Skoči do osrednje vsebine

V Sloveniji so bila pripravljena štiri poročila o okolju:

Zadnje poročilo: Poročilo o okolju v Republiki Sloveniji 2017 prikazuje stanje okolja in njegovo povezanost z dogajanji v družbi za obdobje 2009  - 2015. 

Na podlagi kazalcev okolja, rezultatov obratovalnih in drugih monitoringov ter ustreznih strokovnih podlag je možno zaključiti, da se stanje okolja v Sloveniji izboljšuje. To je rezultat načrtne okoljske politike in celovite okoljske zakonodaje, sprejete v zadnjih desetletjih. Zmanjšali so se izpusti nekaterih onesnaževal v zrak in vodo, boljše ravnamo z odpadki, okrepljena so prizadevanja za ohranjanje biotske raznovrstnosti, bolje razumemo povzročitelje okoljskih izzivov. Zaskrbljujoče pa je stanje okolja na posameznih omejenih lokacijah, predvsem glede kakovosti zraka in onesnaženosti tal, boljši napredek je nujen tudi pri trajnostni rabi prostora. 

Hkrati poročilo ugotavlja, da stanje okolja v Sloveniji ni odvisno od našega lokalnega ravnanja, saj nanj vplivajo tudi globalne obremenitve, ki se povečujejo hitreje kot doslej predvsem zaradi gospodarske rasti, rasti prebivalstva ter spreminjajočih se vzorcev potrošnje in proizvodnje.

Poročilo opozarja na spremenjena in razširjena področja okoljskih izzivov. Tradicionalni »nadzor nad emisijami« in »varstvo narave« je razširilo zavedanje o omejenem prostoru in naravnih virih, o pomenu ekosistemskih storitev za ohranjanje blaginje in o tem, da negativnih učinkov naših vzorcev potrošnje in proizvodnje ne moremo prelagati na druge regije.

Okoljevarstvena prizadevanja se premikajo v smer nizkoogljične družbe, krožnega gospodarstva, odpornih ekosistemov in trajnostnih modelov razvoja. To so temelji blaginje državljanov, ki so prepoznane tudi v okoljskem programu EU s sporočilnim naslovom ‘Dobro živeti ob upoštevanju omejitev našega planeta’. Sliši se lepo, a ta »vizija ni več okoljska, če je sploh kdaj bila«. Za njeno uresničitev politike varstva okolja ne moremo izvajati ločeno od drugih politik, še posebej prehranske, energetske in mobilnostne, ki so neločljivo povezane s širšim gospodarskim in družbenim razvojem.

Ključno sporočilo tega poročila o okolju je, da je okoljska politika privedla do občutnega izboljšanja stanja okolja, vendar pomembni okoljski izzivi ostajajo. Še več – nastajajo novi, za katere bo treba najti nove, inovativne ukrepe in predvsem krepiti zavedanje, razumevanje, znanje, ki bodo omogočili njihovo izvedbo v praksi na družbeno pravičen način.