Skoči do osrednje vsebine

Opis programa

Raziskovalni program Euratom spada v okvir raziskovalnega in inovacijskega programa Obzorje Evropa, vendar je nekoliko specifičen, saj je pravna osnova za raziskovalni program pogodba Euratom in Uredba o ustanovitvi raziskovalnega programa Euratom za obdobje 2021-2025. ki v času priprave tega sestavka (februar 2021) še ni bila sprejeta, čeprav je bil osnutek te uredbe na politični ravni že usklajen. Uredba obsega naslednja področja:

(a) fuzijske raziskave in razvoj (t.i. posredni ukrepi);

(b) jedrske cepitev (fisijo) in varstvo pred sevanjem (t.i. posredni ukrepi);

(c) delo skupnih raziskovalnih središč (JTC – Joint Research Centers) - t.i. neposredni ukrepi.

Program nadaljuje ključne raziskovalne dejavnosti sedanjega programa (jedrska varnost, fizično varovanje (security), varstvo pred sevanji, ravnanje z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom in fuzijska energija), razširil bo raziskave ne-energetskih uporab ionizirajočega sevanja in izboljšal področja izobraževanja, usposabljanje in dostop do raziskovalne infrastrukture. Poleg tega bo podpiral mobilnost raziskovalcev na jedrskem področju v okviru ukrepov Marie Skłodowska-Curie (MSCA) v programu Obzorje Evropa.

Program Euratom uporablja iste instrumente in pravila za sodelovanje kot Obzorje Evropa.

Euratom - fisija (cepitev)

Euratom – fisija in področja, ki se lahko financirajo iz tega programa:

(1) Jedrska varnost: varnost reaktorskih sistemov in gorivnih ciklov, ki se uporabljajo v Skupnosti vključno z ohranitvijo širokega strokovnega znanja o jedrski varnosti v Skupnosti; vrste reaktorjev in njihovi celotni gorivni cikli vključno z ločevanjem in transmutacijo, ki se bodo lahko uporabljali v prihodnosti.

(2) Varno ravnanje z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki: ravnanje in zlasti dejavnosti pred odlaganjem in odlaganje srednje- in  visoko- radioaktivnih ter dolgoživih radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva; odlaganje radioaktivnih odpadkov iz drugih odpadnih tokov in procesov, za katere je industrijsko dodelani procesi obdelave odpadkov trenutno ne obstajajo ali bi jih bilo mogoče izboljšati; zmanjšanje količine radioaktivnih odpadkov in zmanjšanje radiotoksičnosti teh odpadkov; upravljanje in prenos znanja in kompetenc med generacijami in med programi držav članic na področju ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom.

(3) Razgradnja: raziskave za razvoj in vrednotenje tehnologij za razgradnjo in okoljsko sanacijo  jedrskih objektov; podpora za izmenjavo najboljših praks in znanja o razgradnji.

(4) Uporaba jedrske znanosti in ionizirajočega sevanja, varstvo pred sevanjem, pripravljenost na izredne dogodke: - Uporaba jedrske znanosti in tehnologij ionizirajočega sevanja na medicinskem, industrijskem in drugih raziskovalnih področjih; učinki in tveganja nizkih doz sevanja zaradi industrijske, medicinske ali okoljske izpostavljenosti; pripravljenost na izredne dogodke s sevanjem in raziskave radioekologije; varna in zanesljiva dobava in uporaba radioizotopov; modeli za simulacijo porazdelitve radioaktivnosti v okolju (dispersion and transport models)  in podpora za izmenjavo podatkov, opozorilne sisteme (mreže zgodnjega obveščanja) in sodelovanje pri merilnih metodah, ki jih obvladajo skupna raziskovalna središča.

(5) Jedrsko varovanje, varovanje jedrskih snovi in neširjenje orožja (ki se izvajajo z neposrednimi ukrepi, kar pomeni, da to izvajajo skupna raziskovalna središča-JRC): metode in tehnologija za podporo in krepitev varovanja jedrskih snovi Skupnosti in mednarodno; operativna podpora in usposabljanje za Euratomov sistem varovanja jedrskih snovi; tehnična podpora izvajanju pogodbe o neširjenju jedrskega orožja na področju varovanja jedrskih snovi vključno s podporo krepitvi izvoznega režima EU za nadzor nad neširjenjem jedrskega orožja; raziskave in podpora za povečanje jedrske in radiološke varnosti in varovanja v okviru globalnega JRKB (radiološkega, jedrskega, kemijskega, biološkega) delovanja in s tem povezanih strategij EU; metode in tehnologija za odkrivanje jedrskih in radioaktivnih snovi zunaj upravnega nadzora ter preprečevanje in ukrepanje ob dogodkih, ki vključujejo takšne snovi, vključno z jedrsko forenziko; podpora za krepitev zmogljivosti za jedrsko varovanje z uporabo Evropskega centra za izobraževanje o jedrskem varovanju (European Nuclear Security Training Centre).

Euratom - fuzija (zlivanje)

Euratom raziskave fuzijske energije se izvajajo v okviru evropskega konzorcija za razvoj fuzijske energije EUROfusion. Raziskave potekajo v skladu z Evropskim fuzijskim raziskovalnim kažipotom, ki opisuje raziskave in razvoj, potreben za zagotavljanje osnove za fuzijsko elektrarno, ki proizvaja električno energijo. Kratkoročno in srednjeročno je ključni korak dokončanje gradnje in začetno obratovanje ITER, intenziven program raziskav fuzije pa bo dopolnil evropske dejavnosti na področju ITER, da bo podprl prihodnje operacije ITER in priprave na demonstracijski reaktor DEMO.

Delovni program

Euratom