Skoči do osrednje vsebine

Pridobitev podpore za promocijo vina na trgih tretjih držav

Namen ukrepa

Namen podpore je doseči boljše poznavanje vina, pridelanega v Republiki Sloveniji, s strani potrošnikov ter bolj organizirano in aktivno trženje s strani pridelovalcev vina, kar lajša usklajevanje ponudbe in povpraševanja, odpira nove tržne možnosti za pridelovalce ter posledično vpliva na konkurenčnost vinskega sektorja, kar skupaj vodi h glavnemu cilju ukrepa: povečanje prodaje vina na trgih tretjih držav.

 V okviru EU ukrepa promocije vina na tretjih trgih se sofinancirajo naslednje dejavnosti:

 • objava oglasov v medijih,
 • izdelava reklamnega gradiva,
 • udeležba na sejmih in drugih dogodkih,
 • izdelava raziskav trga,
 • organizacija seminarjev za novinarje, uvoznike, strokovno javnost, potrošnike tretjih držav.

Podpora za te dejavnosti se dodeli za do 50 odstotkov upravičenih stroškov, na podlagi vnaprej pripravljenega enoletnega programa.

Upravičenci

Upravičenci do sredstev so določeni v Uredbi o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju, pri čemer velja:

 • pridelovalci vina, vpisani v register, ki letno pridelajo najmanj 20.000 litrov vina; pri pridelovalcih, ki pridelujejo vino iz ekološko pridelanega grozdja, pa mora letna pridelava znašati najmanj 10.000 litrov,
 • združenja najmanj dveh pridelovalcev, vpisanih v register, s skupno letno pridelavo najmanj 75.000 litrov vina,
 • organizacije proizvajalcev vina, združenja organizacij proizvajalcev vina ali medpanožne organizacije ustanovljene v skladu z Uredbo 1308/2013/EU ali
 • poklicne vinogradniško-vinarske organizacije.

Upošteva se povprečje zadnjih treh let.

Novost: Agencija prispele vloge za odobritev programov iz prejšnjega člena pregleda in ob upoštevanju meril za izbiro programov odobri tiste programe, ki na podlagi meril dosežejo vsaj 30 točk in za katere upravičeni stroški znašajo najmanj 5.000 evrov.

Vlagatelj, ki je pravna ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost in vodi poslovne knjige v skladu z računovodskimi standardi za davčne namene, za vse poslovne dogodke v zvezi z izvedbo dejavnosti, ki so predmet podpore, vodi ločeno računovodstvo v skladu z računovodskimi standardi.

Vlaganje predlogov programov in vlog za povrnitev upravičenih stroškov

Rok za predložitev programov promocije je najpozneje do 1. marca 2024 (dejavnosti, ki bodo izvedene med 1. junijem 2024 in 30. aprilom 2025).

NOVOST: Vlogo se vloži v elektronski obliki, podpisano s kvalificiranim elektronskim podpisom. Za elektronsko izpolnjevanje in elektronsko vložitev vlog je vzpostavljeno vstopno spletno mesto na naslovu  https://ekmetijstvo.gov.si/ui/prpv2327/vloga/namizje ali preko  https://www.gov.si/zbirke/storitve/spletne-aplikacije-za-oddajo-vlog-e-kmetijstvo-in-e-kmetija/, kjer vstopate v
E-kmetijstvo (SN 2023-2027) - Spletna aplikacija za oddajo vlog iz Strateškega načrta 2023-2027.

Spletna aplikacija bo odprta od 1. februarja 2024 dalje.

NAVODILO:                     Elektronski vnos vloge SI08  
DODATNO NAVODILO:   Ponovni dostop do svojih vlog 
POOBLASTILO:               Pooblastilo za e-vnos PRPV2327 Svetovalci              
                                          Pooblastilo za e-vnos PRPV2327          

Vloge za povrnitev upravičenih stroškov  na podlagi programov 2023/24 se vlagajo:

 • do 31. januarja 2024 za dejavnosti izvedene med 1. junijem 2023 in 31. decembrom 2023 ter
 • do 10. junija 2024 za dejavnosti izvedene med 1. januarjem 2024 in 31. majem 2024.

  Vloge se vložijo na Agencijo v pisni obliki na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, ali v elektronski obliki podpisano s kvalificiranim elektronskim podpisom.

  Obrazec: Vloga za povrnitev upravičenih stroškov za promocijo vina na tretjih trgih

  Vloge za povrnitev upravičenih stroškov  na podlagi programov 2024/25 se vlagajo:

  • do 30. novembra 2024 za dejavnosti izvedene med 1. junijem 2024 in 31. oktobrom 2024 ter
  • do 30. maja 2025 za dejavnosti izvedene med 1. novembrom 2024 in 30. aprilom 2025.

   Vloge se vložijo v elektronski obliki.

   Navodila za uveljavljanje podpore na podlagi vlog

   Smernice Evropske komisije za izvajanje nacionalnih podpornih programov v vinskem sektorju (SMERNICE)

   Smernice za uveljavljanje vlog za povrnitev upravičenih stroškov na podlagi izvedenih dejavnosti Promocija vina na trgih tretjih držav za odobrene programe 2023/2024  (SMERNICE SLO).

   Smernice za uveljavljanje vlog za povrnitev upravičenih stroškov na podlagi izvedenih dejavnosti Promocija vina na trgih tretjih držav za odobrene programe 2024/2025  (SMERNICE SLO).

   Kontrola na kraju samem

   Pri ukrepih podpornega programa v vinskem sektorju izvajamo kontrole na kraju samem v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/1150 z dne 15. aprila 2016 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede nacionalnih podpornih programov v vinskem sektorju.

   Pri ukrepih podpore za promocijo vina izvedemo kontrolo na kraju samem tako, da zajamemo hkrati vsaj 5 odstotkov zahtevkov, vezanih na programe promocije ter izdatkov, ki jih financira Evropski kmetijski jamstveni sklad (EKJS), ki jih izplačamo vsako koledarsko leto.

   Pravne podlage

   • Ukrepi v vinogradništvu in vinarstvu

    Poleg ukrepov neposrednih plačil na površino in ukrepov iz Programa razvoja podeželja v okviru skupne kmetijske politike EU lahko upravičenci uveljavljajo tudi posebne ukrepe za vinogradništvo in vinarstvo, ki jih določa nacionalni podporni program v vinskem sektorju.