Skoči do osrednje vsebine

Projekti sofinancirani s strani EU v letih 2007 do 2013

Naložbe sofinancirane s strani RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj - OP ROPI 2007–2013

Direkcija za infrastrukturo je bila na osnovi Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013 (OP ROPI) upravičena do uporabe 189,7 mio EUR sredstev za potrebe cestnega omrežja. Ta kvota je bila kasneje, leta 2011, zaradi spremenjene politike porabe evropskih sredstev oziroma povečanja vlaganj v izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in v raziskovalno odličnost (od zidov k inovativnosti, delovnim mestom in trajnosti), zmanjšana na 136,8 mio EUR.

Indikativni nabor prioritetnih projektov v OP ROPI je izhajal iz splošnega slabega stanja obstoječega omrežja državnih cest, ki vse bolj postaja omejitveni dejavnik skladnega regionalnega razvoja območij Slovenije, ki ne ležijo na avtocestnem križu. Z obnovo in dograditvijo državnih cest (projekti morajo biti zaključeni do konca 2015) bodo odpravljena nekatera ozka grla ter povečana pretočnost in varnost prometa. Odprava ozkih grl bo imela direktne ekonomske učinke pri uporabnikih (znižanje stroškov transporta), posredno pa bo omogočila izboljšanje konkurenčnosti gospodarstva (dostopnost povečuje tržni potencial za proizvodnjo in turizem), ter bo imela ugoden vpliv na regionalni razvoj. Skladno s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije je, v povezavi z ekološko naravnano turistično ponudbo, planiran tudi razvoj omrežja kolesarskih poti.

V okviru Prednostne usmeritve cestna infrastruktura-ESRR je predvidena gradnja novih cestnih odsekov in kolesarskih poti, izgradnja izven nivojskih križanj, rekonstrukcije cest in gradnja obvoznic.

Osnovni nabor projektov za OP ROPI je bil pripravljen leta 2006. Za pospešitev črpanja EU sredstev je bil leta 2010 pripravljen predlog za spremembo OP ROPI s posodobljeno listo prioritetnih projektov na cestni infrastrukturi, ki je bil aprila 2011 tudi potrjena pri Evropski komisiji. Kljub številnim težavam, ki so se začele pojavljati ravno v obdobju po letu 2011 (pomanjkanje proračunskih sredstev za predhodna dela na projektih, večkratne blokade proračuna, kot posledica politične nestabilnosti oziroma menjav vlad, stečaji številnih gradbenih podjetij in iskanje novih izvajalcev, številni revizijski zahtevki v postopkih oddaje javnih naročil, predvsem v letu 2013) pa bo Direkcija RS za infrastrukturo do konca finančne perspektive 2007-2013, v okviru razpoložljivih EU sredstev v višini 136,8 mio EUR, realizirala 25 projektov na cestni infrastrukturi:
• sedem obvoznic,
• rekonstrukcijo šestih odsekov cest,
• šest izvennivojskik križanj ceste in železnice in
• šest odsekov kolesarskih povezav.

V okviru OP ROPI 2007–2013 bo zgrajenih ali rekonstruiranih več kot 40 kilometrov cest in pridobljenih 40 kilometrov novih površin za kolesarje katerih skupna vrednost gradbenih del je okoli 160 mio EUR.

Iz naslova projekta Tehnične pomoči OP ROPI 2007–2013 pa je Direkcija RS za infrastrukturo s pomočjo sredstev ESRR izdelala tudi projektno dokumentacijo za izvedbo južne obvoznice Bleda.

V letu 2015 je bil ob spremembi OP ROPI-ja na seznam sofinanciranja z EU sredstvi, vključen tudi projekt Rekonstrukcija mostov na državnih cestah, odločba organa upravljanja je bila izdana za 10 premostitvenih objektov. Gradbena dela na teh objektih so se že začela v preteklih dveh letih in so v večini že zaključena oziroma bodo zaključena do konca leta 2015.

Seznam objektov:
• rekonstrukcija mostu čez Savo v Podnartu,
• rekonstrukcija objekta čez potok Vitovšek v Šempasu,
• rekonstrukcija mostu čez Gračnico v Lokavcu,
• rekonstrukcija mostu čez Gračnico v Jurkloštru,
• nadomestna gradnja porušenega mostu čez Hotunjščico,
• gradnja nadomestnega mostu čez Socko pri Skrlinovem gradu,
• izgradnja dveh propustov v razpadajočem stanju pri Petrovem Brdu,
• rekonstrukcija viadukta na Trojanah in
• rekonstrukcija mostu v Prestranku.

Prav tako je bil na seznam sofinanciranja z EU sredstvi, vključen tudi projekt rekonstrukcija ceste RT-910, odsek 1130 Sorica–Podrošt od km 4,040 do km 4.640 - dokončanje etape III. in etapa IV.