Skoči do osrednje vsebine

V Sektorju za plače v javnem sektorju opravljamo naloge na področju urejanja plačnega sistema v javnem sektorju. Spremljamo izvajanje plačnega sistema ter pripravljamo predloge ukrepov in predpisov iz našega delovnega področja.

Pripravljamo pojasnila oziroma mnenja v zvezi z izvajanjem plačnega sistema v javnem sektorju in zagotavljamo neposredno strokovno pomoč uporabnikom. Koordiniramo in vsebinsko strokovno sodelujemo pri pogajanjih o kolektivni pogodbi za javni sektor ter kolektivnih pogodbah dejavnosti in poklicev in pri usklajevanju sprememb področne zakonodaje.

Natančneje naše delovno področje obsega:  

 • spremljanje izvajanja plačnega sistema in priprava predlogov ukrepov,
 • priprava in usklajevanje zakonskih in podzakonskih predpisov z delovnega področja Sektorja za plače v javnem sektorju,
 • priprava predlogov sprememb oziroma aneksov h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS) in h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev (KPdej) – tarifni del,
 • podpora in koordinacija pogajanj o KPJS in KPdej in usklajevanja Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) in podzakonskih predpisov,
 • priprava pojasnil oziroma mnenj v zvezi z izvajanjem plačnega sistema v javnem sektorju in neposredno zagotavljanje strokovne pomoči uporabnikom,
 • priprava odločitev ministra za javno upravo glede ugovorov zoper zapisnike inšpektorjev za sistem javnih uslužbencev,
 • spremljanje podatkov in izvajanje kontrole posredovanih podatkov s strani uporabnikov proračuna v sistem ISPAP,
 • izvajanje kontrol obračuna plač in pravilnosti posredovanja podatkov o plačah v sistem ISPAP,
 • priprava analiz na podlagi podatkov o plačah v javnem sektorju v sistemu ISPAP in zagotavljanje izračuna finančnih učinkov posameznih ukrepov na področju plač v javnem sektorju, 
 • zagotavljanje javnosti podatkov o plačah v javnem sektorju, z mesečnim objavljanjem podatkov o plačah na Portalu plač JS in Portalu OPSI - odprti podatki Slovenije.
 • sodelovanje z resornimi ministrstvi v postopkih nadzora nad izvajanjem predpisov na podlagi ZSPJS, KPJS in izvršilnih predpisov, sprejetih na podlagi ZSPJS,  
 • sodelovanje pri usposabljanju oziroma izpopolnjevanju javnih uslužbencev s področja plačnega sistema v javnem sektorju,
 • mednarodno sodelovanje s področja plačnega sistema v javnem sektorju in socialnega dialoga,
 • sodelovanje pri delu Komisije za razlago Kolektivne pogodbe za javni sektor in Komisije za razlago Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji.

Področja in teme

 • Plačni sistem

  Plačni sistem javnega sektorja velja za ves javni sektor, ki ga sestavljajo proračunski uporabniki (državni organi in samoupravne lokalne skupnosti, javne agencije, javni skladi, javni zavodi in javni gospodarski zavodi, druge osebe javnega prava, ki so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti).