Skoči do osrednje vsebine

Vsi udeleženci izvajanja Načrta za okrevanje in odpornost morajo zagotavljati ustrezen in učinkovit sistem notranjih kontrol in druge mehanizme za zaščito finančnih interesov Evropske unije in države, zlasti v zvezi s preprečevanjem, odkrivanjem in odpravljanjem goljufij, korupcije, dvojnega financiranja in nasprotij interesov. Na tem mestu so zbrane informacije, ki so lahko udeležencem pri tem v pomoč.

H krepitvi že vzpostavljenega sistema izvajanja Načrta za okrevanje in odpornost prispeva tudi kontinuirano izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju zaščite finančnih interesov Evropske unije, tako za vodstvene kadre kot tudi za zaposlene, ki neposredno in posredno sodelujejo pri izvajanja Načrta za okrevanje in odpornost.

Izobraževanja in koristne povezave

Integriteta

Nasprotje interesov

  • Smernice Evropske komisije o izogibanju in obvladovanju nasprotja interesov v skladu s finančno uredbo (2021/C 121/01) - Celotni dokument in povzetek.

Goljufije

Pri izvajanju ukrepov Načrta za okrevanje in odpornost velja ničelna toleranca do goljufij, ki pomenijo najvišjo stopnjo nepravilnosti, katere se odpravijo z vračilom dodeljenih sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost na projektu.

Dvojno financiranje

Orodja, ki nosilnim organom in izvajalcem ukrepov Načrta za okrevanje in odpornost omogočajo preverjanje tveganja dvojnega financiranja:

  • Aplikacija za prikaz porabe javnega denarja v Republiki Sloveniji - ERAR - Podatki: plačniki javnega denarja (na primer: ministrstvo, javno agencijo, zavod), kjer je prejemnik denarja določeni poslovni subjekt; prejemniki javnih sredstev, kjer je plačnik javni organ (na primer: določeno ministrstvo, javna agencija, zavod); proračunske postavke pri transakcijah iz državnega proračuna.
  • Aplikacija Javna objava dodeljenih državnih pomoči - JODP - Podatki: prejemniki državnih pomoči za podjetja in kmetijska gospodarstva. Večina projektov/programov Načrta za okrevanje in odpornost, kjer se sredstva NOO dodeljujejo preko javnih razpisov/pozivov in je končni prejemnik pravna oseba zasebnega prava, bi morala imeti potrjeno shemo državne pomoči, s katero se potem v MFERAC označi tudi posamezne projekte Načrta za okrevanje in odpornost.
  • Portal Odprti podatki Slovenije - OPSI - Podatki: vsi projekti v Načrtu razvojnih programov sprejetega proračuna.
  • Načrt razvojnih programov in Interaktivni grafični prikaz proračuna - Podatki: vsi projekti v sprejetem proračunu in zaključnem računu.
  • Portal javnih naročil - Podatki: obvestila in druga dokumentacija v zvezi z javnimi naročili.
  • Kohesio- Podatki: projekti in upravičenci sredstev evropske kohezijske politike.
  • Financial Transparency System - Podatki: pregled sredstev, prejetih iz proračuna EU skozi neposredno upravljanje, deljeno upravljanje ali posredno upravljanje.

Vsak neposredni proračunski uporabnik (v vlogi nosilnega organa, izvajalca ukrepa) lahko za namen preverjanj zaprosi Ministrstvo za finance, Direktoratu za proračun, za izpis vseh veljavnih projektov v Načrtu razvojnih programov državnega proračuna z vsemi viri financiranja, tudi razdeljeno po tipih proračunskih postavk, ki prikazujejo različne vire dodeljenih sredstev.

Javna naročila