Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

V Sektorju za pomorstvo izvajamo naloge s področja pomorstva in plovbe po celinskih vodah. Pripravljamo predloge zakonov, podzakonskih predpisov, proračuna, strategij, resolucij, državnih programov in drugih pravnih aktov. Pripravljamo in usklajujemo pravni red Evropske unije z njegovim prenosom v pravni red Republike Slovenije, pripravljamo, pregledujemo in usklajujemo finančne načrte in poročila, poročila o delu, analize ter druge strokovne podlage. Pripravljamo in usklajujemo tudi gradiva za potrebe dvostranskega in večstranskega mednarodnega sodelovanja.

Med drugim vodimo postopke za sklepanje dvostranskih in večstranskih sporazumov in sodelujemo v njih, vodimo postopke ratifikacije mednarodnih pogodb in sodelujemo v njih, vodimo upravne postopke na prvi stopnji, izvajamo naloge hidrografskega urada z vodenjem nalog s področja hidrografije in kartografije, nadzorujemo delo klasifikacijskih zavodov, izvajamo in nadziramo projekte, ki so sofinancirani iz evropskih skladov in drugih finančnih virov.

Nadzorujemo tudi delo koncedenta pri izvajanju koncesijske pogodbe za opravljanje pristaniških dejavnosti, vodenje razvoja in rednega vzdrževanja pristaniške infrastrukture na območju koprskega tovornega pristanišča, tako pri podeljevanju stavbnih, najemnih in služnostnih pravic koncesionarju v koprskem pristanišču, soglasjih k investicijam v javno in nejavno pristaniško infrastrukturo, pri spremljanju tekočega in investicijskega vzdrževanja pristaniške infrastrukture, namenjene za javni promet, pri pripravi programa razvoja koprskega pristanišča, potrjevanju poročil o izvajanju načrta tekočega in investicijskega vzdrževanja pristaniške infrastrukture, namenjene za javni promet, kot tudi pri urejanju stvarnopravnih razmerij v zvezi z nepremičninami.

Odgovorni smo tudi za pripravo strokovnih podlag za umeščanje infrastrukturnih ureditev s področja javne pristaniške infrastrukture v prostor in sodelovanje v celotnem postopku priprave prostorskih aktov, za izvajanje nadzorstvene pravice in pripravo smernic in mnenj k aktom lokalnih skupnosti s področja pristaniške infrastrukture in plovnih režimov, za pregled in oceno investicijske dokumentacije za izvajanje investicijskih projektov, za priglasitev državnih pomoči, vzpostavitev, vodenje, vzdrževanje in povezovanje zbirk podatkov in evidenc ter spremljanje stanja in statističnih podatkov, pripravo predlogov, pripomb, stališč in mnenj h gradivom splošnih vsebin v medresorskem in strokovnem usklajevanju ter za reševanje vprašanj, prošenj, pobud in mnenj izven upravnega postopka.

  • Pomorski promet

    Vodenje in upravljanje čolnov, prireditve na morju, koprsko tovorno pristanišče, vpis plovil, varnost, nadzor in reševanje v pomorskem prometu