Skoči do osrednje vsebine

Urad za nadzor proračuna je Vlada Republike Slovenije določila za koordinacijsko telo za sodelovanje z Evropskim Uradom za boj proti goljufijam (OLAF) in za medresorsko delovno skupino AFCOS (Anti-fraud coordination service, Evropskega urada za boj proti goljufijam), katere člani so predstavniki Vrhovnega državnega tožilstva, Ministrstva za pravosodje, Ministrstva za notranje zadeve (Uprave kriminalistične policije), Ministrstva za finance (Urada za preprečevanje pranja denarja, Finančne uprave, Urada za nadzor proračuna), Komisije za preprečevanje korupcije, Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Z namenom zaščite finančnih interesov EU:

 • seznanjamo organe, ki so odgovorni za upravljanje s sredstvi EU, o obveznostih in postopkih, ki jih morajo upoštevati v zvezi z zaščito finančnih interesov EU,
 • sodelujemo z Uradom OLAF pri izvajanju posebnih izobraževalnih programov,
 • zagotavljamo podporo in svetovanje proračunskim uporabnikom, vključenim v zaščito finančnih interesov EU,
 • sodelujemo z organi in organizacijami, ki so vključene v zaščito finančnih interesov EU, pri njihovem izobraževanju,
 • podajamo pobude za potrebne zakonske ali organizacijske prilagoditve z namenom učinkovite zaščite finančnih interesov EU in
 • odkrivamo slabosti v sistemu upravljanja in nadzora sredstev EU.

Pravno podlago EU za delovanje Urada za nadzor proračuna v vlogi AFCOS dajeta člen 325 Pogodbe o delovanju Evropske unije Uradni list C 202 in člen 4a Uredbe (EU, EURATOM) štelika. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), ter razveljavitvi Uredbe (ES) številka 1073/1999 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe Sveta (Euratom) številka 1074/1999.

 • Razvoj podeželja

  Pospeševanje konkurenčnosti kmetijstva, živilstva in gozdarstva, trajnostno upravljanje z naravnimi viri in prilagajanje na podnebne spremembe, uravnotežen razvoj podeželskih območij, prenos znanja in inovacij

 • Sredstva EU

  Proračun EU, kohezijska sredstva, sredstva za razvoj podeželja in kmetijstvo, sredstva za raziskave in inovacije, povračila potnih stroškov Sveta EU

 • Nadzor javnih financ

  V Sloveniji različne inštitucije izvajajo nadzor nad javnimi financami, in sicer:
  - nad prihodki in porabo finančnih sredstev državnega in občinskih proračunov,
  - nad porabo finančnih sredstev proračuna Evropske unije.