Skoči do osrednje vsebine

Pomen mednarodnih operacij in misij za varnost in stabilnost v svetu ter vloga kontingentov SV

Vse odločitve Vlade RS za delovanje v MOM so skladne z Ustanovno listino OZN in drugimi mednarodnopravnimi podlagami ter temeljijo na resolucijah Varnostnega sveta OZN (VS OZN), kar je zelo pomembno načelo, pogoj in celo imperativ, ki se ga upošteva v vseh fazah načrtovanja, usklajevanja in odločanja o sodelovanju SV pri opravljanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami, kar vključuje tudi sodelovanje SV v MOM kot najbolj vidno obliko njenega delovanja v tujini.

RS deluje v MOM tudi v skladu z Deklaracijo o zunanji politiki (Uradni list RS, št. 53/15). Iz te med drugim izhaja, da RS skupaj z drugimi subjekti mednarodnega prava ter svojim delovanjem v različnih oblikah sodelovanja v mednarodni skupnosti na globalni in regionalni ravni tvorno prispeva k razvoju mednarodne skupnosti, utemeljenem na miru in varnosti, mirnem reševanju sporov, suvereni enakosti držav, spoštovanju temeljnih človekovih pravic in svoboščin ter človekovega dostojanstva, na spoštovanju mednarodnega prava, zagotavljanju mednarodne pravičnosti in solidarnosti ter doseganju ciljev trajnostnega razvoja na globalni ravni. Deklaracija med cilji zunanje politike RS navaja varnost RS, mir, varnost in politično stabilnost v sosedstvu in Evropi ter širše v svetu in okrepljen multilateralni sistem, ki temelji na učinkoviti OZN, suvereni enakosti držav, kolektivni varnosti, mirnem reševanju sporov, samoodločbi narodov, okrepljenem mednarodnem razvojnem sodelovanju, humanitarni pomoči in trajnostnem razvoju. Med prednostnimi področji in območji zunanje politike RS navaja še boj proti terorizmu in ekstremizmom, vključno z odpravljanjem okoliščin, ki ustvarjajo primerne razmere za ekstremizem. Poleg omenjenega ima RS z večino članic Nata oziroma EU sklenjene dvostranske sporazume o sodelovanju na obrambnem področju.

V skladu s Strategijo sodelovanja Republike Slovenija v mednarodnih operacijah in misijah (Uradni list RS, št. 19/10) v največji možni meri zasledujemo in krepimo pomen celostnega pristopa sodelovanja v MOM. Vojaški prispevek dopolnjujemo z vključevanjem civilnih funkcionalnih strokovnjakov (CFS) v posameznih MOM. V okviru svojih mandatov slovenski pripadniki prispevajo k vzdrževanju mednarodnega miru, stabilnosti in varnosti, usposabljanju in vzpostavljanju obrambno-varnostnih struktur na kriznih območjih, k preprečevanju nelegalnih migracij in zoperstavljanju terorizmu. Tako RS v okviru mednarodno sprejetih zavez sorazmerno prevzema del svojega bremena, ohranja svoj ugled in kredibilnost v odnosu do zavezniških in partnerskih držav ter hkrati kot članica mednarodnih organizacij dejavno sooblikuje politike, načrte in odločitve glede sodelovanja v MOM. Odgovorno in solidarno se odzivamo na sodobne globalne varnostne izzive in varnostna tveganja ter istočasno krepimo našo varnost. Tovrstno delovanje v mednarodnem okolju hkrati omogoča krepitev znanja, izkušenj in veščin ter predstavlja mehanizem za krepitev bojne sposobnosti in značaja oboroženih sil, nadgradnjo dvostranskih odnosov ter sodelovanja in povezljivosti (interoperabilnosti) z oboroženimi silami zavezniških in partnerskih držav.

Prispevke slovenskih kontingentov v MOM partnerske in zavezniške države zelo cenijo in jih hvalijo glede prizadevnosti in profesionalnosti pripadnic in pripadnikov SV. Tako zgledno in uspešno uresničujejo obrambne in zunanjepolitične interese RS ter prispevajo k vidnosti in prepoznavnosti države v mednarodnem okolju. Prepoznani so po svoji strokovnosti, zavzetosti in izurjenosti. RS je zelo zaželena in cenjena operativna partnerica v MOM.