Skoči do osrednje vsebine

Predalček O INŠPEKCIJI ZA STANOVANJA

Inšpektorat Republike Slovenije za stanovanja je organ v sestavi Ministrstva za solidarno prihodnost. Organ je bil ustanovljen na podlagi Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS št. 25/2023 z dne 24. 2. 2023). 

Naša poglavitna naloga je zagotavljanje takega stanja večstanovanjskih stavb v etažni lastnini, da je omogočena njihova normalna raba in da so zagotovljeni pogoji za njihovo učinkovito upravljanje ter učinkovito upravljanje in nadzor nad upravniki, namenjeni doseganju teh temeljnih ciljev.

Za doseganje teh ciljev inšpektorji dosledno vodimo inšpekcijske in prekrškovne postopke, ki se nanašajo na:

  • opuščeno vzdrževanje skupnih delov večstanovanjske stavbe v etažni lastnini skladno z normativi za vzdrževanje stanovanjskih stavb,
  • opuščeno vzdrževanje posameznih stanovanj v večstanovanjski stavbi v etažni lastnini skladno z normativi za vzdrževanje stanovanjskih stavb,
  • omogočanje normalne uporabe stanovanja najemniku v večstanovanjski stavbi v etažni lastnini skladno z normativi za vzdrževanje stanovanjskih stavb,
  • izvajanje dejavnosti v delu stanovanja v večstanovanjski stavbi v etažni lastnini brez ustreznih soglasij,
  • morebitne izvedene posege v skupne dele ob izvajanju vzdrževalnih del v stanovanju v večstanovanjski stavbi v etažni lastnini brez ustreznih soglasij,
  • začasno določitev upravnika, kjer je le ta po zakonu obvezen ter
  • preverjanje izvajanja zakonskih pooblastil upravnika pri upravljanju z večstanovanjsko stavbo v etažni lastnini kot na primer: izdelava načrta vzdrževanja, sklic zbora lastnikov, izdelava zapisnika, poročanje etažnim lastnikom, plačila dobaviteljem.

Stanovanjski inšpektorji izvajajo tudi nadzor z namenom zaščititi končne kupce pred tveganjem neizpolnitve obveznosti investitorja oziroma vmesnega kupca kot prodajalca po prodajni pogodbi, kot je to urejeno v drugem poglavju Zakona o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb (ZVKSES). Če prodajalec sklepa prodajne pogodbe oziroma oglašuje prodajo v nasprotju z določbami tega zakona, mu stanovanjski inšpektor glede na vsebino kršitve sklepanje prodajnih pogodb oziroma oglaševanje prepove oglaševanje prodaje ali odredi ukrepe, ki jih mora opraviti zaradi odprave kršitve. Kadar inšpektor oceni, da je zaradi načina in obsega kršitve ob upoštevanju načela sorazmernosti za doseganje namena predpisa to potrebno za zaščito kupcev, svojo odločbo lahko tudi javno objavi.

Pristojnosti stanovanjske inšpekcije Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor so določene v Stanovanjskem zakonu, Zakonu o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb ter podzakonskih aktih.

Vodstvo