Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

V sektorju oblikujemo celostno načrtovanje mobilnosti, s čimer si prizadevamo rešiti ne le izzivov države, temveč tudi izzive regij in lokalnih skupnosti, ki so povezani s prometom, ter prispevati k njihovim ključnim razvojnim možnostim.

Pripravljamo oziroma sodelujemo pri pripravi strateških dokumentov s področja prometne politike in trajnostne mobilnosti ter opravljamo s tem povezane strokovne naloge. Skrbimo za vzdrževanje prometnega modela, vzpostavitev zbirke ključnih kazalnikov prometne politike in njihovo spremljanje ter redno noveliranje strateških dokumentov Republike Slovenije v skladu z gibanji na področju prometa.

Pripravljamo, izvajamo in spremljamo razpise na področju prometne politike in trajnostne mobilnosti ter predlagamo, izvajamo in spremljamo ukrepe za pospeševanje razvoja na področju prometne politike in trajnostne mobilnosti. Spodbujamo razvoj okolju in življenju prijaznejših oblik mobilnosti s pripravo smernic in mnenj za občinske prostorske načrte na področju trajnostne mobilnosti. Načrtujemo, izvajamo in usklajujemo ukrepe s področja mobilnosti, pospešujemo aktivno mobilnost, alternativne oblike prevozov, kombinirani prevoz ter predlagamo ukrepe za razvoj in urejanje prometa.

Spodbujamo raziskave in strokovno-razvojne naloge ter pilotne in demonstracijske projekte s področja alternativnih goriv in trajnostne mobilnosti ter sodelovanje v projektih. Izvajamo naloge državnega vodenja evropskega tedna mobilnosti, uvajamo infrastrukturo za alternativna goriva v prometu ter pripravljamo strategije in akcijske načrte s tega področja in podpiramo njihovo izvajanje. Izvajamo naloge nosilca urejanja prostora na delovnem področju sektorja, vzpostavljamo dialog z javnostjo in občani, gospodarskimi in strokovnimi združenji ter organizacijami civilne družbe s področja dela.

Pristojni smo za vzpostavitev osnovne zbirke ključnih kazalnikov prometne politike, opredelitev gibanj razvoja v prometu in njihovo spremljanje (na primer prometni tokovi, obseg prometa, razmerja na prometnem trgu). Povezujemo strategije razvoja in mobilnostne načrte večjih urbanih središč s strateškimi dokumenti na državni ravni, sodelujemo pri delu komisij in odborov Evropske komisije ter v mednarodnih organizacijah, organih in delovnih telesih s področja navedenih nalog, kjer služba nastopa v vlogi nosilca nalog.

Sodelujemo pri pripravi smernic in mnenj na področju okolja in podnebnih sprememb v povezavi s trajnostno mobilnostjo in prometno politiko, izvajamo naloge v okviru koriščenja evropskih sredstev na področju trajnostne mobilnosti in prometne politike ter izvajamo naloge posredniškega organa za evropsko kohezijsko politiko. 

Teme in področja

  • Ukrepi trajnostne mobilnosti

    Na področju trajnostne mobilnosti investiramo v infrastrukturo za pešce in kolesarje, izboljšujemo javni potniški promet, zagotavljamo finančne spodbude in osveščamo javnosti o pomembnosti trajnostne mobilnosti.

  • Infrastruktura za alternativna goriva

    V Sloveniji smo ob zasledovanju načel trajnostne mobilnosti vzpostavili infrastrukturo za alternativna goriva. To vključuje polnilno infrastrukturo za električna vozila ter polnilno infrastrukturo za vozila na plin. Poleg polnilne infrastrukture s subvencijami spodbujamo tudi nakup vozil na električni pogon.

  • Multimodalna mobilnost oseb z različnimi oviranostmi

    Ljudje imajo pri premikanju od enega kraja do drugega različne potrebe in zmožnosti. Multimodalna mobilnost pomeni omogočanje izbire različnih prevoznih sredstev, tudi hoje.