Skoči do osrednje vsebine

Prijava na strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja

Strokovni izpit je eden od pogojev za opravljanje vzgojno-izobraževalnega in drugega strokovnega dela v javnem vrtcu oziroma šoli. Opravljajo ga lahko kandidati, ki so delovne izkušnje pridobili kot pripravniki na področju vzgoje in izobraževanja, in kandidati, ki so delovne izkušnje pridobili z vzgojno-izobraževalnim delom v vrtcu oziroma šoli.

Način izvedbe

Elektronska prijava

Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje in se želijo prijaviti k strokovnemu izpitu, in imajo nameščeno kvalificirano digitalno potrdilo slovenskih izdajateljev, lahko prijavo k strokovnemu izpitu oddajo na portalu E-uprava: eUprava - Vstop v poklic na področju vzgoje in izobraževanja.

Prijava po pošti

Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje in se želijo prijaviti k strokovnemu izpitu, morajo po pošti poslati izpolnjeno prijavo z vsemi prilogami:

  • obrazec prijava k strokovnemu izpitu,
  • dokazilo o izobrazbi z dokazilom o pedagoški, pedagoško-andragoški oziroma specialnopedagoški izobrazbi,
  • pisno poročilo mentorja o kandidatovi usposobljenosti za samostojno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela,
  • dokazilo o ustreznem trajanju vzgojno-izobraževalnega dela (pogodba o zaposlitvi, pogodba o opravljanju pripravništva, pogodba o delu, dokazilo o številu ur pedagoške prakse oziroma dokazilo organizatorja neposredne aktivnosti z namenom vzgoje in izobraževanja in poročilo kandidata o opravljeni aktivnosti),
  • za kandidate, ki opravljajo praktične nastope, obrazec ocene praktičnih nastopov in pisne priprave za pet uspešno opravljenih praktičnih nastopov, ki jih kandidat uveljavlja za pristop k strokovnemu izpitu
  • za kandidate, ki opravljajo pisno nalogo, obrazec ocene pisne naloge ter pozitivno ocenjena pisna naloga.

Izpolnjeno prijavo k strokovnemu izpitu z vsemi ustreznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev za pristop k strokovnemu izpitu pošljejo kandidati na naslov:

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje
Sektor za razvoj kadrov v šolstvu
»Prijava na strokovni izpit«
Masarykova c. 16
1000 Ljubljana

V primeru dodatnih vprašanj lahko pokličete: 

Hermina Pohar Sonc
telefon: (01) 400 5469

Rok za razporeditev k strokovnemu izpitu

Kandidat, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje strokovnega izpita, je k opravljanju izpita razporejen najkasneje v 90 dneh od dneva vložitve popolne prijave. V rok za razporeditev ne šteje čas, v katerem se strokovni izpiti ne opravljajo (15. julij - 15. september). Ministrstvo obvesti kandidata o času in kraju opravljanja izpita ter o sestavi izpitne komisije najkasneje 14 dni pred dnevom opravljanja strokovnega izpita.

Obseg in vsebina strokovnega izpita

Strokovni izpit se opravlja kot ustni izpit in obsega tri dele, ki se opravljajo po naslednjem vrstnem redu:

  1. ustavna ureditev Republike Slovenije, ureditev institucij Evropske unije in njenega pravnega sistema in predpisi, ki urejajo človekove ter otrokove pravice in temeljne svoboščine 
  2. predpisi, ki urejajo področje vzgoje in izobraževanja
  3. slovenski knjižni jezik oziroma za strokovne delavce vrtcev in šol z italijanskim učnim jezikom italijanski knjižni jezik, za strokovne delavce dvojezičnih vrtcev in šol pa slovenski in madžarski knjižni jezik

Ponovno opravljanje ustnega zagovora

Kandidat, ki ne opravi nobenega dela ustnega izpita, lahko ponavlja celotni ustni izpit najprej po preteku štirih mesecev od dneva, ko ga je neuspešno opravljal.

Kandidat, ki ne opravi enega ali dveh delov ustnega izpita, lahko enkrat ponovno opravlja del ali dela ustnega izpita najprej po preteku dveh mesecev od dneva, ko je izpit opravljal prvič.

Če se kandidat, ki ima možnost delnega opravljanja ustnega izpita, ne prijavi k ponovnemu opravljanju dela oziroma delov izpita v roku dveh mesecev od dne, ko ga je neuspešno opravljal, strokovni izpit ponovno opravlja v celoti.

Elektronska prijava k ponovnem opravljanju ustnega zagovora

Kandidat, ki želi ponovno opravljati ustni del strokovnega izpita in ima nameščeno kvalificirano digitalno potrdilo slovenskih izdajateljev se lahko k ponovnemu opravljanju izpita prijavi na portalu E-uprava: eUprava - Vstop v poklic na področju vzgoje in izobraževanja. Plačilo ponovnega opravljanja strokovnega izpita se izvede tekom elektronske prijave. 

Prijava k ponovnem opravljanju ustnega zagovora po pošti

Kandidat, ki želi ponovno opravljati ustni del strokovnega izpita se mora k opravljanju izpita ponovno prijaviti ter priložiti potrdilo o plačilu ponovnega pristopa k izpitu. Plačilo ponovnega opravljanja strokovnega izpita v vrednosti 61 € plača kandidat s položnico, in sicer:

Naziv: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje
Naslov: Masarykova 16
Kraj: 1000 Ljubljana
Namen plačila: strokovni izpit  - ponavljanje
Znesek: 61 €
Št. računa - IBAN: SI56   0110  0630  0109  972
BIC banke: BSLJSI2X
Sklic: 18 33502 - 7141998 – 10040