GOV.SI

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

V Sektorju za letalstvo izvajamo naloge s področja civilnega letalstva. Pripravljamo predloge zakonodaje, pripravljamo in sodelujemo pri nacionalnih programih razvoja letalstva, pripravljamo strokovno podlago za smernice in mnenja k prostorskim aktom v zvezi z letališko infrastrukturo. Pripravljamo tudi strokovno podlago za umeščanje letališke infrastrukture v prostor ter sodelujemo v postopku umeščanja.

V sektorju tako načrtujemo, pripravljamo, vodimo in nadzorujemo investicije v letališko infrastrukturo, obenem pa pripravljamo strokovna stališča v zvezi z načrtovanjem, gradnjo, upravljanjem in vzdrževanjem  ter načrtujemo finančno konstrukcijo. 

Med drugim smo zadolženi tudi za pregled in oceno investicijske dokumentacije za izvajanje investicijskih projektov na področju javne infrastrukture ter razvojem prometa, organizacijo in vodenje nalog gospodarske javne službe, pripravo predlogov, pripomb, stališč in mnenj h gradivom splošnih vsebin v medresorskem in strokovnem usklajevanju,urejanje in nadzor civilnega letalstva (stalni nadzor in nadzor nad izvajanjem letalskih predpisov in pravnih aktov), vodenje prekrškovnih postopkov v zvezi z letalskimi predpisi,. 

Izvajamo nadzora nad zakonitostjo, učinkovitostjo in uspešnostjo dela Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije. Zadolženi smo  za pripravo predlogov dvostranskih in večstranskih mednarodnih sporazumov, sodelujemo  pri pogajanjih za sklenitev teh sporazumov ter v mednarodnih in drugih organizacijah na letalskem področju oziroma letalskih vprašanjih.

Zadolženi smo za  pripravo ustreznih gradiv za odobritev stroškovnih baz in cene za enoto storitev za pristojbine za storitve navigacijskih služb zračnega prometa za Republiko Slovenijo, za izdajanje dovoljenj za redni in posebni zračni prevoz v Republiko Slovenije ali iz nje ter urejanje zavarovanj v civilnem letalstvu.

Sodelujemo v mednarodnih organizacijah, organih in delovnih telesih ter pri izvajanju nalog na področju civilno kriznega načrtovanja v Republiki Sloveniji in v zvezi z vključenostjo Republike Slovenije v NATO ter za izvajanje nalog za potrebe obrambnega načrtovanja in načrtov zaščite, reševanja in pomoči. Pristojni smo tudi za vzpostavitev, vodenje, vzdrževanje in povezovanje zbirk podatkov ter evidenc.

Naziv Institucija
Sektor za letalstvo
Ministrstvo za infrastrukturo