Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 53. seje Odbora za gospodarstvo

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

1A. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2019, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

1. Predlog sklepa o določitvi povprečne letne cene toplote za 1 MJ toplote (C) za leto 2020, Poročevalec: Simon Zajc

2. Predlog sklepa o določitvi cene za sežig komunalnih odpadkov na območju občin Savinjske regije za obdobje 2020 do 2022, Poročevalec: Simon Zajc

3. Skupščina družbe Borzen, d. o. o. – Predlog soglasja za izdajo solidarnega poroštva za kredit družbe BSP, d. o. o., Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

4. Skupščina Holding Kobilarna Lipica, d. o. o. – Letno poročilo družbe Holding Kobilarna Lipica,d. o. o., za leto 2018, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

4A. Končna ocena neposredne škode na stvareh zaradi posledic neurij s poplavami, močnim vetrom in točami med 2. in 4. julijem 2019, Poročevalec: Karl Erjavec

5. Predlog odločbe za dovoljenje za uporabo besede »Slovenija« v firmi družbe »SoftwareONE Slovenija d. o. o.«, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

6. Predlog sklepa o podelitvi predhodnega soglasja gospodarski družbi Deserta d. o. o., da lahko posluje kot invalidsko podjetje, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

7. Predlog soglasja k Strategiji upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom, Poročevalec: Rudi Medved

8. Predlog soglasja k Tarifi o taksah in nadomestilih Agencije za trg vrednostnih papirjev,Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

9. Predlog soglasja k Spremembam Tarife o taksah in nadomestilih Agencije za zavarovalni nadzor, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

9A. Predlog načrta vlaganj v promet in prometno infrastrukturo za obdobje 2020–2025 in Akcijski načrt za udejanjanje trajnostne mobilnost v območju osrednjeslovenskega (ljubljanskega) širšega mestnega območja, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

10. Predlog sklepa za povečanje namenskega premoženja in kapitala Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Simon Zajc

11. Predlog soglasja k Programu dela Kemijskega inštituta za obdobje 2019–2023, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

12. Predlog soglasja k Programu dela Inštituta za ekonomska raziskovanja za obdobje 2019–2023, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

13. Predlog soglasja k Programu dela Zavoda za gradbeništvo Slovenije za obdobje 2019–2023, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

14. Predlog soglasja k Programu dela Urbanističnega inštituta Republike Slovenije za obdobje 2019–2023, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

15. Predlog soglasja k Programu dela Inštituta za kovinske materiale in tehnologije za obdobje 2019–2023, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

16. Predlog soglasja k Programu dela Kmetijskega inštituta Slovenije za obdobje 2019–2023, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

17. Predlog soglasja k Programu dela Gozdarskega inštituta Slovenije za obdobje 2019–2023, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

III. ZADEVE EU

18. Informacija o sodelovanju Republike Slovenije v Skupnem evropskem podjetju za superračunalništvo EuroHPC JU, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

19. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije št. SG-Greffe(2019)D/14939 z dne 11. 10. 2019 zaradi neizpolnitve obveznosti iz petega odstavka 12. člena in tretjega odstavka 10. člena Direktive 2006/66/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 2006 o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih in razveljavitvi Direktive 91/157/EGS, zadnjič spremenjene z Direktivo (EU) 2018/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi direktiv 2000/53/ES o izrabljenih vozilih, 2006/66/ES o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih ter 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi ter zaradi neizpolnitve obveznosti iz 1. in 3. člena Odločbe Komisije 2005/293/ES z dne 1. aprila 2005 o določitvi podrobnih pravil za spremljanje ciljev za ponovno uporabo/predelavo in ponovno uporabo/recikliranje iz Direktive 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta o izrabljenih vozilih, Poročevalec: Simon Zajc

19A. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije št. SG-Greffe(2019)D/14937 z dne 11. 10. 2019 zaradi neizpolnitve obveznosti iz točke (b) petega odstavka 4. člena, prvega in tretjega odstavka 5. člena, prvega in tretjega odstavka 6. člena, prvega, drugega, točke (a) tretjega in petega odstavka 7. člena, četrtega odstavka8.a člena, prvega odstavka 9. člena, 9.a člena, 10.a člena in 6. točke Priloge I ter točke (d) in (e)2. poglavja, točke (g) 3. poglavja, točke (d) 5. poglavja, točke (c) 8. poglavja in točke (e)11. poglavja Priloge II Direktive 2011/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne13. decembra 2011 o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje, spremenjene z Direktivo 2014/52/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o spremembi Direktive 2011/92/EU o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje, Poročevalec: Simon Zajc

19B. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na obrazloženo mnenje Evropske komisije št. SG-Greffe(2019)D/14934 z dne 11. 10. 2019 zaradi neizpolnitve nekaterih obveznosti iz Direktive 2010/63/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2010 o zaščiti živali, ki se uporabljajo v znanstvene namene, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

20. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve 10. decembra 2019 v Bruslju, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

21. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve 15. oktobra 2019 v Luxembourgu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

22. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalnem zasedanju ministrov za ekonomske in finančne zadeve in seji Evroskupine 13. in 14. septembra 2019 v Helsinkih, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

23. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve (proračun) 15. novembra 2019 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

24. Pobuda za sklenitev Sporazuma o zračnih prevozih med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kenije, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

25. Pobuda za sklenitev Sporazuma o zračnih prevozih med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Gane, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

26. Pobuda za sklenitev Sporazuma o zračnih prevozih med Vlado Republike Slovenije in Vlado Demokratične republike Kongo, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

27. Pobuda za sklenitev Sporazuma o zračnih prevozih med Vlado Republike Slovenije in Vlado Zvezne republike Nigerije, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

28. Pobuda za sklenitev Sporazuma o zračnih prevozih med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kolumbije, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

29. Pobuda za sklenitev Sporazuma o zračnih prevozih med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Ugande, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

30. Poročilo o zaključenih pogajanjih za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o gradnji cestnega mostu pri mejnem prehodu za mednarodni promet potnikov in blaga v cestnem prometu Dragonja (SLO) - Kaštel (RH), Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

30A. Informacija o udeležbi državne sekretarke na Ministrstvu za infrastrukturo Nine Mauhler na zasedanju ministrov za promet ASEM – TMM5 10. in 11. decembra 2019 v Budimpešti,Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

31. Poročilo o udeležbi predsednika Vlade Republike Slovenije Marjana Šarca na srečanju na visoki ravni Strateškega dialoga o Zahodnem Balkanu 7. in 8. novembra 2019 v Ženevi,(DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

32. Poročilo o udeležbi delegacije na zasedanju Meddržavne komisije za spremljanje izvajanja Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearne elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo 30. septembra 2019 na Bledu, (DOKONČNA OBRAVANAVA), Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

33. Poročilo o udeležbi delegatke Republike Slovenije na 54. zasedanju Mednarodnega odbora za zakonsko meroslovje (CIML) od 22. do 25. oktobra 2019 v Bratislavi, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

V.  ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

34. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Tomaža Lisca v zvezi s problematiko ambrozije, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

35. Predlog mnenja o Zahtevi skupine poslank in poslancev Državnega zbora za oceno ustavnosti 3., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12. in 20. člena Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin,Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj