Skip to main content

Komisija Republike Slovenije za medicinsko etiko

Komisija Republike Slovenije za medicinsko etiko je posvetovalno telo ministra za zdravje, ki obravnava vprašanja s področja medicinske etike in deontologije ter daje soglasja, mnenja in pojasnila o posamičnih vprašanjih s tega področja. Pristojna je izključno za opredelitve o etičnih vprašanjih, ki so pomembna za poenotenje etičnih praks na nivoju države.

Na Komisiji za medicinsko etiko smo dolžni izpolnjevati z zakonom določene pristojnosti in obenem vzdrževati etično poslanstvo zdravstva. V naši pristojnosti je ocenjevanje etične neoporečnosti zdravstvenih praks in zdravstvenih raziskav (znanstveno raziskovalnih projektov s področja zdravstva, biomedicinskih raziskav, preskušanja zdravil, uporabe dopolnilnih tradicionalnih in alternativnih oblik diagnostike, zdravljenja in rehabilitacije). Poleg tega oblikujemo tudi mnenja in soglasja s področja medicinske in zdravstvene etike. Naše poslanstvo je, da ob spoštovanju vseh moralnih in etičnih izročil zdravniškega poklica in zdravstvenih dejavnosti ter mednarodnih konvencij in deklaracij ščitimo življenja in dostojanstvo zdravljenih ali v raziskave vključenih bolnikov in posameznikov.

Predsednika in člane komisije imenuje minister za zdravje, in sicer med izkušenimi in uglednimi strokovnjaki s področja zdravstvenih, farmacevtskih, psiholoških, pravnih, filozofskih, socioloških in humanističnih strok ter laične skupnosti. Mandat komisije traja štiri leta in se po njegovem preteku lahko obnovi. Poleg nacionalne komisije delujejo tudi lokalne komisije za medicinsko etiko.

Člani komisije

Predsednik

 • doc. dr. Božidar Voljč, dr. med., upokojenec, v času njegove odsotnosti ga nadomešča prof. dr. Tonka Poplas Sušič, dr. med., spec. družinske medicine, zaposlena v Zdravstvenem domu Ljubljana

Člani

 • prof. dr. Borut Ošlaj, član in podpredsednik, zaposlen v Univerzi v Ljubljani, Filozofska fakulteta, v času njegove odsotnosti ga nadomešča izr. prof. dr. Vojko Strahovnik, zaposlen v Univerzi v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • prof. dr. Marjeta Zorman Terčelj, dr. med., članica in podpredsednica, zaposlena v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, v času njene odsotnosti jo nadomešča doc. dr. Martina Vrankar, dr. med., zaposlena v Onkološkem inštitutu v Ljubljani
 • prof. dr. Jože Balažic, dr. med., član, zaposlen na Univerzi v Ljubljani, Inštitut Medicinske fakultete za sodno medicino, v času njegove odsotnosti ga nadomešča doc. dr. Armin Alibegović, zaposlen na Univerzi v Ljubljani, Inštitut Medicinske fakultete za sodno medicino
 • prof. dr. Jadranka Buturović Ponikvar, dr. med., višja svetnica, članica, zaposlena v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, v času njene odsotnosti jo nadomešča prof. dr. Vesna Jankovič, dr. med., zaposlena v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana
 • prof. dr. Matej Cimerman, dr. med. član, zaposlen v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, v času njegove odsotnosti ga nadomešča prof. dr. Franc Jelenc, dr. med., spec.kirurg, upokojenec
 • izr. prof. dr. Roman Globokar, univ. dipl. teolog, član, zaposlen v Univerzi v Ljubljani, Teološka fakulteta, v času njegove odsotnosti ga nadomešča prof. dr. Robert Petkovšek, zaposlen v Univerzi v Ljubljani, Teološka fakulteta
 • doc. dr. Urh Grošelj, dr. med., magister bioetike; član, zaposlen v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, Pediatrična klinika, v času njegove odsotnosti ga nadomešča asist. Miha Oražem, dr. med., magister bioetike, zaposlen v Onkološkem inštitutu Ljubljana in Univerzi KU Leuven, Belgija
 • mag. Franc Hočevar, član, upokojenec, v času njegove odsotnosti ga nadomešča Štefanija Lukič Zlobec, uni. dip. ekonom., upokojenka
 • Nada Irgolič, mag. farm., spec., članica, upokojenka, v času njene odsotnosti jo nadomešča prof. dr. Matjaž Jeras, mag. farm., zaposlen v Univerzi v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo
 • prof. dr. Matjaž Jereb, član, zaposlen v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, v času njegove odsotnosti ga nadomešča doc. dr. Primož Gradišek, dr. med., spec. intenzivne medicine, zaposlen v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana
 • prof. dr. Damjan Korošec, univ. dipl. prav., član, zaposlen v Univerzi v Ljubljani, Pravna fakulteta, v času njegove odsotnosti ga nadomešča dr. dr. h.c. Janez Kranjc, univ. dipl. pravnik, upokojenec
 • prof. dr. Janek Musek, univ. dipl. psih., član, upokojenec, v času njegove odsotnosti ga nadomešča prof. dr. Gregor Sočan, univ. dipl. psiholog, zaposlen v Univerzi v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • prim. Dušica Pleterski Rigler, dr. med., članica, upokojenka, v času njene odsotnosti jo nadomešča prim. Majda Šarman, dr. med., spec. anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine, zaposlena v Splošni bolnišnici Ptuj
 • prof. dr. Pavel Poredoš, član, upokojenec, v času njegove odsotnosti ga nadomešča prof. dr. Radovan Hojs, dr. med., spec. intenzivne medicine, zaposlen v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor
 • doc. dr. Janez Primožič, dr. med., član, upokojenec, v času njegove odsotnost ga nadomešča prof. dr. Štefan Grosek, zaposlen v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana
 • izr. prof. dr. Maja Rus Makovec, dr. med., članica, zaposlena v Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana, v času njene odsotnosti jo nadomešča asist. dr. Mirjana Radovanovič, dr. med., spec. psihiatrije, zaposlena v Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana
 • prof. dr. Danica Železnik, prof. zdr. vzgoje, članica, zaposlena v Fakulteti za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec, v času njene odsotnosti jo nadomešča prof. dr. Brigita Skela Savič, univ. dipl. org., zaposlena v Fakulteti za zdravstvo Angela Boškin

Zunanji člani

 • prim. Irena Bricl, zunanja članica za področje transfuziologije, zaposlena v Inštitutu za transfuzijsko medicino
 • dr. Peter Černelč, zunanji član za področje hematologije, upokojenec
 • dr. Vladka Čurin, zunanja članica za področje genetike, zaposlena v Zavodu za transfuzijsko medicino
 • dr. Mateja Dolenc Voljč, zunanja članica za področje dermatovenerologije, zaposlena v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana
 • prof. dr. Brigita Drnovšek Olup, dr. med., višja svetnica, zunanja članica za področje okulistike, zaposlena v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana
 • dr. Adolf Lukanovič, dr. med., svetnik, zunanji član za področje ginekologije, zaposlen v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana
 • prof. dr. Ljubo Marion, dr. dent. med., zunanji član za področje dentalne medicine, upokojenec
 • dr. Marko Medvešček, zunanji član za področje diabetologije, upokojenec
 • dr. Nada Rotovnik Kozjek, zunanja članica za področje prehranske medicine, zaposlena v Onkološkem inštitutu Ljubljana
 • dr. Peter Rus, zunanji član za področje družinske medicine, zaposlen v Zdravstvenem domu Ribnica
 • prim. Rasto Stok, zunanji član za področje ortopedije, zaposlen v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana
 • dr. Bojan Tršinar, zunanji član za področje urologije, upokojenec
 • dr. Zmago Turk, zunanji član za področje fiziatrije, zaposlen v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor
 • dr. David Vodušek, zunanji član za področje nevrologije, upokojenec
 • dr. Miha Žargi, zunanji član za področje otorinolaringologije, upokojenec

 

 

Kontaktne točke v kliničnih preskušanjih zdravil za uporabo v humani medicini

Udeleženec ali njegov zakonit zastopnik se lahko z vprašanji v zvezi s kliničnim preskušanjem zdravil, predvsem v primeru, ko udeleženec ali njegov zakonit zastopnik ocenita, da v odzivu raziskovalca ali glavnega raziskovalca nista prejela zadovoljivih pojasnil na svoja vprašanja, obrneta z vprašanji v zvezi s kliničnim preskušanjem zdravil na naslednje institucije: