sredstva v višini 600.000 EUR v letu 2018 in 300.000 v letu 2019, skupaj 900.000 EUR. Ostala sredstva bo zagotovil Dom upokojencev Center, Ljubljana, iz lastnih sredstev ter z najemom kredita. Investicija se bo zaključila v letu 2020.

Objekt bo razdeljen na tri sklope, in sicer Dom za bivanje z dvema bivalnima skupinama za stanovalce z demenco in sorodnimi stanji (2 x 12 stanovalcev v enoposteljnih sobah s kopalnico) in bivalno enoto starostnikov (20 stanovalcev v eno in dvo-posteljnih sobah s kopalnico), skupaj za 44 stanovalcev; največ 15 oskrbovanih stanovanj, velikosti od 35 do 40 m2; spremljajoči program – osnovne in gospodarske dejavnosti, tehnični prostori, parkiranje.

Na vladnem odboru za gospodarstvo je vlada sprejela sklep, da se namensko premoženje in kapital Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, poveča z izplačilom sredstev v višini 40.229 evrov iz proračunske postavke 153264 – Dokapitalizacija Ekološko razvojnega sklada RS.

Povečanje namenskega premoženja Eko sklada bo namenjeno kreditiranju različnih okoljskih naložb pravnih oseb, samostojnih podjetnikov in zasebnikov ter občanov, predvsem naložb v ukrepe obnovljivih virov energije z namenom zmanjševanja emisij toplogrednih plinov. Vsako povečanje sklada namenskega premoženja Eko sklada pomeni povečanje sredstev, ki se jih lahko podeljuje z ugodnejšo obrestno mero.