Skoči do osrednje vsebine

Prejem denarnega nadomestila za nastanitev na zasebnem naslovu

Osebe z mednarodno zaščito, ki so nastanjene na zasebnem naslovu in so sklenile pogodbo o integracijskih aktivnostih ter nimajo lastnih sredstev za preživljanje, so eno leto od podpisa pogodbe upravičene do denarnega nadomestila za nastanitev na zasebnem naslovu. Pravica do denarnega nadomestila se jim lahko podaljša še za eno leto, če so bile na tečaju slovenskega jezika in spoznavanje slovenske družbe udeležene vsaj 80% ur in vsaj enkrat mesečno na razgovoru pri svetovalcu za integracijo.

Način izvedbe

Za dodelitev denarnega nadomestila za nastanitev na zasebnem naslovu vlagatelj predloži osebno ali po pošti na naslov Urada za oskrbo in integracijo migrantov posreduje zahtevek, h kateremu mora priložiti naslednja dokazila:

  • kopijo najemne pogodbe oziroma morebitni dodatek k najemni pogodbi,
  • soglasje o nakazilu denarnega nadomestila (v primeru, ko se denarno nadomestilo nakazuje najemodajalcu),
  • veljavno odločbo o upravičenosti do denarne socialne pomoči na dan vložitve zahtevka oziroma potrdilo o oddani vlogi za denarno socialno pomoč,
  • izpis prilivov na vseh bančnih računih vlagatelja in njegovih družinskih članov za zadnje tri mesece pred mesecem vložitve zahtevka,
  • izpis prilivov na bančnih računih zavezanca, ki je vlagatelja oziroma njegove družinske člane dolžan in zmožen preživljati, za zadnje tri mesece pred mesecem vložitve zahtevka,
  • dokazila o plačanih stroških (v primeru, da višina ni opredeljena v najemni pogodbi),
  • potrdilo o vpisu (za šolajoče do 26 leta po zaključenih 3 letih od pridobitve mednarodne zaščite),
  • izpisek iz matičnega registra rojstev (v primeru novega družinskega člana).

Osebe z mednarodno zaščito morajo uradu najpozneje v osmih dneh od nastanka sporočiti vse spremembe, ki lahko vplivajo na odmero denarnega nadomestila.