Skoči do osrednje vsebine

V Kadrovski službi izvajamo strokovne, organizacijske in koordinacijske naloge, vezane na izvajanje kadrovskih funkcij na ministrstvu in v organih v sestavi.

Pripravljamo notranje splošne akte, kot so akti o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, pravilniki, navodila, in posamične akte, ki so odločbe, sklepi, pooblastila, s področja urejanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.

Vodimo kadrovsko evidenco ter pripravljamo podatke in potrebno dokumentacijo za obračun in izplačilo plač zaposlenim ter izvajamo kontrolo obračuna plač in drugih osebnih prejemkov na podlagi kontrolnega obračuna.

V okviru razpoložljivih sredstev skrbimo za načrtovanje in izvajanje dejavnosti na področju izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja zaposlenih ter na področju promocije zdravja pri delu.