Skoči do osrednje vsebine

Poplave in plazovi so poškodovali ali v celoti uničili številne hiše. Vsem prizadetim prebivalcem se trudimo zagotoviti nadomestna bivališča ali jim na različne načine pomagamo pri sanaciji poškodovanih objektov.

Pomoč pri nastanitvah

Posameznikom ali družinam, ki so zaradi poplav ali zemeljskih plazov izgubili streho nad glavo, so na voljo naslednje oblike pomoči pri nadomestnih nastanitvah: 

Obnova in gradnja hiš na poplavljenih območjih

Za hitrejšo obnovo ter enostavnejše postopke Zakon o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev (ZORZFS) omogoča nekaj odstopanja od Gradbenega zakona, ki velja za obnovo poškodovanih objektov in realizacijo nadomestitvenih gradenj in prednostnih razvojnih projektov, na primer:

  • rušitev objektov, določenih s sklepom Vlade Republike Slovenije, bo izvedena brez gradbenega dovoljenja in brez prijave začetka gradnje,
  • podaljšuje se možnost »nujne rekonstrukcije« poškodovanih objektov – Gradbeni zakon določa, da je treba z deli začeti najpozneje v treh mesecih po naravni ali drugi nesreči, ZORZFS pa ta rok podaljšuje za dve leti in določa, da je treba začeti z gradnjo najpozneje do 31. junija 2026,
  • določeni so enotni roki: 15 dni od prejema zahteve (za izdajo projektnih in drugih pogojev) in 30 dni od prejema popolne zahteve (za izdajo mnenja mnenjedajalcev),
  • krajšajo se roki za vložitev tožbe zoper gradbeno dovoljenje iz 30 na 15 dni,
  • podaljšuje se veljavnost že izdanih gradbenih dovoljenj iz pet na sedem let.

Pomembno vlogo pri obnovi hiš, pri nadomestni gradnji na isti lokaciji ali pri nadomestitveni gradnji na drugi lokaciji bosta imeli Državna tehnična pisarna (DTP) in občina.

Prizadeti lastniki hiš, ki bodo s sklepom vlade določene za odstranitev, bodo imeli možnost, da se ali odločijo za preselitev v že zgrajeno hišo oziroma stanovanje ali se jim pomaga najti nadomestno stavbno zemljišče in na njem zgraditi nov tako imenovan nadomestitveni objekt ali da se jim izplačajo finančna sredstva.

Za reševanje najtežjih situacij (ko objekt ne bo več mogel ostati na istem mestu) je določeno, da se nova gradnja nadomestitvenih stavb usmerja na že obstoječa stavbna zemljišča. Če takšnih zemljišč ni na voljo, se lahko z lokacijsko preveritvijo določijo nova stavbna zemljišča kot širitev naselja ali zaselka, do največ 3000 m2 (in sočasno ne več kot 80 odstotkov obstoječega naselja ali zaselka).

Če bo treba objekt odstraniti, a bo lahko z manjšim premikom ostal na isti parceli, se uvaja spremenjena definicija »nadomestne gradnje«. Štelo se bo, da je nadomestna gradnja tudi manjši premik novega objekta z mesta obstoječega objekta (za deset metrov) in manjše povečanje objekta (do deset odstotkov). Lastnik bo lahko v času gradnje novega objekta v starem objektu prebival, obstoječi objekt pa bo moral biti odstranjen pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja za nadomestno gradnjo.

Pomembna novost je, da se bosta sočasno izvajala lokacijska preveritev in projektiranje. Na lokacijski obravnavi (ki jo bo organizirala občina skupaj z DTP) se bodo sočasno pridobila in uskladila mnenja k lokacijski preveritvi in k projektu za gradbeno dovoljenje, ki se bodo zapisala v zapisniku lokacijske obravnave. Usklajen in potrjen zapisnik lokacijske obravnave šteje kot pridobljena mnenja vseh nosilcev urejanja prostora k elaboratu (nadomešča mnenja).

Državna tehnična pisarna ima pomembno vlogo pri lokacijski preveritvi in pripravi dokumentacije za gradbena dovoljenja na teh območjih. Poskrbela bo za izdelavo elaborata lokacijske preveritve in dokumentacije za gradbeno dovoljenje, sodelovala bo na lokacijski obravnavi z mnenjedajalci in pripravila zapisnik ter ga uskladila z mnenjedajalci. Zapisnik lokacijske obravnave bo ključen pri izdaji gradbenega dovoljenja, ker bo veljal kot pridobljena mnenja vseh mnenjedajalcev.

Takojšnja sanacija objektov po naravnih nesrečah

Gradbeni zakon za manjše in nujne posege predvideva popravilo poškodovanih objektov brez predhodne pridobitve gradbenega dovoljenja, s čimer je dana možnost za hitro in učinkovito ukrepanje v primeru naravnih nesreč.

Priporočljivo je, da si lastnik poškodovanega objekta, še pred začetkom izvajanja sanacije poišče pomoč pooblaščenega strokovnjaka. Ta mu bo pomagal oceniti dejansko stanje poškodovanega objekta (tudi skrite poškodbe) in predlagal najustreznejšo rešitev sanacije. 

Gradbeni zakon (GZ-1) je lansko leto uvedel novosti, kot sta manjša rekonstrukcija in rekonstrukcija, ki je nujna za zmanjšanje ali odpravo posledic naravnih in drugih nesreč - nujna rekonstrukcija, ki dajeta investitorjem možnost za hitro in učinkovito sanacijo objektov, poškodovanih v naravni nesreči. Investitor tako glede na obseg poškodb objekta lahko izbira med vzdrževalnimi deli, manjšo rekonstrukcijo, nujno rekonstrukcijo ali pa dovoljenji po rednem postopku.

Če je na objektu na primer samo odstranjena kritina ali razbito okno,  lahko investitor to vedno nadomesti z novo kritino, novim oknom. GZ-1 taka dela uvršča med vzdrževalna dela, za katera ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja. Kaj se šteje za vzdrževalna dela, je navedeno v Prilogi 3 Uredbe o razvrščanju objektov, podrobneje pa še pojasnjeno v tehnični smernici TSG V-006:2022 razvrščanje objektov na 41. strani. V prostorskem aktu občin so lahko predpisane tudi dopustne kritine ali drugi oblikovni pogoji, o čemer se je treba pozanimati na občini.

Če se poškodbe nanašajo na posamezne konstrukcijske elemente (poškodovano je ostrešje ali poškodovana je nosilna stena) in sanacija tega presega vzdrževalno delo lahko investitor zamenjavo obstoječe poškodovane konstrukcije izvede kot manjšo rekonstrukcijo, za katero prav tako ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja. Manjšo rekonstrukcijo je treba izvesti na podlagi pisnega mnenja pooblaščenega strokovnjaka s področja gradbeništva, s katerim se predvidi ustrezna rešitev. Po izvedeni manjši rekonstrukciji ta pooblaščeni strokovnjak ustreznost izvedenih del pisno potrdi. Kaj sodi med manjšo rekonstrukcijo, je določeno v Prilogi 2 Uredbe o razvrščanju objektov, podrobneje pa je pojasnjeno v TSG na straneh 38 do 40.

Če gre za hujšo poškodbo, pri kateri je bilo poškodovanih več konstrukcijskih elementov (del nosilnih sten in streha, ali pa poškodba vpliva na celotno nosilno konstrukcijo), pa GZ-1 prinaša možnost sanacije z nujno rekonstrukcijo. Gre za nujen ukrep, ki je namenjen izključno reševanju oziroma sanaciji obstoječih objektov na način, da se jih v čim hitrejšem času povrne v prvotno stanje (enaki gabariti, enak namen, enaka zunanjost). Zakon zato te rekonstrukcije omejuje na gradnje,  ki so nujne za zmanjšanje ali odpravo posledic naravnih in drugih nesreč in se z deli začne najpozneje v treh mesecih po naravni ali drugi nesreči. Za te gradnje gradbenega dovoljenja ni treba pridobiti, je pa pred gradnjo treba izvesti prijavo začetka gradnje. Prijavi se priloži izjava pooblaščenega strokovnjaka s področja gradbeništva, da stanje obstoječega objekta dopušča izvedbo teh del.

Investitor mora za nujno rekonstrukcijo imeti imenovanega nadzornika. Investitor mora nadzornika imenovati tudi v primeru nujne rekonstrukcije  nezahtevnega objekta, če gradnje ne bo  izvajal izvajalec, ki izpolnjuje pogoje iz 16. člena GZ-1.

Po končani nujni rekonstrukciji je za zahtevne ali manj zahtevne objekte treba pridobiti še uporabno dovoljenje, ki se pridobi na podlagi izdelane projektne dokumentacije izvedenih del.

Le če je objekt v celoti poškodovan do te mere, da se ga v celoti odstrani, ali če želi investitor istočasno s sanacijo poškodovanega objekta tega tudi spremeniti (na primer dozidati) ali pa če je poškodovani objekt nelegalen objekt, mora investitor za gradnjo novega objekta ali  njegovo spremembo pridobiti gradbeno in uporabno dovoljenje po rednih določbah.

Sanacija objektov po ujmi

Za učinkovito obvladovanje razmer ob naravnih in drugih nesrečah oziroma v primeru višje sile se lahko postavi nujni začasni objekt za obdobje do treh let. Za postavitev začasnega nujnega objekta ni treba zagotavljati skladnosti s prostorskim izvedbenim aktom. V obdobju treh let je potrebno poiskati trajno rešitev – obnova ali novogradnja.

Začasni nujni objekt, ki je potreben za izvajanje nalog iz pristojnosti občine, se postavi, če tako odloči občinski svet. Čas postavitve takega objekta ne sme biti daljši od treh let.

Začasni nujni objekt, ki je potreben za izvajanje nalog iz pristojnosti države, se postavi, če tako odloči vlada s sklepom. V sklepu se določi tudi čas postavitve takega objekta.

Rekonstrukcija poškodovanega objekta

Rekonstrukcija, ki je nujna za zmanjšanje ali odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, se lahko začne le na podlagi prijave začetka gradnje na pristojno upravno enoto. Z deli se lahko začne najpozneje v treh mesecih po naravni ali drugi nesreči.

Za izvajanje nujne rekonstrukcije obstoječega objekta pri katerem se lega, velikost, namembnost in zunanjost objekta ne spreminja, ni potrebnega gradbeno dovoljenje mora, pa biti izdelan projekt za izvedbo in drugi elementi prijave začetka gradnje, kar se opravi na upravni enoti. Za izvajanje nadzora mora biti imenovan nadzornik, opraviti je treba tudi zakoličbo objekta.

Določila gradbenega zakona, ki omogočajo takojšnjo sanacijo objektov po naravnih nesrečah.

Preverjanje varnosti električne napeljave

Lastniki, upravniki in uporabniki objektov, prizadetih v ujmi, naj ravnajo samozaščitno, preverijo električno napeljavo in s tem zagotovijo električno varnost svojih stavb, s tem pa preprečijo morebitne poškodbe, požare ali druge nesreče. Pri tem posebej opozarjamo na poškodbe ozemljitev stavb, ki so lahko vzrok za previsoko napetost dotika in električni udar.

Če je v stavbi prišlo do izrednega dogodka (zalitja električne napeljave), na primer do onesnaženja vtičnic, stikal, varovalk, zaščitnih stikal, razdelivcev, ki zaradi korozije postanejo nevarni, oziroma se lahko pričakuje, da bo zaradi posledic zalitja do okvar prišlo pozneje, je treba električno napeljavo pregledati in ob pomoči usposobljenega strokovnjaka ugotoviti, da je ta varna za uporabo.

Če je bila električna napeljava resneje poškodovana, je smiselno, da napeljavo najprej popravi elektro inštalater, šele nato pa preglednik električnih inštalacij kot neodvisna strokovna oseba. Na spletni strani Elektrotehniške zveze Slovenije (EZS) je objavljen seznam preglednikov, ki so vključeni v sistem eTest. Odbor EZS za nizkonapetostne električne inštalacije in zaščito pred delovanjem strele (NNELI) na omenjeni spletni strani objavlja tudi priporočene cene pregledov.

Obračun elektrike

Električna energija, dobavljena na dan solidarnosti, 14. avgusta 2023, se je vsem odjemalcem v Sloveniji obračunala po nižji dnevni tarifni postavki.

Gospodinjski odjemalci, ki so utrpeli veliko škodo

Namesto takrat veljavne regulirane cene elektrike (VT=118 evrov/MWh in MT= 82 evrov/MWh) so poplavljena gospodinjstva od 4. avgusta do konca leta 2023 lahko plačevala električno energijo po 0,1 centa na kilovatno uro oziroma en evro na megavatno uro

Gospodinjstva so morala za ta namen prijaviti škodo občinski komisiji za popis škode. Občinska komisija je ocenila višino škode in podatke o škodi vnesla v sistem AJDA. Od tam je podatke o škodi dobil sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo (SODO), ki je odjemalce razvrstil v skupine.

Gospodinjskim odjemalcem, ki so utrpeli veliko škodo, so dobavitelji električne energije za določeno obdobje električno energijo dobavljali po znižani ceni. To je bil prostovoljni ukrep dobaviteljev. Do ukrepa so bili upravičeni samo oškodovanci v avgustovskih poplavah

Drugi odjemalci so bili uvrščeni v kategorijo »prizadeti odjemalci, katerim je nastala huda škoda na objektu«. Šele po razvrstitvi odjemalcev v skupine so dobavitelji »prizadetim odjemalcem, katerim je nastala huda škoda na objektu« ponudili električno energijo po ceni en evro na megavatno uro. Dobavitelji so tem odjemalcem znižano ceno obračunali za nazaj v obliki poračuna.

Če katero od teh gospodinjstev ni prejelo računa po nižji ceni električne energije, pa je na seznamu upravičencevnaj se obrne na SODO. Če gospodinjstvo ni na seznamu upravičencev, naj nemudoma obrne na občinsko komisijo v svojem kraju.

Brez stroškov za energente v primeru popolnoma uničenih domov

Odjemalci, katerih objekti so popolnoma uničeni in zato odjem električne energije in/ali odjem plina ni mogoč, od 4. avgusta 2023 pa do vzpostavitve ponovne oskrbe ne plačujejo računov za električno energijo in/ali zemeljski plin.