Skoči do osrednje vsebine

V nadaljevanju najdete arhivalije meseca, ki smo jih objavili v letu 2022. Arhivski dokumenti v besedi in sliki predstavljajo zanimivo zgodbo iz naše preteklosti. Pod besedilom vsake arhivalije najdete ime in priimek avtorja, v desnem stolpcu pa tudi informacijo o tem, kateri sektor arhiva jo je pripravil.
V usnje vezana knjiga, ki je nastala med 1546 in 1549.

Imenjska knjiga za Kranjsko [Ljubljana, 1546-1549] . SI AS 173, Imenjska knjiga za Kranjsko, glavna knjiga št. 2. | Avtor Arhiv Republike Slovenije

Arhivalije meseca

 • September 2022

  Zagotovitev varstva kartuziji Bistra in priznanje pravice do nižjega sodstva

  Kartuzijo v Bistri je leta 1255 ustanovil koroški vojvoda in kranjski gospod Bernard Spanheimski, dokončal pa nekaj let kasneje njegov sin Ulrik III. Višek delovanja je bistriška kartuzija dosegla v 14. stoletju, nakar sta njen gospodarski položaj in redovno življenje zelo prizadela požara v letih 1364 in 1382. Na nezavidljivo gospodarsko stanje kartuzije opozarja listina, izdana 6. septembra 1400 v Kranju. Z njo je kranjski deželni glavar Herman II. Celjski bistriškemu samostanu, priorju, konventu in njihovim podložnikom zagotovil svoje varstvo. Obenem je kartuziji priznal tudi pravico do nižjega sodstva nad samostanskimi podložniki.

 • Avgust 2022

  Načrti za Baragovo semenišče

  Na prostoru opuščenega pokopališča pri sv. Krištofu za Bežigradom je ljubljanska škofija v tridesetih letih 20. stoletja načrtovala gradnjo nove stavbe semenišča, ki bi ga poimenovala po slovenskem misijonarju Frideriku Baragi. Izdelavo načrtov je naročila pri arhitektu Jožetu Plečniku. Ta je naredil le idejne načrte. Ker ti niso zadostovali za pričetek gradnje, se je bolj natančnih načrtov lotil Anton Suhadolc. Kljub Plečnikovemu nestrinjanju z izvedbenimi načrti lahko v dokončani stavbi nesporno vidimo njegov pečat.

 • Julij 2022

  80 let od začetka velike italijanske ofenzive na Dolenjskem in Notranjskem

  Sredi julija bo minilo 80 let od začetka velike italijanske ofenzive na Dolenjskem in Notranjskem. Trajala je tri mesece in osemnajst dni. Njen cilj – uničenje partizanskega gibanja – ni bil dosežen, je pa ofenziva precej bolj kot partizanske enote prizadela civilno prebivalstvo. Italijani so ljudi množično pošiljali v internacijo, streljali vse sumljive ljudi ter požigali cele vasi, prav tako so bile na partizanske voditelje razpisane denarne nagrade. Glavno poveljstvo slovenskih partizanskih čet je na drugi strani svojim enotam poslalo jedrnata navodila o tem, kako »prekrižati okupatorjeve račune« oziroma »preiti v kontraofenzivo«.

 • Junij 2022

  Odvetniški spisi dr. Lovra Tomana

  Lovro Toman (1827–1870) je znan kot pesnik in politik, a se je v prvi vrsti preživljal kot pravnik. V svoji odvetniški praksi se je ukvarjal z različnimi sodnimi zadevami, večinoma podobnimi tistim, ki jih tudi danes obravnavajo odvetniki. Spisi Tomanove odvetniške pisarne so se v veliki meri ohranili v Arhivu Republike Slovenije. Pravne zadeve je Toman urejal tudi za svojo širšo družino, ženo Josipino in njene sorodnike tudi po njeni prezgodnji smrti. Obsežen spis se na primer nanaša na razdeljevanje dediščine med bližnjimi in daljnimi sorodniki ter ostalimi upravičenci po pokojni Ksaveriji Jelovšek plemeniti. Fichtenau, rojeni Dietrich, ki je brez oporoke umrla aprila 1811.

 • Maj 2022

  V iskanju pilota ameriškega lovca P-38 Martina F. O'Callaghana

  Med drugo svetovno vojno je na našem območju delovalo večje število zavezniških letalskih formacij, zlasti 15. ameriške zračne armade. Povečana zavezniška zračna aktivnost je povzročila tudi večje število sestreljenih letal. V okviru problematike ponesrečenih letalcev in njihovega reševanja je bilo nekoliko manj pozornosti posvečene vprašanjem pokopov in kasnejših prekopov padlih letalcev. V arhivskem gradivu Federalnega odbora za organizacijo prenosa padlih borcev za Slovenijo se je ohranilo več deset zadev s poizvedovalnimi dopisi, poročili o grobovih letalcev in morebitnih izvedenih prekopih. V tokratni arhivaliji meseca spoznavamo primer zagonetnega iskanja pilota Martina F. O'Callaghana.

 • April 2022

  Piran – Tartini – Čap

  Leto 2022 je razglašeno za Tartinijevo leto, hkrati pa se spominjamo tudi režiserja češkega rodu Františka Čapa, ki je vtisnil slovenskemu filmu zvezdniški sijaj. Film »Piran, biser Slovenskega primorja« je nevede združil obletnici dveh oseb. Vsak na svojem področju sta proslavila to obmorsko mesto, ki so ga zaradi slikovitosti filmske kamere oboževale že od nekdaj.

 • Marec 2022

  Prva radijska postaja na Slovenskem v prostorih Prosvetne zveze v Ljubljani

  Za očeta slovenskega radia velja inženir Marij Osana, vodilni strokovnjak za telegrafijo in telefonijo v stari Jugoslaviji, ki je leta 1924 izdelal prvi radijski oddajnik. Bil je tudi član Prosvetne zveze v Ljubljani, kjer je vodil njen radijski odsek. Osanovi poskusi z radijskim oddajanjem so kmalu pripeljali do začetka delovanja prve radijske postaje na Slovenskem, Radia Ljubljana. Uradna slovesnost ob začetku oddajanja Radia Ljubljana je bila 28. oktobra 1928 v Unionski dvorani. Slovesnost je lepo dokumentirana v kroniki Prosvetne zveze.

 • Februar 2022

  »Za desničarje je PEN-klub preveč levičarska, za levičarje preveč desničarska organizacija«

  Letos bo minilo 60 let od ponovne ustanovitve Slovenskega centra PEN, ki je bil po besedah enega od njegovih ustanoviteljev (Mateja Bora) za desničarje preveč levičarska, za levičarje preveč desničarska organizacija. Arhivalija meseca prikazuje prizadevanja slovenskih književnikov za oživitev PEN kluba in ponudi vpogled v ozadje delovanja politike in organov za notranje zadeve pri njegovi registraciji, ki bi načeloma lahko bila zgolj formalnost.

 • Januar 2022

  Inventar in urbar deželnoknežje župnije Moravče

  Inventarji in urbarji deželnoknežjih župnij in drugih beneficijev pod patronatom deželnega kneza predstavljajo poseben tip zgodnjenovoveškega gradiva. Imajo specifično, bolj ali manj enotno strukturo, njihov nastanek pa je povezan s prizadevanji deželnih knezov za čim učinkovitejši nadzor nad premoženjem cerkvenih ustanov. Inventarji in urbarji so praviloma nastajali ob menjavah duhovnikov na položajih deželnoknežjih župnikov in beneficiatov. V čas pred 260 leti sega tokratna arhivalija meseca.