Skoči do osrednje vsebine

Načrt za okrevanje in odpornost obravnava pomanjkanje javnih najemnih stanovanj v Sloveniji. Dostop do ustreznih stanovanj je še posebej težaven za mlade, mlade družine, socialno ogrožene in druge marginalizirane skupine.

Cilj reforme in naložbe komponente Stanovanjska politika je vzpostaviti pogoje za krepitev fonda javnih najemnih stanovanj z reformo stanovanjske politike in s tem povezanimi naložbami v nova najemna stanovanja ter nakup in obnovo obstoječih praznih stanovanj. S tem se bodo zmanjšali stanovanjski stroški za ciljne skupine, vključno s socialno ogroženimi posamezniki in družinami.

Krepitev fonda javnih najemnih stanovanj - reforma

Cilj reforme je povečati število javnih najemnih v Sloveniji, predvsem za socialno prikrajšane in marginalizirane skupine.

Reforma vključuje začetek veljavnosti sprememb Stanovanjskega zakona, ki bodo uskladile višino neprofitne najemnine javnih stanovanjskih skladov in omogočile dodatno zadolževanje teh skladov. Te spremembe naj bi zagotovile dolgoročno finančno stabilnost javnih stanovanjskih skladov v Sloveniji.

S spremembami bo vzpostavljena tudi storitev javnega najema stanovanj, katere cilj je pridobiti in prenoviti obstoječa prazna stanovanja v zasebni lasti za namen cenovno dostopnih stanovanj.

Na splošno naj bi reforma olajšala gradnjo vsaj 5000 dodatnih najemnih stanovanj in aktiviranje približno 2000 trenutno praznih zasebnih stanovanj, ki bi jih lastniki oddali v javni najem, izvajalec javnega najema pa bi jih nato upravičencem oddajal v podnajem, ki naj bi jih kupili in prenovili javni stanovanjski skladi.

Mejnik in cilj v zvezi z izvedbo reforme bosta dosežena predvidoma do 30. junija 2026.

Pristojni za izvedbo: Ministrstvo za okolje in prostor.

Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj - naložba

Cilj naložbe je zmanjšati primanjkljaj javnih najemnih stanovanj v Sloveniji. Naložba vključuje okrepitev fonda javnih najemnih stanovanj za 480 stanovanjskih enot. Projekti občin, stanovanjskih skladov ter drugih organizacij, ustanovljenih s ciljem zadovoljevanja potreb po javnih stanovanjih, ki lahko obsegajo novogradnjo, nakup ali nakup z obnovo stanovanj, bodo izbrani z javnim razpisom. Cilj naložbe je zmanjšati primanjkljaj javnih najemnih stanovanj v Sloveniji. 

Mejnik in cilja v zvezi z izvedbo naložbe bodo doseženi predvidoma do 31. decembra 2025.

Vrednost naložbe je ocenjena na 73,2 milijona evrov, od tega predvidoma 60 milijonov evrov iz Mehanizma za okrevanje in odpornost.

Pristojni za izvedbo: Ministrstvo za okolje in prostor.

Končni prejemniki sredstev: Stanovanjski sklad Republike Slovenije, občine, občinski stanovanjski skladi, neprofitne stanovanjske organizacije.