Skoči do osrednje vsebine

V Sektorju za plače v javnem sektorju opravljamo naloge na področju urejanja plačnega sistema v javnem sektorju. Spremljamo izvajanje plačnega sistema ter pripravljamo predloge ukrepov in predpisov iz našega delovnega področja. Pripravljamo pojasnila oz. mnenja v zvezi z izvajanjem plačnega sistema v javnem sektorju in zagotavljamo neposredno strokovno pomoč uporabnikom. Koordiniramo in vsebinsko strokovno sodelujemo pri pogajanjih o kolektivni pogodbi za javni sektor ter kolektivnih pogodbah dejavnosti in poklicev in pri usklajevanju sprememb področne zakonodaje.

Natančneje naše delovno področje obsega:  

 • spremljanje izvajanja plačnega sistema in priprava predlogov ukrepov,
 • priprava in usklajevanje zakonskih in podzakonskih predpisov z delovnega področja Sektorja za plače v javnem sektorju,
 • priprava predlogov sprememb oziroma aneksov h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS) in h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev (KPdej) – tarifni del,
 • podpora in koordinacija pogajanj o KPJS in KPdej in usklajevanja Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) in podzakonskih predpisov,
 • priprava pojasnil oziroma mnenj v zvezi z izvajanjem plačnega sistema v javnem sektorju in neposredno zagotavljanje strokovne pomoči uporabnikom,
 • priprava odločitev ministra za javno upravo glede ugovorov zoper zapisnike inšpektorjev za sistem javnih uslužbencev,
 • spremljanje podatkov in izvajanje kontrole posredovanih podatkov s strani uporabnikov proračuna v sistem ISPAP,
 • izvajanje kontrol obračuna plač in pravilnosti posredovanja podatkov o plačah v sistem ISPAP,
 • priprava analiz na podlagi podatkov o plačah v javnem sektorju v sistemu ISPAP in zagotavljanje izračuna finančnih učinkov posameznih ukrepov na področju plač v javnem sektorju, 
 • zagotavljanje javnosti podatkov o plačah v javnem sektorju, z mesečnim objavljanjem podatkov o plačah na Portalu plač JS in Portalu OPSI - odprti podatki Slovenije.
 • sodelovanje z resornimi ministrstvi v postopkih nadzora nad izvajanjem predpisov na podlagi ZSPJS, KPJS in izvršilnih predpisov, sprejetih na podlagi ZSPJS,  
 • sodelovanje pri usposabljanju oziroma izpopolnjevanju javnih uslužbencev s področja plačnega sistema v javnem sektorju,
 • mednarodno sodelovanje s področja plačnega sistema v javnem sektorju in socialnega dialoga,
 • sodelovanje pri delu Komisije za razlago Kolektivne pogodbe za javni sektor in Komisije za razlago Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji.
Iskalnik