Skoči do osrednje vsebine

Poročila o okolju so dokumenti, ki celovito prikažejo stanje okolja v Sloveniji, in nastajajo ciklično, praviloma vsake štiri leta.

Poročila so namenjena seznanitvi splošne in strokovne javnosti s stanjem okolja, uporabljajo pa se tudi kot izhodišče za načrtovanje politike varstva okolja. Za načrtovanje svojih dejavnosti na področju varstva okolja pa jih lahko uporabljajo prav vsi deležniki na področju varstva okolja (nevladne organizacije in druge strokovne organizacije na področju varstva okolja, gospodarske in kmetijske organizacije, posamezniki).  

Na podlagi izkušenj iz priprave poročil o okolju v preteklosti, kazalcev o okolju in spoznanj na področju varstva okolja poteka letos poteka priprava novega poročila: Poročilo o okolju 2021.

Poročilu o okolju 2021 bo vsebovalo:    

 1. prikaz stanja delov okolja: narava (BR, naravne vrednote, območja z varovanimi režimi), zrak, tla in površje, vode, morsko okolje,
 2. opis dogajanj v okolju: podnebne spremembe, hrup v okolju, ravnanje z odpadki, okoljsko degradirana območja, sevanja, nesreče v okolju, GSO, ravnanje s kemikalijami,
 3. opis vpliva sektorjev (industrijska proizvodnja, kmetijstvo, gozdarstvo, promet, turizem, potrošnja v gospodinjstvih) na stanje okolja in oceno vključevanja zahtev varstva okolja v politike razvoja teh sektorjev,
 4. opis ukrepov varstva okolja, ki se izvajajo na podlagi Nacionalnega programa varstva okolja za obdobje 2020-2030 in drugih strateško-operativnih programov varstva okolja – na primer glede ravnanja z odpadki ali kakovosti zraka,
 5. opis mehanizmov varstva okolja: javne službe varstva okolja, ozaveščanje in izobraževanje o okolju, financiranje varstva okolja,
 6. opis pomembnih mednarodnih dogajanj na področju varstva okolja.

Pripravo Poročila o okolju 2021 vodi uredniški odbor, ki ga je imenoval minister za okolje in prostor, in poteka po naslednjih korakih in časovnici:

 • Imenovanje uredniškega odbora: januar 2021

 • Opredelitev formata in vsebine poročila ter zasnove in nosilcev poglavij: februar 2021

 • Noveliranje kazalcev o okolju: april 2021

 • Izdelan osnutek poročila: junij 2021

 • Sodelovanje javnosti z mnenj in komentarji na osnutek poročila: julij-avgust 2021

 • Izdelan predlog poročila: september 2021

 • Medresorsko usklajevanje: oktober 2021

 • Predlog poročila predložen v sprejem Vladi RS: november 2021