Skoči do osrednje vsebine

Inšpektorat Republike Slovenije za stanovanja je organ v sestavi Ministrstva za solidarno prihodnost. Organ je bil ustanovljen na podlagi Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS št. 25/2023 z dne 24. 2. 2023). 

Poglavitna naloga inšpektorata je zagotavljanje ustrezne kakovosti večstanovanjskih stavb v etažni lastnini, ki omogoča njihovo normalno rabo in zagotavlja pogoje za učinkovito upravljanje. Poleg tega ima inšpektorat pomembno vlogo pri nadzoru in učinkovitem upravljanju upravnikov, ki so odgovorni za dosego teh osnovnih ciljev. Zakon določa pravila za prodajo stanovanj in enostanovanjskih stavb, s čimer ščiti končne kupce pred tveganjem neizpolnitve obveznosti s strani investitorja ali prodajalca po prodajni pogodbi.

Za doseganje teh ciljev inšpektorji dosledno vodimo inšpekcijske in prekrškovne postopke, ki se nanašajo na:

  • opuščeno vzdrževanje skupnih delov večstanovanjske stavbe v etažni lastnini skladno z normativi za vzdrževanje stanovanjskih stavb,
  • opuščeno vzdrževanje posameznih stanovanj v večstanovanjski stavbi v etažni lastnini skladno z normativi za vzdrževanje stanovanjskih stavb,
  • omogočanje normalne uporabe stanovanja najemniku v večstanovanjski stavbi v etažni lastnini skladno z normativi za vzdrževanje stanovanjskih stavb,
  • izvajanje dejavnosti v delu stanovanja v večstanovanjski stavbi v etažni lastnini brez ustreznih soglasij,
  • morebitne izvedene posege v skupne dele ob izvajanju vzdrževalnih del v stanovanju v večstanovanjski stavbi v etažni lastnini brez ustreznih soglasij,
  • začasno določitev upravnika, kjer je le ta po zakonu obvezen ter
  • preverjanje izvajanja zakonskih pooblastil upravnika pri upravljanju z večstanovanjsko stavbo v etažni lastnini kot na primer: izdelava načrta vzdrževanja, sklic zbora lastnikov, izdelava zapisnika, poročanje etažnim lastnikom, plačila dobaviteljem.

Stanovanjski inšpektorji imajo v svojih pristojnostih tudi izvajanje nadzora, s čimer ščitijo končne kupce pred tveganjem neizpolnitve obveznosti s strani investitorja ali prodajalca po prodajni pogodbi, kot je določeno v drugem poglavju Zakona o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb. V primeru, ko prodajalec sklepa prodajno pogodbo ali oglašuje prodajo v nasprotju z določbami tega zakona, stanovanjski inšpektor na podlagi narave kršitve lahko prepove oglaševanje prodaje ali odredi ukrepe, ki jih mora prodajalec izvesti za odpravo kršitve. V primeru, ko inšpektor oceni, da je zaradi načina in obsega kršitve ter ob upoštevanju načela sorazmernosti to potrebno za zaščito kupcev in dosego namena predpisa, lahko svojo odločbo javno objavi. Takšne kršitve se nanašajo na situacije, ko prodajalec ne izpolnjuje pogojev iz 5. člena Zakona o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb (ZVKSES), kot so zahteva, da je prodajalec lastnik zemljišča, kjer se gradi, ali imetnik stavbne pravice, da je pridobljeno gradbeno dovoljenje ter če je predmet prodaje posamezen del stavbe z več posameznimi deli, mora prodajalec v obliki notarskega zapisa določiti splošne pogoje prodaje posameznih delov stavbe v skladu z določili ZVKSES. V takšnih primerih inšpektor s svojo odločbo prepove oglaševanje in sklepanje prodajnih pogodb.

Pristojnosti inšpektorata so določene v Stanovanjskem zakonu, Zakonu o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb ter v podzakonskih aktih.

Vodstvo

Seznam uradnih oseb, pooblaščenih za odločanje v upravnih postopkih