Skoči do osrednje vsebine

Izdaja dovoljenja za blago, ki bi se ga lahko uporabilo za mučenje

Postopek za izdajo dovoljenja

Postopki za izdajo dovoljenj temeljijo na predpisanih postopkih in obrazcih vsebovanih v Uredbi 2019/125/EU, Uredbi o izvajanju Uredbe (EU) o trgovini z določenim blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje ter v skladu z Zakonom o upravnem postopku.

Uredba 2019/125/EU vsebuje tri priloge, v katerih je našteto blago pod nadzorom.

Priloga II vsebuje blago, ki je praktično uporabno zgolj za izvrševanje smrtne kazni, za mučenje in drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje.

Priloga III vsebuje samo naslednje blago, ki bi se lahko uporabilo za mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje:

  • blago, ki se v osnovi uporablja za kazenski pregon, in
  • blago, ki glede na svojo obliko in tehnične lastnosti pomeni resno tveganje za uporabo za mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje.

Priloga IV vsebuje le blago, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni ter je bilo odobreno ali dejansko uporabljeno za izvršitev smrtne kazni v eni ali več tretjih državah, ki niso odpravile smrtne kazni.

Vloga za izdajo dovoljenja

V skladu z nacionalno Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o trgovini z določenim blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje se vloge za izdajo dovoljenj vlagajo pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo in sicer je v 2. členu navedeno:

(1) Vloga za izdajo dovoljenja za uvoz ali izvoz blaga se vloži pri ministrstvu, pristojnem za gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), na obrazcu iz Priloge 1, ki je sestavni del te uredbe.

(2) Vloga za izdajo dovoljenja za opravljanje posredniških storitev se vloži pri ministrstvu na obrazcu iz Priloge 2, ki je sestavni del te uredbe.

(3) Vloga za izdajo dovoljenja za zagotavljanje tehnične pomoči se vloži pri ministrstvu na obrazcu iz Priloge 3, ki je sestavni del te uredbe.

(4) Obrazcu iz prvega in drugega odstavka tega člena se priložijo sklenjene veljavne pogodbe in izjava o končni uporabi blaga, ki jo je podpisal končni uporabnik, v slovenskem in angleškem jeziku. Priloži se tudi tehnična dokumentacija o blagu, kjer se jasno označi lastnost, zaradi katere se blago uvršča v eno od Prilog II, III ali IV Uredbe 2019/125/EU.

(5) Vloga za izdajo dovoljenja za tranzit blaga iz Priloge II Uredbe 2019/125/EU se vloži pri ministrstvu na obrazcu iz Priloge 1 te uredbe in mora dodatno vsebovati dokazila iz drugega odstavka 5. člena Uredbe 2019/125/EU. 

Za obravnavo zahtevka je potrebno plačati upravno takso. Upravna taksa se plača na račun Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo št. 01100-1000315637 v višini 22,60 EUR. Namen plačila navedite: izdaja dovoljenja za blago pod uredbo 2019/125/EU podjetju (naziv podjetja), nova sklicna številka je: 11 21300-7111002.

Za izvoz blaga iz Priloge IV je za določene namembne države možno uporabiti tudi Splošno izvozno dovoljenje iz Uredbe 1236/2005/ES. Podrobnosti in pogoji uporabe so navedeni v Prilogi IV Uredbe 2019/125/EU.

Poročanje

Na podlagi dovoljenj je v skladu z  nacionalno Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o trgovini z določenim blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje potrebno poročanje in sicer je v 7. členu navedeno: 

(1) Na podlagi izdanega individualnega dovoljenja izvoznik, uvoznik, posrednik, oseba, ki zagotavlja tehnično pomoč, ali oseba, ki prevaža blago za tranzit, v 15 dneh po vsakem, tudi delno opravljenem poslu, za katerega je bilo izdano dovoljenje, poroča ministrstvu o izvedbi posla.

(2) Imetnik globalnega dovoljenja poroča ministrstvu o opravljenih izvozih dvakrat letno, in sicer se do 15. julija poroča za obdobje od 1. januarja do 30. junija tekočega leta in do 15. januarja za obdobje od 1. julija do 31. decembra preteklega leta.

(3) Izvozniki, ki uporabljajo splošno izvozno dovoljenje Unije iz prvega odstavka 20. člena Uredbe 2019/125/EU, najpozneje v 30 dneh po prvem izvozu o tem poročajo ministrstvu. Uporabnik splošnega izvoznega dovoljenja Evropske unije poroča ministrstvu o opravljenih izvozih dvakrat letno, in sicer se do 15. julija poroča za obdobje od 1. januarja do 30. junija tekočega leta in do 15. januarja za obdobje od 1. julija do 31. decembra preteklega leta.

(4) Poročila iz prvega odstavka tega člena se pošljejo ministrstvu na obrazcih iz Prilog 4, 5 in 6, ki so sestavni del te uredbe.

(5) Poročila iz drugega odstavka tega člena se pošljejo ministrstvu na obrazcih iz Prilog 7, 8 in 9, ki so sestavni del te uredbe.

(6) Poročilo iz tretjega odstavka tega člena se pošlje ministrstvu na obrazcu iz Priloge 10, ki je sestavni del te uredbe.