Skoči do osrednje vsebine

Naložbe sofinancirane s strani RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj - OP EKP 2014–2020

Kolesarska povezava Idrija–Mokraška vas

Kolesarska povezava med Idrijo in Mokraško vasjo je doslej potekala po obstoječih sprehajalnih poteh in mestnih ulicah ter ob državni cesti Spodnja Idrija–Godovič, kjer ni bilo nobenih urejenih kolesarskih površin ali ustrezne prometne signalizacije. Ureditev kolesarske povezave bistveno izboljšuje pogoje za varno kolesarjenje in prispevala k izboljšanju trajnostne mobilnosti.
Trasa se začne pri trgovskem centru Tuš in poteka po obstoječih pešpoteh urbanega okolja, mestnih ulicah (Vodnikovi ulici in Arkovi ulici) in obstoječih nekategoriziranih poteh izven mestnega območja (delno po pešpoti ob desnem bregu Idrijce nad betonskim dovodnim kanalom za HE Marofov) ter se zaključi pred trgovino Eurospin. Izvedba je obsegala gradnjo kolesarske poti, vključno z vsemi ostalimi potrebnimi ukrepi kot so ureditev odvodnjavanja ter prometne opreme in signalizacije, gradnjo podpornega zidu ter kamnite zložbe, dograditev obstoječega prepusta, ureditev cestne razsvetljave, zaščito ali prestavitev komunalnih vodov ter hortikulturno ureditev.

Gradnja 3,4 km dolgega odseka kolesarske povezave G4 med Idrijo in Mokraško vasjo je bila zaključena konec meseca julija 2019. Gradnjo v vrednosti 1,63 mio EUR je izvedlo podjetje SGP ZIDGRAD Idrija d.d. Skladno z Dogovorom za razvoj Goriške razvojne regije in na podlagi Odločitve o podpori št. 4-4/10/MZI/0, je bila gradnja v vrednosti 844.291,95 EUR financirana iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Kolesarska povezava Celje–Laško (etapa I: Celje-Tremerje)

Nova kolesarka povezava med Celjem in Laškim, kjer se je do sedaj kolesarski promet v pretežnem delu odvijal po prometno obremenjeni državni cesti G1-5/0328, je povezala Mestno občino Celje kot pomembno regionalno in lokalno središče z zaledjem. Urejena kolesarska povezava zagotavljala pogoje za dnevne migracije kolesarjev, dolgoročno pa, z izboljšanjem pogojev za varno kolesarjenje, spodbuja trajnostno mobilnost. Projekt izgradnje nove kolesarske povezave prispeva k uresničevanju ciljev celostne prometne strategije Mestne občine Celje in Občine Laško, v prihodnosti (ko bo kolesarska povezava D1 povezana v celoto), pa bo zgrajeni odsek služil tudi za daljinsko kolesarjenje.


Kolesarska povezava med Celjem in Laškim bo dolga okoli 11 km, I. etapa, med Celjem in Tremerjami pa poteka v dolžini 6,1 km. Kolesarka pot v pretežnem delu poteka po levem bregu Savinje, delno po obstoječih lokalnih cestah in javnih poteh. Ureditve so obsegale gradnjo kolesarske poti in hodnikov za pešce, gradnjo podpornih konstrukcij, brv za kolesarje čez Savinjo, dve počivališči ter javno razsvetljavo.


Ocenjena vrednost investicije je 3,5 mio EUR, od tega je, skladno z Dogovorom za razvoj Savinjske regije, predviden delež sofinanciranja iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 1,8 mio EUR.
I. etapa kolesarske poti je bila predana v uporabo aprila 2019.

Južna obvozna cesta mesta Murska Sobota

Južna obvoznica predstavlja izvedbo I. faze predvidene vzhodne obvoznice Murske Sobote, ki se bo kasneje, v II. fazi, nadaljevala do križišča Čarda. Izgradnja ceste pomeni spremembo prometnih razmer, saj bo nova obvozna cesta prevzela večji del prometa obstoječe regionalne ceste R3-740 (Tišinske in Cankarjeve ulice).

Južna obvozna cesta v skupni dolžini 2.720 metrov je bila prometu predana 19. 9. 2018. V sklopu obvozne ceste sta bili izvedeni dve krožni križišči (prvo z lokalno cesto Bakovci-Murska Sobota in drugo z regionalno cesto R1-232 Murska Sobota-Lipovci), priključek s Tomšičevo ulico ter 5 deviacij poljskih poti. Na lokaciji, kjer trasa prečka železniško progo Pragersko-Hodoš je zgrajen nadvoz v dolžini 43 metrov. Izgradnja je vključevala tudi namestitev prometne opreme in signalizacije, preureditev oz. zaščito komunalnih vodov ter aktivno protihrupno zaščito za naselje Bakša v skupni dolžini 292 m.

Gradnja južne obvoznice, ki je znašala 6,087 mio EUR je bila sofinancirana iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 4,927 mio EUR. Delež sofinancerja, Mestna občina Murska Sobota, je znašal 15.049,00 EUR.

Obvoznica Krško

Namen izgradnje 5 kilometrov obvoznice Krško je:
- povečanje prometne varnosti,
- skrajšanje potovalnih časov,
- izboljšanje tehničnih elementov,
- prometna razbremenitev naselja,
- boljša navezava na vseevropsko prometno omrežje (TEN­T).

Vrednost gradbenih del celotne obvoznice je 19 mio EUR, pri tem je bila celotna investicija sofinancirana iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (FP 2007-2013 in FP 2014-2020) v višini 10,53 mio EUR.

SEVERNI DEL OBVOZNICE KRŠKO
V letih 2007-2012 je bil zgrajen severni del obvoznice od mostu pri HE Krško do starega mostu na levem bregu Save (trasa ceste v dolžini 1,9 kilometra, most čez Savo pri HE Krško in krožišče na G1­5). Gradnjo severnega dela so financirali Direkcija za infrastrukturo, HES, Občina Krško in Nuklearna elektrarna Krško.
Direkcija za infrastrukturo je v finančni perspektivi 2007–2013 iz Evropskega sklada za regionalni razvoj dobila 1,8 milijona EUR sredstev.

JUŽNI DEL OBVOZNICE KRŠKO
Južni del obvoznice poteka od starega savskega mostu po rekonstruirani obstoječi lokalni cesti Krško–Vrbina na levem bregu Save do krožišča in ceste na visokovodnem nasipu. V krožišču se obvoznica odcepi na novi most čez Savo pri Žadovinku in se nadaljuje po novozgrajenem delu ceste mimo industrijske cone Žadovinek do priključka na obstoječo cesto G1­5. Skupna dolžina južnega dela je ca 3 kilometra.

V sklopu izgradnje obvoznice so bile urejene tudi kolesarske steze in površine za pešce, večnamenska pot, servisna cesta za dostop do plinske postaje in javna razsvetljava, urejeni bodo komunalni vodi (vodovod, elektrovodi, prenosni plinovod, distribucijski plinovod, TK vodi, širokopasovno optično omrežje, kanalizacija s prestavitvijo črpališča) in krajinska arhitektura.

Za izvedbo investicije je v finančni perspektivi 2014–2020 iz Evropskega sklada za regionalni razvoj odobrenih 8,73 milijona EUR. Gradnjo južnega dela obvoznice je sofinancirala tudi Občina Krško v višini 2,8 mio EUR.

Obvoznica Kidričevo

Konec novembra 2019 je bila izdana odločitev o podpori št. 7-2/3/MZI/0 za operacijo: »Obvoznica Kidričevo«.

Na programskem območju kohezijska regija Vzhodna Slovenija, Podravska razvojna regija, je odobren je finančni prispevek iz Evropskega sklada za regionalni razvoj kot prispevek Evropske unije za operacijo »Obvoznica Kidričevo« v višini 6.672.688,00 EUR.

Navezovalna cesta Ljubečna-AC priključek Celje vzhod

Na programskem področju kohezijska regija Vzhodna Slovenija, Savinjska razvojna regija, je bila marca 2020 izdana odločitev o podpori št. 7-2/4/MZI/0 za operacijo: »Navezovalna cesta Ljubečna-AC priključek Celje vzhod«, z odobrenim finančnim prispevkom iz Evropskega sklada za regionalni razvoj kot prispevek Evropske unije v višini 2.800.000,00 EUR.
Dolžina novo predvidene ceste znaša 1.360 m. Cesta je zasnovana kot dvopasovna cesta, namenjena za promet z motornimi vozili, za predvideno računsko hitrost 80 km/h.

Gradnja:
- novo navezovalno cesto v dolžini 1.360 m skupne širine 9,50 m s prometno opremo in signalizacijo,
- krožno križišče K1 v km 0+250 premera 45,00 m,
- lokalno cesto dolžine 339 m skupne širine 7,15 m do obstoječe ceste skozi naselje Ljubečnater spremljajoče ureditve:
- ureditev priključnih in dovoznih cest,
- ureditev površin za kolesarje in pešce,
- vodnogospodarske ureditve (prepusti, regulacija),
- izgradnjo ločenega sistema za odvodnjo padavinskih odpadnih voda,
- prestavitev obstoječe komunalne kanalizacije,
- prestavitev oz. rekonstrukcijo obstoječega vodovodnega omrežja,
- izvedbo javne razsvetljave,
- izvedbo kabelske kanalizacije za prestavitev in zaščito NN, SN in TK vodov,
- krajinsko ureditev območja ceste.

Nova navezovalna cesta bo kategorizirana kot regionalna cesta tretjega reda, torej bo prevzela funkcijo obstoječe regionalne ceste R3-752/7206, ki poteka skozi naselje Ljubečna. Slednja se bo prekategorizirala v lokalno cesto in bo prevzela funkcijo povezave tamkajšnjih naselij (Ljubečna, Šmiklavž pri Škofji vasi …) z novo navezovalno cesto.

Zemljevid poteka trase nove ceste Ljubečna-AC (Celje Vzhod)

Trasa ceste Ljubečna-AC (Celje Vzhod)