GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Komisija Republike Slovenije za medicinsko etiko (KME) je posvetovalno telo ministra za zdravje za področja medicinske etike in deontologije. Pristojna je za oblikovanje mnenj in pojasnil o posamičnih vprašanjih, pomembnih za poenotenje etičnih praks na področju države.

Dolžnost komisije je, da izpolnjuje z zakonom določene pristojnosti in vzdržuje etično poslanstvo zdravstva. Njena pristojnost je, da ocenjuje etično neoporečnost zdravstvenih praks in zdravstvenih raziskav (znanstveno raziskovalnih projektov s področja zdravstva,  izreka soglasja k opravljanju biomedicinskih raziskav, preskušanje zdravil v skladu s predpisi, ki urejajo zdravila, uporabe dopolnilnih tradicionalnih in alternativnih oblik diagnostike, zdravljenja in rehabilitacije). Komisija oblikuje tudi mnenja in soglasja s področja medicinske in zdravstvene etike. Njeno poslanstvo je, da ob spoštovanju vseh moralnih in etičnih izročil zdravniškega poklica in zdravstvenih dejavnosti ter mednarodnih konvencij in deklaracij ščiti življenja in dostojanstvo zdravljenih ali v raziskave vključenih bolnikov in posameznikov.

Predsednika in člane KME imenuje minister za zdravje med izkušenimi in uglednimi strokovnjaki s področja zdravstvenih, farmacevtskih, psiholoških, pravnih, filozofskih, socioloških in humanističnih strok ter laične skupnosti. Mandat traja 4 leta in se po njegovem preteku lahko obnovi. Omenimo naj, da delujejo tudi lokalne komisije za medicinsko etiko.