Skoči do osrednje vsebine

narava (nature)

Celota materialnega sveta in sistem z naravnimi zakoni med seboj povezanih in soodvisnih delov okolja in procesov. Človek je sestavni del narave.

ohranjanje narave (nature conservation)

Dejavnost, ki jo sestavljata ohranjanje biotske raznovrstnosti in ohranjanje naravnih vrednot.

naravovarstvo (nature conservation)

Glej geslo “ohranjanje narave”

habitat (habitat)

Habitat vrste pomeni okolje, ki ga opredeljujejo značilni abiotski in biotski dejavniki in v katerem živi živalska ali rastlinska vrsta v katerem koli stadiju svojega razvoja.

habitatni tip (habitat type)

Povsem naravno ali polnaravno kopensko ali vodno območje s posebnimi geografskimi, abiotskimi in biotskimi značilnostmi.

biotska raznovrstnost (biodiversity/biological diversity)

Biotska raznovrstnost je raznovrstnost živih organizmov. Vključuje raznovrstnost znotraj vrst in med različnimi vrstami, gensko raznovrstnost ter raznovrstnost ekosistemov.

ekosistem (ecosystem)

Ekosistem je funkcionalna celota življenjskega prostora (biotop) in življenjske združbe (biocenoza), katerega sestavine so v dinamičnem ravnovesju.

naravne vrednote (natural features)

Geološki pojavi, minerali in fosili ter njihova nahajališča, površinski in podzemski kraški pojavi, podzemske jame, soteske ter drugi geomorfološki pojavi, ledeniki in oblike ledeniškega delovanja, izviri, slapovi, brzice, jezera, barja, potoki in reke, morska obala, rastlinske in živalske vrste, njihovi izjemni osebki ter njihovi življenjski prostori, ekosistemi, krajina in oblikovana narava.

tujerodna vrsta (non-native species, introduced species)

Živalska ali rastlinska vrsta, ki jo naseli človek in v določenem ekosistemu pred naselitvijo ni bila prisotna. Sopomenka: alohtona vrsta.

alohtona vrsta (non-native species, introduced species)

Glej geslo ”tujerodna vrsta”.

ugodno stanje vrste (favourable state of species)

Ugodno stanje rastlinske ali živalske vrste je stanje, ki v predvidljivi prihodnosti zagotavlja obstoj vrste.

invazivna tujerodna vrsta (invasive species)

Tiste tujerodne vrste, katerih ustalitev in širjenje ogroža (a) biotsko raznovrstnost, torej ekosisteme, habitate ali vrste in/ali (b) zdravje ljudi ter gospodarstvo.