Skoči do osrednje vsebine

Program razvojnih ukrepov na območju, kjer živi madžarska narodna skupnost

Analiza stanja

Uresničevanje ustavnih pravic madžarske narodne skupnosti na področju ustvarjanja gospodarske osnove narodnosti urejata Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in Zakon o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij.

Posebnost tega področja je, da se pri izvajanju sistemskih ukrepov za zagotavljanje gospodarske osnove avtohtonih narodnih skupnosti (italijanske in madžarske) izvajajo ukrepi na območjih, kjer narodni skupnosti živita. Pri tem subjekti, ki so upravičeni do konkretnih pomoči, niso predstavniške organizacije samoupravnih narodnih skupnosti, pač pa gospodarski subjekti, neodvisno od tega, ali so njihovi lastniki oziroma zaposleni pripadniki večinskega naroda, manjšine ali tuji investitorji.

Cilji

Z ukrepi želimo omogočiti hitrejši razvoj območij, na katerih živi narodna skupnost.

Program je namenjen razvoju gospodarske osnove območja, kjer živijo pripadniki madžarske avtohtone narodne skupnosti, kar podrobneje pomeni ustvarjanje novih delovnih mest in ohranjanje že obstoječih, vzpostavljanje nove infrastrukture in posodobitev že obstoječe ter povečanje privlačnosti območja. S štiriletnim programom želimo kar najbolj učinkovito odpraviti posledice gospodarske krize in nerazvitost območja, ki po podatkih še vedno nazaduje v primerjavi z drugimi regijami v državi. Program je namenjen vsem upravičencem, ki svojo dejavnost opravljajo na območju, kjer živijo pripadniki madžarske avtohtone narodne skupnosti, in ki bodo z izvedbo svojih projektov pripomogli k uresničitvi njegovih ciljev.

Ukrepi

Ukrepi razvojne podpore:

Določijo se finančne spodbude za hitrejši razvoj območij, na katerih živi madžarska narodna skupnost in sicer:

 • finančnem načrtu Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja,
 • v državnem proračunu.

Ukrepi programa:

 • spodbujanje naložb v gospodarstvu,
 • spodbujanje turističnih dejavnosti in produktov,
 • sofinanciranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi (ni bilo izvedenih aktivnosti),
 • promocija območja in podpora pri izvajanju programa.

Upravičena območja

Programsko območje, opredeljeno po posamezni občini in njihovih naselij, kjer imajo upravičenci pravico izvajati projekte:

 • občina Dobrovnik: Dobrovnik/-Dobronak in Žitkovci/-Zsitkóc,
 • občina Hodoš: Hodoš/-Hodos in Krplivnik/-Kapornak,
 • občina Moravske Toplice: Čikečka vas/-Csekefa, Motvarjevci/-Szentlászló, Pordašinci/- Kisfalu, Prosenjakovci/-Pártosfalva, Središče/-Szerdahely,
 • občina Lendava: Banuta/-Bánuta, Čentiba/-Csente, Dolga vas/-Hosszúfalu, Dolgovaške gorice/-Hosszúfaluhegy, Dolina pri Lendavi/-Völgyifalu, Dolnji Lakoš/-Alsólakos, Gaberje/- Gyertyános, Genterovci/-Göntérháza, Gornji Lakoš/-Felsőlakos, Kamovci/-Kámaháza, Kapca/- Kapca, Kot/-Kót, Lendava/-Lendva, Lendavske gorice/-Lendavahegy, Mostje/-Hidvég, Petišovci/-Petesháza, Pince/-Pince, Pince Marof/-Pincemajor, Radmožanci/-Radamos, Trimlini/-Hármasmalom, ter
 • občina Šalovci: Domanjševci/-Domonkosfa.

Učinki, rezultati finančnih spodbud

 • Kazalniki in učinki glede na ukrep programa

  Kazalnik učinka: Z zaključenimi javnimi razpisi je bilo skupaj 10 gospodarskih subjektov, vključenih v sofinancirane projekte.
  Kazalnik vpliva: Z zaključenimi javnimi razpisi se je na Programskem območju odprlo 10 novih delovnih mest.
  S tem stremimo k uresničitvi ciljev samega Programa in sicer v štirih proračunskih letih programsko območje, kjer živijo pripadniki madžarske avtohtone narodne skupnosti, z razvojno nazadujočega položaja dvigniti na višjo raven, kar vključuje razvoj že obstoječih podjetij, vzpostavitev nove in posodobitev obstoječe infrastrukture in povečanje privlačnosti območja, kar bo posledično pripomoglo k ustvarjanju novih delovnih mest in znižanju stopnje brezposelnosti.
  Analize in raziskave

Dokumenti

Trajanje

Trajanje je od 30. junija 2017 do 31. decembra 2020.