Skoči do osrednje vsebine

S pomočjo izvajalskih institucij in partnerjev smo oblikovali ukrepe za ohranjanje likvidnosti podjetij po avgustovskih poplavah. Prav tako smo pripravili določene davčne olajšave in v dogovoru z dobavitelji energentov prilagodili cene določenih energentov za odjemalce, ki so bili v poplavah prizadeti.

Odlog plačila bančnih kreditov

Ukrep zavezuje banke in hranilnice, vključno s podružnicami, ki imajo sedež v Sloveniji, da kreditojemalcu, ki je utrpel škodo zaradi posledic poplav ali plazov, odobrijo odlog plačila posojil za obdobje 12 mesecev. Ukrep velja, če posamezna obveznost iz kreditne pogodbe, za katero kreditojemalec zahteva odlog plačila, do 31. julija 2023 še ni zapadla v plačilo.

V obdobju odloga se na odloženi del glavnice lahko obračunavajo obresti največ v višini 12-mesečnega Euriborja + 0 odstotkov oziroma po redni obrestni meri, dogovorjeni ob sklenitvi pogodbe, če je ta ugodnejša za kreditojemalca. Za odobritev odloga banka kreditojemalcu ne zaračunava stroškov.

Ukrep je namenjen:

 • gospodarskim družbam s sedežem v Sloveniji, ki so utrpele škodo v višini najmanj 100.000 evrov,
 • zadrugam, društvom, zavodom, ustanovam, fizičnim osebam, ki zaposlujejo delavce, ali samozaposlenim osebam s sedežem oziroma stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki so utrpele škodo v višini najmanj 10.000 evrov,
 • nosilcem kmetijskega gospodarstva ali nosilcem dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki so utrpeli škodo v višini najmanj 10.000 evrov,
 • fizičnim osebam z državljanstvom Republike Slovenije in stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki so utrpele škodo v višini najmanj 10.000 evrov.

Pomembni roki

Kreditojemalec mora dati na banko vlogo za odlog plačila najkasneje do 31. decembra 2023.

Potrebni dokumenti

Za vlogo za odlog se kreditojemalci obrnejo na svojo banko. Vsebino vloge sicer opredeljuje 152. člen Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023.

Gospodarska družba, ki se razvršča med velike družbe, v vlogi utemelji, da izpolnjuje davčne obveznosti, da pa zaradi poslovnih razlogov, povezanih s posledicami poplav ali plazov, ne more zagotavljati poplačila obveznosti po kreditni pogodbi z banko, ker bi takšno poplačilo lahko povzročilo težave z likvidnostjo v tej meri, da bi bila ogrožena solventnost družbe.

 • V ta namen predloži opis poslovnega položaja zaradi posledic poplav ali plazov in izjavo, da na dan 31. julij 2023 nima neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, višjih od 50 evrov.
 • Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let.

Gospodarska družba, ki se razvršča med mikro, majhne ali srednje velike družbe, ter zadruga, društvo, zavod, ustanova, fizična oseba, ki zaposluje delavce v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, nosilec kmetijskega gospodarstva, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali samozaposlena oseba utemelji, da izpolnjuje davčne obveznosti. Nadalje pojasni, da zaradi poslovnih razlogov, povezanih s posledicami poplav ali plazov, ne more zagotavljati poplačila obveznosti po kreditni pogodbi z banko.

 • V ta namen predloži opis poslovnega položaja zaradi posledic poplav ali plazov in izjavo, da na dan 31. julij 2023 nima neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, višjih od 50 evrov.
 • Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let.

Fizična oseba utemelji, da zaradi okoliščin, povezanih s posledicami poplav ali plazov, začasno ne more zagotavljati poplačila obveznosti po kreditni pogodbi z banko.

 • V ta namen predloži opis dejstev in okoliščin, povezanih s posledicami poplav ali plazov, ki so vplivale na njen finančni položaj. 

Dodatna pojasnila smo objavili tudi v ločenem dokumentu. Če imate kljub temu še kakšna vprašanja, se obrnite na svojo banko ali na Ministrstvo za finance.

Odlog plačila kreditov od javnih skladov

Vsi, ki so v preteklosti prejeli kredite od javnih skladov, lahko zaprosijo za odlog plačila kreditov za obdobje 12 mesecev. Javni skladi, kot so Stanovanjski sklad RS, Eko sklad, lahko kreditojemalcem odobrijo odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe, ki še niso zapadle v plačilo do dneva uveljavitve zakona.

Obresti in stroški

V času trajanja odloga plačil se obresti in drugi stroški ne obračunavajo in plačujejo.

Ukrep je namenjen:

 • vsem kreditojemalcem javnih skladov, ki so oškodovani zaradi posledic poplav v avgustu 2023 (prebivalstvo, kmetje, podjetja).

Pomembni roki

Kreditojemalci morajo oddati vlogo do 31. decembra 2023.

Več informacij

Za dodatne informacije se obrnite na javni sklad, ki vam je odobril kredit:

Likvidnostni krediti

Sredstva, ki sta jih SID banka in Slovenski podjetniški sklad prejela v okviru Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK), bosta lahko namenila tudi za odpravo posledic poplav v letošnjem letu. Gre za ugodne kredite SID banke in Slovenskega podjetniškega sklada za materialne in nematerialne investicije ter obratna sredstva. 

Razpoložljiva sredstva

Skupno bo na voljo 100 milijonov evrov na SID banki ter 30 milijonov evrov na Slovenskem podjetniškem skladu. Sredstva bodo na voljo tako za odpravo posledic energetske krize kot za opravo posledic poplav.

Finančni inženiring

SID banka ponuja ukrep finančnega inženiringa, namenjenega odpravi naravnih nesreč, katerega sestavljata:

 • posojilni sklad v višini 100 milijonov evrov in
 • garancijska shema v višini 100 milijonov evrov.

Sredstva morajo biti porabljena v obdobju dveh let.

Ukrep je namenjen: 

 • gospodarskim družbam, samostojnim podjetnikom, zavodom, zadrugam,
 • nosilcem kmetijskih gospodarstev in
 • koncesionarjem pri sladkovodnem ribištvu.

Posojila in garancije se dodeljujejo na podlagi 50. člena Uredbe o splošnih skupinskih izjemah ali po pravilu de minimis. Vsota dodeljenih sredstev (skupaj z ostalimi pomočmi) ne sme presegati dejanske škode.

Financiranje gospodarskih subjektov na področju cestnih prevozov

Program PROMET 1 omogoča financiranje gospodarskih subjektov na področju cestnih prevozov, ki kot dejavnost izvajajo mestni in primestni kopenski potniški promet, medkrajevni in drug cestni potniški promet ter cestni tovorni promet. Program omogoča kredit v višini od 100.000 do 2.000.000 evrov z ročnostjo najmanj dve leti, pri čemer zadnji obrok kredita ne sme zapasti kasneje kot 28. junija 2030. Predvidena obrestna mera je 6-mesečni Euribor plus nespremenljivi pribitek, določen s strani SID banke, ki je odvisen od zneska kredita, ročnosti, bonitete ter oblike zavarovanja. 

Ukrep je namenjen:

 • gospodarskim družbam,
 • samostojnim podjetnikom
 • in zadrugam.

Pomembni roki

Vlogo je potrebno oddati najkasneje do 31. decembra 2023, vendar bo ukrep na voljo zgolj do porabe sredstev.

Dokumenti

Na spletni strani SID banke so na voljo vsi potrebni dokumenti (razpisna dokumentacija, vloge, vzorec kreditne pogodbe in podobno).

Financiranje inovacij in digitalizacije

Program SID digitalen omogoča financiranje naložb in obratnih sredstev za projekte v Republiki Sloveniji ter refinanciranje pripravljalnih in izvedbenih aktivnosti projekta do največ 10 odstotkov vrednosti kredita. Program omogoča kredit v višini od 100.000 do 2.000.000 evrov, z ročnostjo od enega do 12 let ter spremenljivo obrestno mero, ki je enaka seštevku referenčne obrestne mere 6-mesečni EURIBOR in nespremenljivega pribitka.

Ukrep je namenjen:

 • gospodarskim družbam,
 • samostojnim podjetnikom
 • in zadrugam.

Pomembni roki

Vlogo je potrebno oddati najkasneje do 31. decembra 2023, vendar bo ukrep na voljo zgolj do porabe sredstev.

Dokumenti

Na spletni strani SID banke so na voljo vsi potrebni dokumenti (razpisna dokumentacija, vloge, vzorec kreditne pogodbe in podobno).

Financiranje trajnostnih projektov in podjetij

Program SID zelen omogoča financiranje naložb in obratnih sredstev za projekte v Republiki Sloveniji ter refinanciranje pripravljalnih in izvedbenih aktivnosti projekta do največ 10 odstotkov vrednosti kredita. Program omogoča kredit v višini od 100.000 do 2.000.000 evrov, z ročnostjo od enega do 12 let ter spremenljivo obrestno mero, ki je enaka seštevku referenčne obrestne mere 6-mesečni EURIBOR in nespremenljivega pribitka.

Ukrep je namenjen:

 • gospodarskim družbam,
 • samostojnim podjetnikom
 • in zadrugam.

Pomembni roki

Vlogo je treba oddati najkasneje do 31. decembra 2023, vendar bo ukrep na voljo zgolj do porabe sredstev.

Dokumenti

Na spletni strani SID banke so na voljo vsi potrebni dokumenti (razpisna dokumentacija, vloge, vzorec kreditne pogodbe in podobno).

Financiranje podjetij vseh velikosti za obratna sredstva in naložbe

S kreditom od 100.000 evrov naprej lahko krijete obratna sredstva ali financirate izvedbo naložbe na območju Republike Slovenije. Najvišji znesek kredita je odvisen od uporabljenih pravil o državni pomoči (pomoč de minimis, pomoč za odpravljanje resne motnje v gospodarstvu). Kreditojemalcu je na voljo ugodna obrestna mera, ki je nižja od približka tržne obrestne mere, ročnost kredita pa med enim in osmimi leti (status državne pomoči) oziroma med enim in 20-timi leti (de minimis). Obstaja tudi možnost moratorija na odplačilo glavnice, in sicer največ polovico ročnosti kredita, vendar ne več kot 5 let.

Ukrep je namenjen:

 • gospodarskim družbam,
 • samostojnim podjetnikom,
 • zadrugam in javnim zavodom ali javnim gospodarskim zavodom.

Pomembni roki

Vlogo je treba oddati najkasneje do 31. decembra 2023, vendar bo ukrep na voljo zgolj do porabe sredstev.

Dokumenti

Na spletni strani SID banke so na voljo vsi potrebni dokumenti (razpisna dokumentacija, vloge, vzorec kreditne pogodbe in podobno).

Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja za podjetja

Program je namenjen gradnji in prenovi neprofitnih stanovanj ali druge občinske infrastrukture ter projektom, ki prispevajo k ciljem trajnostne urbane strategije ene od 11-ih slovenskih mestnih občin. Višina kredita lahko znaša od 500.000 do 7.000.000 evrov, financiranje pa znaša tudi do 100 odstotkov upravičenih stroškov z vključenim DDV. Doba kreditiranja je od treh do 25 let, moratorij na odplačilo glavnice pa do polovice ročnosti kredita.

Ukrep je namenjen:

 • mestnim občinam,
 • občinskim javnim stanovanjskim skladom,
 • drugim pravnim osebam javnega ali zasebnega prava, ki upravljajo s stavbami ali z javnimi površinami,
 • stanovanjskim kooperativam, kamor sodijo tudi neprofitne stanovanjske organizacije.

Pomembni roki

Vlogo je treba oddati najkasneje do 31. decembra 2023, vendar bo ukrep na voljo zgolj do porabe sredstev.

Dokumenti

Na spletni strani SID banke so na voljo vsi potrebni dokumenti (razpisna dokumentacija, vloge, vzorec kreditne pogodbe in podobno).

Krediti za mala in srednja podjetja, kriti z jamstvom SID banke

Program je namenjen financiranju sredstev za naložbe v opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva ali kritju stroškov materiala, storitev, drobnega inventarja, trgovskega blaga in dela. Financiranje omogoča 62,5-odstotno brezplačno, brezpogojno in prvovrstno jamstvo SID banke. To je namenjeno za kredite med 30.000 in 10.000.000 evri ter za dobo kreditiranja od 3 do 10 letMoratorij na odplačilo glavnice je mogoč do polovice ročnosti kredita.

Ukrep je namenjen:

 • pravnim osebam ali samostojnim podjetnikom, ki imajo status mikro, malega ali srednje velikega podjetja.

Pomembni roki

Vlogo je treba oddati najkasneje do 31. decembra 2023, vendar bo ukrep na voljo zgolj do porabe sredstev.

Dokumenti

Na spletni strani SID banke so na voljo vsi potrebni dokumenti (razpisna dokumentacija, vloge, vzorec kreditne pogodbe in podobno).

Davčna obravnava nastanitev

Če osebam, ki so morale zaradi poplav in plazov poiskati novo ali začasno nastanitev, delodajalec zagotovi brezplačno nastanitev ali nastanitev z znižano najemnino, se ta boniteta (dohodek, ki ga s tem dejansko privarčujejo) do konca leta 2024 ne šteje v osnovo za plačilo dohodnine.

Podjetjem in samostojnim podjetnikom, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov, se pri ugotavljanju davčne osnove priznajo odhodki, ki nastanejo v zvezi s to nastanitvijo do konca leta 2024.

Ukrep je namenjen:

 • osebam, ki so morale zaradi poplav in plazov poiskati novo ali začasno nastanitev,
 • in podjetjem ter samostojnim podjetnikom, ki jim zagotovijo to nastanitev.

Pojasnila bodo v kratkem objavljena na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije.

Ugodna davčna obravnava za uničeno opremo

Podjetjem in samostojnim podjetnikom, ki jim je poplava v avgustu 2023 uničila opremo, ki je bila kupljena pred manj kot tremi leti in je za vlaganje vanjo že uveljavljena davčna olajšava za investiranje, ne bo treba povečati davčne osnove v višini koriščenja davčne olajšave, v obdobju uničenja.

Ukrep je namenjen: 

 • podjetjem in samostojnim podjetnikom, ki davčno osnovo ugotavljajo na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov.

Obračun elektrike 14. avgusta po nižji postavki

Za vse prebivalce Republike Slovenije je bila električna energija na ponedeljek, 14. avgusta 2023 (dan solidarnosti), obračunana po nižji postavki. Dobavitelji bodo samoiniciativno obračunali porabo električne energije po nižji tarifi. 

Ukrep je namenjen:

 • vsem prebivalcem Republike Slovenije na dan solidarnosti.

Za več informacij se obrnite na svojega dobavitelja električne energije.

Uporaba alternativnega energenta pred začetkom ogrevalne sezone

Tisti odjemalci, ki jim zaradi poplav ne bo možno zagotoviti dobave izbranega energenta pred začetkom ogrevalne sezone, imajo pravico do uporabe drugega energenta. Zaradi nezmožnosti izvajanja pogodb o dobavi in dostopu ne nosijo negativnih posledic, ki izhajajo iz obstoječega pogodbenega razmerja. 

Ukrep je namenjen 

 • gospodinjskim in poslovnim odjemalcem, ki zaradi posledic poplav nimajo zagotovljene oskrbe z izbranim energentom pred začetkom ogrevalne sezone.

Pomembni roki

Dobavitelj mora v 15-ih dneh od uveljavitve zakona obvestiti upravičence, da jim ne bo mogel zagotoviti toplote do 1. oktobra 2023. Istočasno bo moral dobavitelj sporočiti, kdaj bo dobava energenta možna. Ko odjemalci prejmejo obvestilo svojega dobavitelja, imajo pravico do uporabe drugega energenta, katerega si uredijo sami.

Za več informacij se obrnite na svojega dobavitelja električne energije.

Podaljšanje rokov za izvedbo projektov

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport si bo v okviru zmožnosti prizadevalo ugoditi predlogom podjetij in občin za podaljšanje rokov za izvedbo projektov, za oddajo zahtevkov za izplačilo, za predložitev poročil ter po potrebi tudi ostale roke in zaveze iz pogodb o sofinanciranju za prizadeta podjetja.

Ukrep je namenjen:

 • podjetjem, katerim je Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport dodelilo sredstva za izvedbo prijavljenih projektov.