Skoči do osrednje vsebine

Komisija Republike Slovenije za medicinsko etiko

Komisija Republike Slovenije za medicinsko etiko je posvetovalno telo ministra za zdravje, ki obravnava vprašanja s področja medicinske etike in deontologije ter daje soglasja, mnenja in pojasnila o posamičnih vprašanjih s tega področja. Pristojna je izključno za opredelitve o etičnih vprašanjih, ki so pomembna za poenotenje etičnih praks na nivoju države.

O Komisiji

Na Komisiji za medicinsko etiko smo dolžni izpolnjevati z zakonom določene pristojnosti in obenem vzdrževati etično poslanstvo zdravstva. V naši pristojnosti je ocenjevanje etične neoporečnosti zdravstvenih praks in zdravstvenih raziskav (znanstveno raziskovalnih projektov s področja zdravstva, biomedicinskih raziskav, preskušanja zdravil, uporabe dopolnilnih tradicionalnih in alternativnih oblik diagnostike, zdravljenja in rehabilitacije). Poleg tega oblikujemo tudi mnenja in soglasja s področja medicinske in zdravstvene etike. Naše poslanstvo je, da ob spoštovanju vseh moralnih in etičnih izročil zdravniškega poklica in zdravstvenih dejavnosti ter mednarodnih konvencij in deklaracij ščitimo življenja in dostojanstvo zdravljenih ali v raziskave vključenih bolnikov in posameznikov.

Predsednika in člane komisije imenuje minister za zdravje, in sicer med izkušenimi in uglednimi strokovnjaki s področja zdravstvenih, farmacevtskih, psiholoških, pravnih, filozofskih, socioloških in humanističnih strok ter laične skupnosti. Mandat komisije traja štiri leta in se po njegovem preteku lahko obnovi. Poleg nacionalne komisije delujejo tudi lokalne komisije za medicinsko etiko.

Člani komisije

Predsednik

 • doc. dr. Božidar Voljč, dr. med., upokojenec

Člani

 • prof. dr. Jože Balažic, dr. med., Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Inštitut za sodno medicino
 • prof. dr. Matej Cimerman, dr, med., Univerzitetni Klinični center Ljubljana, Kirurška klinika, Klinični oddelek za travmatologijo
 • doc. dr. Roman Globokar, univ. dipl. teolog, Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta
 • dr. Urh Grošelj, dr. med., Univerzitetni Klinični center Ljubljana, Pediatrična klinika
 • mag. Franc Hočevar, upokojenec
 • Nada Irgolič, mag. farm., spec., upokojenka
 • prof. dr. Matjaž Jereb, dr. med., Univerzitetni Klinični center Ljubljana, Klinika za infekcijske bolezni in vročična stanja
 • prof. dr. Damjan Korošec, univ. dipl. prav., Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta
 • prof. dr. Janek Musek, univ. dipl. psih., upokojenec
 • prof. dr. Borut Ošlaj (podpredsednik), Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • prim. Dušica Pleterski-Rigler, dr. med., upokojenka
 • prof. dr. Pavel Poredoš, dr. med., Univerzitetni klinični center Ljubljana, Interna klinika, Klinični oddelek za žilne bolezni
 • doc. dr. Janez Primožič, dr. med., Univerzitetni klinični center Ljubljana, Kirurška klinika, Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo
 • doc. dr. Maja Rus Makovec, dr. med., Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana
 • prof. dr. Marjetka Zorman-Terčelj, dr. med. (podpredsednica), Univerzitetni klinični center Ljubljana, Interna klinika, Klinični oddelek za pulmologijo
 • prof. dr. Danica Železnik, prof. zdr. vzgoje, Fakulteta za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec

Kontaktne točke v kliničnih preskušanjih zdravil za uporabo v humani medicini

Udeleženec ali njegov zakonit zastopnik se lahko z vprašanji v zvezi s kliničnim preskušanjem zdravil, predvsem v primeru, ko udeleženec ali njegov zakonit zastopnik ocenita, da v odzivu raziskovalca ali glavnega raziskovalca nista prejela zadovoljivih pojasnil na svoja vprašanja, obrneta z vprašanji v zvezi s kliničnim preskušanjem zdravil na naslednje institucije:

Navodila za pripravo vlog za presojo etične ustreznosti raziskovalnih predlogov

Seje komisije

Iskalnik