Skoči do osrednje vsebine

Pridobitev podpore za promocijo vina na trgih tretjih držav

Namen ukrepa

Namen podpore je doseči boljše poznavanje vina, pridelanega v Republiki Sloveniji, s strani potrošnikov ter bolj organizirano in aktivno trženje s strani pridelovalcev vina, kar lajša usklajevanje ponudbe in povpraševanja, odpira nove tržne možnosti za pridelovalce ter posledično vpliva na konkurenčnost vinskega sektorja, kar skupaj vodi h glavnemu cilju ukrepa: povečanje prodaje vina na trgih tretjih držav.

 V okviru EU ukrepa promocije vina na tretjih trgih se sofinancirajo naslednje dejavnosti:

 • objava oglasov v medijih,
 • izdelava reklamnega gradiva,
 • udeležba na sejmih in drugih dogodkih,
 • izdelava raziskav trga,
 • organizacija seminarjev za novinarje, uvoznike, strokovno javnost, potrošnike tretjih držav.

Podpora za te dejavnosti se dodeli za do 50% upravičenih stroškov, na podlagi vnaprej pripravljenega enoletnega programa.

Upravičenci

Upravičenci do sredstev so določeni v Uredbi o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju, pri čemer velja:

 • pridelovalci vina, vpisani v register, ki letno pridelajo najmanj 30.000 litrov vina; pri pridelovalcih, ki pridelujejo vino iz ekološko pridelanega grozdja, pa mora letna pridelava znašati najmanj 15.000 litrov,
 • združenja najmanj dveh pridelovalcev, vpisanih v register, s skupno letno pridelavo najmanj 75.000 litrov vina,
 • organizacije proizvajalcev vina, združenja organizacij proizvajalcev vina ali medpanožne organizacije ustanovljene v skladu z Uredbo 1308/2013/EU ali
 • strokovne vinogradniško-vinarske organizacije iz drugega odstavka 20. člena Uredbe.

Upošteva se povprečje zadnjih treh let.

Vlaganje predlogov programov in zahtevkov za izplačilo

Rok za predložitev programov promocije je najpozneje do 1. marca 2023 (dejavnosti, ki bodo izvedene med 1. junijem 2023 in 31. majem 2024).

Obrazec: Vloga za odobritev programa za promocijo vina na tretjih trgih 

Vloge za izplačilo podpore za izvedene dejavnosti na podlagi programov 2022/23 se vlagajo:

 • do 31. januarja 2023 za dejavnosti izvedene med 1. junijem 2022 in 31. decembrom 2022, ter
 • do 20. junija 2023 za dejavnosti izvedene med 1. januarjem 2023 in 31. majem 2023.

Obrazec: Vloga za povrnitev upravičenih stroškov za promocijo vina na tretjih trgih

***Obrazcu vloga za odobritev programa za promocijo vina na tretjih trgih se priloži podpisana in žigosana "Izjava vlagatelja", ki je priloga 3 Uredbe o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju (Uradni list RS, št. 38/16 s spremembami).

Navodila za uveljavljanje podpore na podlagi vlog

Smernice Evropske komisije za izvajanje nacionalnih podpornih programov v vinskem sektorju (SMERNICE)

Smernice za uveljavljanje vlog za povrnitev upravičenih stroškov na podlagi izvedenih dejavnosti Promocija vina na trgih tretjih držav (SMERNICE SLO).

Kontrola na kraju samem

Pri ukrepih podpornega programa v vinskem sektorju izvajamo kontrole na kraju samem v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/1150 z dne 15. aprila 2016 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede nacionalnih podpornih programov v vinskem sektorju.

Pri ukrepih podpore za promocijo vina izvedemo kontrolo na kraju samem tako, da zajamemo hkrati vsaj 5 % zahtevkov, vezanih na programe promocije ter izdatkov, ki jih financira Evropski kmetijski jamstveni sklad (EKJS), ki jih izplačamo vsako koledarsko leto.

Pravne podlage

 • Ukrepi v vinogradništvu in vinarstvu

  Poleg ukrepov neposrednih plačil na površino in ukrepov iz Programa razvoja podeželja v okviru skupne kmetijske politike EU lahko upravičenci uveljavljajo tudi posebne ukrepe za vinogradništvo in vinarstvo, ki jih določa nacionalni podporni program v vinskem sektorju.