GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Izvajamo strokovne naloge na področju socialne ekonomije oziroma podjetništva za svet, sodelujemo z resornimi ministrstvi pri pripravi zakonskih podlag, strategij in ukrepov na tem področju.

Spremljamo delovanje in razvoj socialnega podjetništva ter vodimo evidenco socialnih podjetij. Izvajamo tudi javne razpise, s katerimi spodbujamo delovanje in razvoj socialnega podjetništva.

Ključne politike na področju socialnega podjetništva oblikuje Svet za socialno ekonomijo, ki ga imenuje vlada. Svet sestavljajo predstavniki ministrstev, socialnih podjetij, zadrug, invalidskih podjetij, zaposlitvenih centrov, združenj lokalnih skupnosti, socialnih partnerjev in strokovnih ustanov s področja socialne ekonomije.

Socialno podjetništvo opredeljujemo kot trajno opravljanje podjetniške dejavnosti, pri čemer ustvarjanje dobička ni glavni cilj, marveč je to doseganje družbenih učinkov. Socialno podjetje tako lahko opravlja dejavnosti na vseh področjih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti, ki krepijo družbeno solidarnost, sodelovanje ljudi, sposobnost družbe za reševanje socialnih, gospodarskih, okoljskih in drugih težav, spodbujajo socialne inovacije, dodatno ponudbo izdelkov in storitev v javnem interesu ter omogočajo nove možnosti zaposlovanja in socialno vključenost in poklicno integracijo ranljivih skupin ljudi na trgu dela.