Skoči do osrednje vsebine

Nadaljnji razvoj e-ARH.si v obdobju 2016-2020

Dolgoročno ohranjanje elektronskega arhivskega gradiva vključuje prevzem elektronskega arhivskega gradiva od ustvarjalcev, dolgoročno ohranjanje po načelih varne dolgoročne hrambe, kot jih določa tudi Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (dostopnost, uporabnost, celovitost, avtentičnost, trajnost) in zagotavljanje nadaljnje dostopnosti do tega gradiva vključno z možnostjo njegove ponovne uporabe za bodoče uporabnike. Strategija in izvedbeni načrt   e-ARH.si temeljita na dosedanjem delu arhivov in predvidevata šest strateških prednostnih nalog do leta 2020: skrb za elektronsko arhivsko gradivo pri ustvarjalcih in prevzem v e-ARH.si, skrb za dolgoročno ohranjanje elektronskega arhivskega gradiva v e-ARH.si, skrb za nadaljnjo uporabo in povečanje dostopnosti elektronskega arhivskega gradiva, aktivno sodelovanje z drugimi sorodnimi inštitucijami doma in v tujini, podpora strokovnemu razvoju zaposlenih pri ustvarjalcih elektronskega arhivskega gradiva in v arhivih, zagotavljanje kakovosti e-ARH.si v skladu s CAF (angleško Common Assessment Framework) in promocija.

Strategija skupaj z izvedbenim načrtom, postavlja okvir za vzpostavitev stabilnega in zaupanja vrednega slovenskega elektronskega arhiva e-ARH.si do leta 2020, s čimer bo omogočena uporaba nacionalne arhivske kulturne dediščine v elektronski obliki.

e-ARH.si danes:

  • je organiziran v skladu s standardom ISO 14721:2003 (OAIS referenčni model) in deluje v SJAS na lastni organizacijski in informacijski infrastrukturi;
  • predstavlja varen, zanesljiv in zakonsko skladen sistem za dolgoročno ohranjanje eAG v neposrednem upravljanju SJAS na treh geografsko oddaljenih lokacijah;
  • ustvarjalcem eAG ponuja programska orodja, ki so razvita na podlagi lastnega znanja in izkušenj ter ponujajo možnost enostavnejše priprave in prenosa izbranih tipov eAG (nestrukturirani zapisi oz. vsebina ene ali več map v datotečnem sistemu, podatkovne zbirke v obliki relacijskih baz, gradivo iz informacijskih sistemov za upravljanje z dokumenti) v e-ARH.si;
  • vsem zainteresiranim uporabnikom ponuja programska orodja za enostavnejši, hitrejši in oddaljen dostop do izbranih tipov eAG.

Nadaljnji razvoj e-ARH.si v obdobju 2016–2020:

  • predstavlja uresničitev strategije in izvedbenega načrta razvoja e-ARH.si v obdobju 2016–2020, ki predvidevata nadaljevanje razvoja varnega, dolgoročnega, centraliziranega, standardiziranega in zaupanja vrednega sistema za dolgoročno ohranjanje eAG;
  • se izvaja v okviru projekta e-ARH.si: ESS 2016–2020:
  • financiran iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostna os 11. (Pravna država), izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev, specifični cilj 11.1.3 Izboljšanje upravljanja in večja transparentnost v javni upravi z uvedbo novih orodij metod in interoperabilnih rešitev;
  •  vrednost: 4 mio EUR (80% EU, 20 % SLO).

6 strateških prednostnih nalog e-ARH.si 2016 - 2020: